Hotărârea nr. 182/2001

Validarea mandatului domnului consilier STATE LUCIAN

ROMAN IA JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A nr. 182 din 21 06 2001

privind: validarea mandatului domnului consilier STATE LUCIAN

Consiliul local al municipiului Galați;

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere raportul de specialitate al comisiei de validare;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile art.32, alin.2, alin. 3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001;

In temeiul art.46, alin.1, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art. unic - Se validează mandatul domnului consilier STATE LUCIAN.


Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei