Hotărârea nr. 180/2001

Incetarea mandatului domnului consilier Podlati Lucian

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA nr. 180

din 21 06 2001

privind: încetarea mandatului domnului consilier Podlați Lucian

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere raportul de specialitate al comisiei de validare;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere adresa nr. 30 528/12. 06.2001;

Având în vedere prevederile art.61, alin.1 și art.156 din Legea administrației

publice locale nr.215/2001

în temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă încetarea mandatului domnului consilier Podlați Lucian.

Art.2 - Primarul se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei