Hotărârea nr. 17/2001

Stabilirea unor masuri in vederea executarii lucrarilor de reparatii din subsolurile blocurilor de locuinte din municipiul Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 17

din 25 012001

privind:stabilirea unor măsuri în vederea executării lucrărilor de reparații la instalațiile din subsolurile blocurilor de locuințe din municipiul Galați.

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați - Dumitru Nicolae

Consilier local - Pârlog Vasile

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorilor;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 2630/16.01.2001;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile OG nr.47/1994 aprobată de Legea nr. 124/1995, privind apărarea împotriva dezastrelor;

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat nr. 76/2000, anexa 8, capitolul II, pct.B, nr.6, lit.l;

Având în vedere prevederile art.20, alin.2, lit.”g” și art.87 din Legea nr. 69/1991 a Administrației publice, republicată în 1996;

în temeiul ari. 28 din Legea nr 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă întocmirea documentațiilor tehnice referitoare la executarea lucrărilor de reparații la subsolurile blocurilor, precum și stabilirea priorităților în executarea acestor lucrări, prin serviciile de specialitate din aparatul propriu al Consiliului Local.

Art.2 - Lucrările de reparații prevăzute la art.1 se vor executa numai la instalațiile din subsolurile blocurilor de locuințe care prezintă un grad avansat de uzură fizică, uzură care produce disfuncțiuni tehnice care generează grave consecințe în ce privește stabilitatea construcțiilor.

Art.3 - Valoarea lucrărilor de reparații, în conformitate cu documentațiile tehnice aprobate , în sumă anuală de 10 miliarde lei, va fi prevăzută în bugetul local pe 2001, la cap. 63 02 50 30 07.

Art.4 - Lucrările de reparații vor fi executate de S.C.APATERM S.A. sau de altă societate pe baza priorităților stabilite de Consiliul local Galați, conform legislației în vigoare.

Art.5- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE SECRETAR

Grigore Matei