Hotărârea nr. 142/2001

Aprobarea colaborarii intre Consiliul local Galati si S.C. FIRST MEDIA INTERNATIONAL SA

ROMAN IA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL


H O T A R A R E A nr. 142 din 17 05 2001

privind: aprobarea colaborării între Consiliul local Galați și S.C. FIRST MEDIA

INTERNATIONAL SA

Consiliul local al municipiului Galați;

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 24 944/14.05.2001;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile HCL nr. 73/2000 privind aprobarea Regulamentului pentru construirea, amplasarea și exploatarea suporturilor pentru firme și reclame în municipiul Galați;

Având în vedere prevederile art. 20, alin.2, lit.V din Legea nr.69/1991 a Administrației Publice Locale, republicată în 1996;

In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 a administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă colaborarea între Consiliul local al municipiului Galați și S.C.FIRST MEDIA INTERNATIONAL SA referitor la afișajul stradal pentru reclame, pe o durată de 3 ani.

Art.2 - Se aprobă contractul de colaborare între Consiliul local al municipiului Galați și S.C.FIRST MEDIA INTERNAȚIONAL S.A., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

^paffi^.iSabrișICamel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei


HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE SECRETAR Grigore Matei

ANEXA

la HCL nr. /W 1^-06 <200/1

CONTRACT DE COLABORARE

NR._____/_____2001

CAP.1. PARTI CONTRACTANTE

Părțile sunt persoane juridice identificate conform datelor de mai jos:

CONSILIUL LOCAL GALAȚI, in calitate de administrator al domeniului public si privat al municipiului Galați, denumit in continuare CONSILIUL, reprezentat prin ing. Dumitru Nicolae, primar al municipiului Galați si ec. Doina Stamate, director economic, cu sediul in Galați, str. Domneasca, nr.38, tel.036/317000, fax 036/461460 avand contul nr.21220230 deschis la Trezoreria municipiului Galați

Si

SOCIETATEA COMERCIALA FIRST MEDIA INTERNATIONAL SA, cu sediul social in București, Calea Victoriei, nr.155, sector 1 inregistrata la Registrul Comerțului cu nr. J40/8387/1996, Cod Fiscal R8844528, avand cont deschis la ING BARINGS BANK cu nr.0112178912, reprezentata in mod legal prin Domnul Cătălin Grigoruta, in calitate de Director General, denumita in continuare COLABORATOR

CAP.2 OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1 Obiectul prezentului contract il constituie colaborarea pârtilor contractante in vederea exploatării in comun a terenurilor apartinand domeniului public si privat al muncipiului Galați, prin amplasarea de mijloace de publicitate, afisaj si reclama, conform anexei, parte integranta a a prezentului contract.

Exploatarea panourilor publicitare de către FIRST MEDIA se va face in conformitate cu prevederile legale si ale actelor cu carecter normativ emise pe plan local.

Nerespectarea obligațiilor prevăzute in aliniatele precedente atrage rezilierea de drept a prezentului contract fara nici o formalitate.

Art.2 In cadrul colaborării, părțile isi vor desfasura activitatea in condiții de independenta comerciala si juridica specifica colaborării, respectând prevederile prezentului contract si legislația in vigoare.

CAP.3 DURATA CONTRACTULUI

Art.3 Durata colaborării este de 2 (doi) ani, prezentul contract intrând in vigoare la data semnării acestuia de către părțile contractante.

După expirarea duratei contractului, COLABORATORUL are drept preemtiune la prelungirea contractului, aceasta facandu-se numai cu acordul CONSILIULUI si pentru o perioada ce va stabilita de comun acord, cu cel puțin 30 zile înaintea expirării duratei de colaborare.

CAP.4 APORTUL PÂRTILOR

Art.4 In vederea realizării scopului colaborării părțile au următoarele obligații :

 • a) COLABORATORUL datoreaza CONSILIULUI un procent cu titlu de beneficii lunar ce reprezintă 40 % din valoarea neta a chiriei incasate de la beneficiarii reclamei efectuate pe suporturile publicitare instalate in baza prezentului contract, dar nu mai puțin de:

 • -  60 USD/panou/luna pentru panourile 4x3 m cu 1(una) fata de expunere

 • -  70 USD/panou/luna pentru panourile 4x3 m cu 2 (doua) fete de expunere;

 • -  70 USD/panou/luna pentru panourile ROTOTRIVISION.

 • b) COLABORATORUL va accepta in mod irevocabil prin semnarea prezentului contract cuantumul taxei de colaborare. Afișarea numerelor de telefon si/sau a siglei COLABORATORULUI nu reprezintă reclama publicitara.

 • c) Contravaloarea taxelor se va achita in lei, la cursul comunicat de

BNR pentru ziua efectuării plătii, in primele 10 (zece) zile ale lunii pentru luna anterioara in contul Primăriei municipiului Galați nr.___________ deschis la

Trezoreria Galați. Pentru plata cu întârziere a sumelor datorate COLABORATORUL datoreaza penalitati in cuantum de 0,3 % din valoarea sumeior datorate si neachitate, pentru fiecare zi de întârziere.

Art. 5 Obligația de plata a taxelor prevăzute la art.4, lit.a va decurge din data semnării contractului.

CAP.5. OBLIGAȚIILE CONSILIULUI

Art.6 Sa asigure COLABORATORULUI folosința exclusiva a terenului toata perioada derulării prezentului contract.

Art.7 Declara pe propria răspundere ca nu a mai încheiat nici un contract pentru suprafețele acordate COLABORATORULUI.

Art.8 Sa nu schimbe destinația obiectului colaborării si sa se abtina de la orice fapt ce ar avea drept consecințe tulburarea folosinței terenului pe durata valabilitatii prezentului contract.

Art.9 Sa anunțe in timp utii eventualele intervenții ce ar putea afecta amplasamentele ce fac obiectul colaborării, si de comun acord cu COLABORATORUL, sa pună la dispoziția acestuia noi amplasamente.

Art. 10 Sa nu emită alte autorizații de construire pentru construcții provizorii a căror amplasare ar împiedeca vizibilitatea asupra mijloacelor de afisaj si reclama amplasate de COLABORATOR, in baza prezentului contract.

ART. 11 Pune la dispoziția COLABORATORULUI terenul necesar montării si amplasării mijloacelor de publicitate, afisaj si reclama, liber de orice sarcini, pe baza de proces verbal.

CAP.6 OBLIGAȚIILE COLABORATORULUI

Art.12 Sa ofere cu titlu de donației CONSILIULUI 10 panouri de tip “racheta” pentru a fi amplasate in municipiul Galați pentru folosința exclusiva. Producția materialului publicitar pentru cele 10 panouri de tip “racheta” revine colaboratorului.

Art.13 Sa ofere cu titlu de donației CONSILIULUI o fata din panourile ROTOTRIVISION instalate in muncipiul Galați. Producția materialului publicitar pentru afisajul Consiliului Local revine colaboratorului.

Art.14 Sa folosesca obiectul colaborării potrivit destinației prevăzute in contract.

Ari.15 Sa obțină pe cheltuiala sa toate avizele si autorizațiile prevăzute de actele normative in vigoare necesare desfășurării activitatii de publicitate.

Art.16 întreținerea si funcționarea spațiului publicitar inclusiv pagubele provocate din culpa terților revin COLABORATORULUI.

Art.17 Plătește la bugetul local, in condițiile prevăzute de lege taxele de reclama si publicitate rezutate din exploatarea spatiilor de publicitate si achita CONSILIULUI titlul de beneficii lunar asa cum este prevăzut prin art. 4, lit.a din prezentul contract.

Art.18 La expirarea termenului prevăzut in contract, daca acesta nu se prelungește de comun acord cu CONSILIUL, sa restituie obiectul colaborării in starea in care l-a primit, fiind considerat ca l-a preluat in stare buna.

Art.19 Sa încheie contracte de furnizare a energiei electrice si sa achite contravaloarea energiei electrice consumate pentru iluminarea mijloacelor de publicitate.

Art.20 In vederea achitării de către colaborator a titlului de beneficii iunar asa cum este prevăzut in art.4, lit.a, CONSILIUL va fi instiintat cu privire la semnarea contractelor de reclama si publicitate punând la dispoziție CONSILIULUI copii ale contractelor, in termen de 10 zile de la afișarea mijloacelor de publicitate, afisaj si reclama.

CAP.7 ÎNCETAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI

Art.21 Prezentul contract de colaborare inceteaza de plin drept in următoarele cazuri:

 • a. in baza acordului pârtilor contractante

 • b. expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, daca nu se solicita prelungirea acestuia in condițiile prevăzute de prezentul contract.

 • c. In cazul intervenției forței majore invocata in condițiile legii

 • d. Nerealizarea obiectului contractului

 • e. Apariția de acte normative care conțin prevederi contrare celțy menționate in prezentul contract.

Art.22 Prezentul contract se reziliaza de plin drept in următoarele cazuri:

 • a. modificarea in tot sau in parte a obiectului colaborării de către colaborator;

 • b. falimentul uneia din parti;

 • c. in cazul neindeplinirii obligațiilor unei dintr parti in maxim 30 (treizeci) zile de la notificarea in scris a încălcării obligațiilor, daca in acest termen parte in culpa nu se achita de obligațiile asumate prin prezentul contract.

CAP.8 FORȚA MAJORA

Art.23 Forța majora, convenita ca fiind acel eveniment imprevizibil si de neanlaturat, petrecut după intrarea in vigoare a contractului, care împiedeca parte sau părțile sa-si îndeplinească obligațiile asumate prin contract, exonerează de răspundere partea care o invoca in condiitiile legii. Partea ca invoca forța majora va inmana celeilalte parti certificarea emisa de autoritatea competenta in termen de 48 ore de la obținere. Exonerarea de răspundere operează numai pe durata existentei cazului de forța majora.

Art.24 Daca durata confirmata a existentei cazului de forța majora este mai mare de 30 de zile,părțile se vor reuni in mod obliciatoriu pentru a decide conaiwie continuam contractului sau rezilierii acestuia.

CAP.9 ALTE CLAUZE

Art.25 In condiitiile respectării legislației in vigoare la data semnării prezentului contract, colaborator are dreptul sa presteze servicii de reclama si publicitate pentru orice persoana fizica sau juridica cu care are încheiat un contract de publicitate in acest sens.

Art.26 In cazul in care, pe perioada derulării contractului, intra in vigoare alte norme legislative in domeniul panotajului stradal, care aduc modifica condițiilor actuale, sau in cazul apariției de noi reglementari privind activitate^ de publicitate, contractul de modifica in consecința. Acest fapt va determina renegocierea cu buna credința a clauzelor prezentului contract, in vederea derulării in continuare a contractului.

Art.27 Mijloacele de publicitate, afisaj si reclama instalate pe amplasamentele ce fac obiectul prezentului contract sunt proprietatea colaboratorului. CONSILIUL neavand drept de subinchiriere, instrainare sau gajare.

Art.28 Orice adăugiri, completări sau modificări aduse la acest contract vor fi valabile si obligatorii pentru părțile contractante numai daca vor fi făcute in scris si semnate de către ambele parti. Incosecventele, abaterile sau derogările de la acest contract, chiar daca se repeta si nu au fost contestate de către parte indreptatita, trebuie considerate ca simple tolerări.

Art.29 Toate documentele anterioare semnării prezentului contract semnate de ambele parti contractante sau de una din acestea, in legătură cu prezentul contract sau cu incheierea acestuia sunt nule si neavenite.

Art.30 Părțile semnatare ale prezentului contract se obliga sa nu faca referiri scrise sau verbale, unei terte parti, cu privire la termenii prezentului contract.

Art.31 Cesionarea in tot sau in parte a prezentului contract este posibila numai cu acordul scris al CONSILIULUI, reprezentat prin Primar.

Art.32 Eventualele neintelegeri in legătură cu aplicarea si interpretarea prezentului contract, mai puțin cele prevăzute la cap.7 daca nu se vor soluționa pe care amiabila vor fi soluționate de către instanțele judecătorești competente, legile aplicate fiind cele valabile in dreptul roman.

Art.33 In situația in care COLABORATORUL nu isi îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract pe o perioada de 2 (doua) luni consecutiv, acesta va fi obligat sa-si ridice panourile publicitare in termen de 15 zile de la somație. In caz contrar, panourile publicitare devin proprietatea Consiliului fara nici un fel de despăgubiri iar contractul este reziliat de drept.

Art.34 Prezentul contract se completează de drept cu dispozițiile Legii comerciale si civile

Prezentul contract conține__pagini si s-a încheiat astazi ____________, in 4

exemplare cu valoare de original, cate doua exemplare pentru fiecare parte contractanta.

PRIMAR,

ING. DUMITRU NICOLAE

COLABORATOR

CĂTĂLIN GRIGORUTA

DIRECTOR GENERAL

CONSILIER JURIDIC


TONI TATARU

DIRECTOR EXECUTIV


ANEXA LA CONTRACTUL DE COLABORARE CU S.C. FIRST MEDIA INTERNATIONAL

Nr. i

Crt

Locul amplasării panoului publicitar

Tipul

Panoului

Număr fete panou

Supr ocupata

I Titlu de beneficii lunar (S/luna)

ii '

BULEVARDUL FALEZEI INT. STR. TRAIAN, AFERENT MONUMENT ELICE

4 mX 3 m BACK-LIT

1

5

60

2    J

BULEVARDUL BRA’lLEI, VIS-Â-VIS SPITALUL JUDEȚEAN

4 mX 3 m - BACK-LIT

2

5

70

II

INEL ROCADA, IN FATA MAGAZINULUI MOBEXPERT

4 mX 3 m - BACK-LIT

4 mX 3 m - BACK-LIT ’

2

5 .

70

BULEVARDUL BRĂILEI, AFERENT MAGAZIN DOMO

2

5

70

hr--

BULEVARDUL BRĂILEI INT. STR. REG. 11 ȘIRET, VIS-Â-VIS SEDIUL POLITIEI JUDEȚENE

4 mX 3 m - BACK-LIT

2

5

70

6

BULEVARDUL BRĂILEI, LA 200 METRI DE INTERSECȚIA CU STR. GEORGE COSBUC, AF PIZZERIA AMADEUS

4 mX 3 m - BACK LIT

2

5

. . ..

70

7

BULEVARDUL G. COSBUC INT. BULEVARDUL BRĂILEI, IN PASTILA

4 mX 3 m - BACK-LIT

2

5

70

' 8

[

BULEVARDUL BRĂILEI INT. CU BULEVARDUL GEIRGE COSBUC, PE SCUAR IN FATA SEDIULUI ROMTELECOM

6 mx 3m - ROTOTRIVISION

1

6 3

70

9       1

1

BULEVARDUL BRĂILEI, IN SCUAR INTRE ROMTELECOM SI BCR, PE PARTEA STÂNG A SPRE CENTRU

4 mX 3 m - BACK-LIT

2

......

5

70

10

BULEVARDUL BRĂILEI, IN SCUAR, IN ZONA BĂNCII COMERCIALE UNIREA

4 mX 3 m - BACK-LIT

2

5

.. _______

70       |

11

BULEVARDUL BRĂILEI, IN ZONA AGENȚIEI CFR

4 mX 3 m - BACK LIT

2

5

70

i12

BULEVARDUL BRĂILEI, AF. MAGAZIN STIREX

4 mX 3 m - BACK-LIT

2

...             ---------J

5 ... ...      .60

13

BULEVARDUL BRĂILEI INT. STR. DOMNEASCA LANGA HOTEL GALAȚI

4 mX 3 m - BACK-LIT

1

I 14

BULEVARDUL BRĂILEI INT. STR. N. BALCESCU, IN FATA TERASEI HOTELULUI DUNAREA

4 mX 3 m - BACK-LIT

2

5

70

15

STR. DOMNEASCA INT. CU STR. NAVELOR PE PARTEA STANGA

4 mX3 m - BACK-LIT

____2_ ...J

5

70

16

. PRELUNGIREA TRAIAN C/C STR. BRĂILEI

4 mX 3 m - BACK-LIT

__c.

60