Hotărârea nr. 141/2001

Numirea directorului la Teatru de Papusi

ROMANIA JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL


H OT ARARE A nr. 141 din 17 05 2001

privind: numirea directorului la Teatrul de Păpuși

Consiliul local al municipiului Galați;

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 24 870 /14.05.2001;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile HCL nr.57/1.03.2001 privind aprobarea datei concursului pentru ocuparea postului de director la Teatrul de Păpuși din Galați și componenței comisiei de examinare;

Având în vedere prevederile art.20, alin.2, lit.”i” din Legea nr.69/1991 a administrației publice locale, republicată în 1996;

In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 a administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă numirea domnului Stelian Stancu în funcția de director al Teatrului de Păpuși din Galați.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință, lOqoncea Gabriel CameiContrasemnează

Secretarul municipiului Galați


Grigore Matei