Hotărârea nr. 140/2001

Numirea directorului la Teatrul Muzical "Nae Leonard"

ROMAN IA JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL


H O T A R A R E A nr. 140 din 17 05 2001

privind: numirea directorului la Teatrul Muzical “Nae Leonard”

Consiliul local al municipiului Galați;

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 24 872 /14.05.2001;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile HCL nr.56/1.03.2001 privind aprobarea datei concursului pentru ocuparea postului de director la Teatrul Muzical “Nae Leonard” din Galați și componenței comisiei de examinare;

Având în vedere prevederile art,20, alin.2, lit.”i” din Legea nr.69/1991 a administrației publice locale, republicată în 1996;

In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 a administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă numirea domnului Melinte Florin în funcția de director al Teatrului Muzical Nae “Leonard” din Galați.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președințe.de ședință,

Gogon

A


--------^afesfbri^î Gamei

A

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei


w/