Hotărârea nr. 14/2001

Acordarea unor ajutoare de urgenta

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 14 din 25 01 2001

privind: acordarea unor ajutoare de urgență

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 4056/23.01.2001,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile Legii nr.67/1995 privind ajutorul social;

Având în vedere prevederile HCL nr.53/20.07.2000 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Galați;

Având în vedere prevederile art.20, alin.2, lit.T din Legea nr 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

în temeiul art 28 din Legea nr 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgență (ajutoare bănești) în vederea sprijinirii familiilor cu venituri relativ reduse, ale căror locuințe sunt racordate la centrale termice de zonă cu consum de gaze naturale, după cum urmează:

  • a) familiile al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 600 000 lei, o sumă de 450 000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea și apa caldă menajeră, confirmate de asociația de proprietari/chiriași;

  • b) familiile al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situează între 600 001 lei și 750 000 lei o sumă de 260 000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea și apa caldă menajeră, confirmate de asociația de proprietari/chiriași;

  • c) familiile al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până ia 750 001 lei și 1 000 000 lei, o sumă de 130 000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea și apa caldă menajeră, confirmate de asociația de proprietari/chiriași.

Art.2 - Elementele care stau la baza stabilirii venitului net mediu pe membru de familie sunt cele prevăzute de Legea nr.67/1995 privind ajutorul social.

Art,3 - Sumele necesare sunt prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, aprobat prin HCL nr.53/20.07.2000, cap. 60.02. - Asistență socială.

Art.4- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE SECRETAR Grigore Matei

VP/AL

2 ex.