Hotărârea nr. 137/2001

Aprobarea suplimentarii cotei lunare de carburant aferent autoturismului din dotarea Serviciului Public "Administrarea Domeniului Public"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A nr. 137 din 17 05 2001

privind: aprobarea suplimentării cotei lunare de carburant aferent autoturismului din dotarea Serviciului Public “Administrarea Domeniului Public”

Consiliul local al municipiului Galați;

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 19 156/10.04.2001;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr.33/1997 privind competența stabilirii de către autoritățile administrației locale a normativelor proprii pentru dotarea cu autoturisme și a consumului lunar de carburanți;

In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 a administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă suplimentarea cotei lunare de carburant aferent autoturismului din dotarea Serviciului Public “Administrarea Domeniului Public”, cu 400 I de benzină.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință, Gogoj^peg Gâbriel Camei


Contrasemnează

J;, Secretarul municipiului Galați Grigore Matei