Hotărârea nr. 136/2001

Aprobarea Normelor de organizare si evaluare a transportului public urban de persoane cu autoturisme, pe teritoriul municipiului Galati

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.136

din 17. 05. 2001

privind: aprobarea Normelor de organizare și efectuare a transportului rutier public urban de persoane cu autoturisme, pe teritoriul municipiului Galați.

Consiliul local al municipiului Galați;

Inițiator: Primarul municipiului Galați.

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului de Licitație, Licențe și Reclame;

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Galați;

Având în vedere prevederile art.l, pct.42, art.II - anexa nr.2 lit.”B.1” și “B.5” din Legea nr.105/2000 pentru aprobarea O.G. nr.44/1997 privind transporturile rutiere și respingerea O.G. nr.73/1998;

Având în vedere prevederile Legii nr. 197/1998 pentru aprobarea O.G. nr. 19/1997 privind transporturile;

Având în vedere prevederile Decretului nr.328/1996 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.G. nr.594/1991 privind verificarea îndeplinirii condițiilor tehnice de către autovehicule și remorcile acestora care circulă pe drumurile publice, cu modificările ulterioare conform H.G. 564/1992, H.G.625/1992, O.G. 78/2000 și O.G. 81/2000;

Având în vedere prevederile art.51 din Ordinul Ministerului Transporturilor nr.527/1997 pentru aprobarea Normelor de organizare și efectuare a transporturilor rutiere și activităților conexe acestora;

Având în vedere prevederile art. 1, alin 2 din Legea nr. 26/1990 privind Registrul Comerțului, cu modificările ulterioare;

Având în vedere art. 3 pct. 13 din Codul Comercial/1987, cu modificările ulterioare:

Având în vedere prevederile art.20 alin. (3) din Legea nr.69/1991 a administrației publice locale, republicată în 1996;

în temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 a administrației publice locale, republicată în 1996;

Hotărăște:

Art. 1 - Se aprobă Normele de organizare și efectuare a transportului rutier, public, urban, de persoane cu autoturisme pe teritoriul municipiului Galați, stabilite în anexa nr.(1).

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE SECRETAR Grigore Matei

Art. 2- Transportul rutier public urban de persoane în municipiul Galați, se efectuează de către:

 • a)  S.C. “Transurb” SA Galați, cu tramvaie, troleibuze, autobuze și microbuze, conform rețelei de transport și programului aflate în desfășurare și care rămân neschimbate;

 • b)  Operatori de transport cu microbuze și autobuze conform rețelei de transport de pe traseele nr.201-207 stabilite prin H.C.L. nr.233/08.07.1999, care rămân neschimbate;

 • c)  Operatori de transport cu autoturisme de 5 locuri în regim de taxi, astfel cum vor fi reglementate prin prezenta hotărâre;

 • d) Operatori de transport cu autoturisme având 8+1 locuri pe trasee anume stabilite, cum vor fi reglementate prin prezenta hotărâre

Art. 3 - Se aprobă modelul cererii tip pentru eliberarea licenței de execuție pentru vehicul, prevăzut în anexa nr.(2).

Art. 4 - Se aprobă modelul licenței de execuție pentru vehicul, prevăzut în xa nr.(3).

Art. 5 - Se aprobă modelele caietului de sarcini, criteriile de evaluare, metodologii de punctare și punctajele care se acordă în cazul atribuirii licenței de execuție prevăzute în anexele nr.(4) și (5).

Art. 6 - Se aprobă modelul autocolantelor cu sigla municipiului Galați și a caroiajului în formă de șah prevăzute în anexele nr.(6) și (7).

Art. 7 - Se aprobă modelul semnului de traseu prevăzut în anexa nr.(8).

Art. 8 - Se aprobă lista traseelor și planurile de situație cu amplasarea stațiilor, prevăzute în anexa nr.9, precum și lista stațiilor de taxiuri și planul de situație cu amplasarea lor conform anexei nr.(10).

Art. 9 - Se aprobă lista tarifelor practicate de Serviciul Licitații, Licențe, Reclamă, pentru eliberarea și viza licențelor de execuție și a documentelor necesare în desfășurarea transportului rutier public urban de personal cu autoturisme, prevăzută în anexa nr. 11.

Art.10 - Anexele nr.1-11 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.11 - Prezenta hotărâre se aplică în termen de 30 de zile de la validare r nu mai târziu de data de 01.07.2001. Până la acest termen se vor aplica prevederile H.C.L. nr.89/18.03.1999 privind aprobarea normelor pentru transportul de persoane în regim de taxi pe raza municipiului Galați, cu modificările ulterioare.

Art.12 - Primarul municipiului Galați va promova până la data de 31 decembrie 2001 proiect de hotărâre a Consiliului local, care să aprobe norme pentru desfășurarea transportului urban de persoane în municipiul Galați cu microbuze și autobuze pe trasee cu servicii regulate. Acest sistem de transport va înlocui în decurs de 3-4 ani transportul cu autoturisme de 8+1 locuri pe trasee anume stabilite.

Art.13 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la


Galați, va asigura transmiterea și

Contrasemnează, SECRETARUL MUNICIPIULUI GALAȚI, Matei Grigore

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALI TATE SECRETAR

Grigore Matei

NORME

de organizare și efectuare a transportului rutier public urban de persoane cu autoturisme, pe teritoriul municipiului Galați.

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art.1 - Prezentele norme reglementează organizarea și efectuarea transportului rutier public urban de persoane cu autoturismele, pe teritoriul municipiului Galați, astfel:

 • a)  cu autoturisme având 5 locuri în regim de taximetre;

 • b)  cu autoturisme având 8+1 locuri pe trasee anume stabilite.

Art.2 - Licența de execuție pentru vehicul este documentul de valoare cu regim special, emis în condițiile prezentelor norme.

Licența de execuție, autocolantul cu sigla municipiului Galați și semnul de traseu, sunt securizate în vederea evitării falsificării lor.

Art.3 - Licența de execuție și caietul de sarcini pentru operatorul de transport și conducătorul auto care efectuează transport rutier public urban de persoane în regim taxi sau pe trasee anume stabilite, sunt documente obligatorii care conțin condițiile pe care operatorul de transport trebuie să le îndeplinească pentru efectuarea unui transport de calitate, în condiții de siguranță și protecția mediului.

Persoanele fizice sau asociațiile familiale autorizate în baza Decretului-Lege nr.54/1990, își pot desfășura în continuare independent activitatea. în condițiile în care încheie un contract legal de colaborare sau asociere cu o persoană juridică deținătoare de licență de transport public emisă la ARR, își pot desfășura activitatea în cadrul persoanei juridice.

Licența de execuție și caietul de sarcini pentru transportul rutier public urban de persoane în regim de taxi sau prin trasee anume stabilite, sunt emise în condițiile prezentelor norme pentru fiecare autoturism (vehicul) în parte.

Art.4 - Activitatea de transport public urban de persoane în municipiul Galați va fi organizată și condusă cu respectarea prevederilor și reglementărilor în vigoare:

Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Decret-lege nr. 54/1990 pnvind organizarea și desfășurarea unor activități economice pe baza liberei inițiative; H.G. nr. 201/1990 de aplicare a Decret-lege nr.54/1990;

 • -  Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă;

 • -  Legea nr. 69/1991 a administrației publice locale, republicată în 1996;

 • -  Legea nr. 197/1998, de aprobare a O.G. nr. 19/1997 privind transporturile și O.G. nr. 94/2000;

 • -  Legea nr. 105/2000 pentru aprobarea O.G. nr.44/1997 privind transporturile rutiere și respingerea O.G. nr.73/1998;

 • -   O.G. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații;

 • -   H.G. nr.594/1991 privind verificarea îndeplinirii condițiilor tehnice de către autovehiculele și remorcile acestora care circulă pe drumurile publice, cu modificările ulterioare, conform H.G. 564/1992, H.G. nr.625/1992, O.G. 81/2000 și O.G.78/2000;

Decretul nr.328/1966 privind circulația pe drumurile publice, republicat, cu modificările ulterioare;

 • -  Ordinul Ministrului Transportului și Ordinul Ministrului de Interne nr. 165/389/1994, prin care se aprobă Revizuirea nr.1 la Reglementările privind inspecția tehnică periodică - RNTR 1;

 • -  Ordinul Ministrului Transportului și Ordinul Ministrului de Interne nr. 158/388/1994 prin care se aprobă modificarea și completarea condițiilor pentru vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice RNTR 2;

Ordinul Ministrului Transportului nr.527/1997 pentru aprobarea normelor de aplicare a O.G. nr.44/1997 privind transporturile rutiere;

 • -  Legea nr.29/1990, completată prin Legea nr.59/1993 a contenciosului administrativ;

 • -  Legea nr.32/1968,completată cu Legea nr.97/1998 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.

Art.5 - Termenii folosiți în prezentele norme sunt:

 • a)  autoturism: autovehicul care, prin construcție și echipare, este destinat transportului de persoane, bagaje și/sau a bunurilor acestora, având cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto;

(Legea nr. 105/2000 anexa nr.1)

 • b)  licență de execuție pentru vehicul - documentul operatorului de transport rutier în baza căruia acesta poate să execute anumite categorii și tipuri de transport, conform caracteristicilor tehnice constructive ale vehiculului pe care îl deține sub orice titlu, pentru care s-a angajat să respecte prevederile caietului de sarcini

(Legea nr. 105/2000 anexa nr. 1)

 • c)  operatorii de transport sunt transportatori români sau străini, care au acces egal și nediscriminatoriu la infrastructura deschisă accesului public. Prin transportatori se înțelege persoanele fizice sau juridice, autorizate să efectueze transporturi interne sau internaționale de persoane sau de bunuri, în interes public sau în interes propriu, cu mijloace de transport deținute în proprietate sau cu chirie.

(Legea nr. 197/1998, art.l, pct.9, alin.3)

 • d)  prin operator de transport rutier, se înțelege orice persoană juridică română sau

străină, care deține în proprietate sau cu orice alt titlu, vehicule rutiere și care efectuează transporturi rutiere interne și/sau internaționale precum și activități conexe acestora.           (Legea nr.105/2000 art.l, pct.2, alin.2)

 • e)  Serviciu regulat de transport de persoane - activitate în cursul căreia se transportă

persoane, pe bază de legitimații de călătorie, pe un traseu stabilit, respectându-se un grafic orar, persoanele fiind îmbarcate sau debarcate în stații publice sau la capetele de traseu.        (Legea nr.105/2000, anexa nr.1)

 • f)   statie publica - punct de pe traseul unui serviciu regulat de transport de persoane, amenajat și semnalizat corespunzător, în care opresc autovehiculele pentru urcarea și coborârea călătorilor.

(Legea nr. 105Z2000, anexa nr. 1)

9) transport rutier local de persoane - operațiune de transport de persoane, care se execută cu un vehicul rutier, numai pe teritoriul administrativ al unei localități.

(Legea nr. 105/2000, anexa nr.1)

CAPITOLUL II

Licența de execuție

Art.6 Licența de execuție este documentul nominal al fiecăruia dintre autovehiculele omologate pentru activitatea de transport rutier public urban de persoane, în regim taxi sau pe trasee anume stabilite, care să fie în funcțiune pe toată durata transportului, aparținând operatorului de transport (agent economic sau persoană fizică autorizată conform Decret-Lege 54/90) și care atestă dreptul de efectuare a transportului, în conformitate cu caietul de sarcini.

Licențele de execuție pentru transport rutier public urban de persoane în regim de taxi sau pe trasee anume stabilite, se acordă operatorilor de transport, pe o perioadă de 1 an de la data eliberării și este valabilă în condițiile vizării sale semestriale de către Serviciul Licitații, Licențe, Reclamă al Primăriei municipiului Galați, cu plata tarifelor aferente. Modelele rovignetei cu sigla Primăriei municipiului Galați și semnalele de traseu, sunt stabilite prin Hotărârea Consiliului Local de aprobare a acestor norme.

Licența de execuție pentru vehicul este nominală, netransmisibilă, și securizată (modelul de licență este aprobat de Consiliul local prin hotărâre).

Art.7 Operatorul de transport care solicită eliberarea licenței de execuție a transportului rutier public de persoane în regim de taxi sau prin trasee anume stabilite trebuie să facă dovada că îndeplinește cumulativ, în conformitate cu legislația în vigoare, următoarele condiții:

 • a)  baza materială: în care operatorul de transport trebuie să facă dovada deținerii în proprietate sau închiriate, mijloace de transport cu inspecția tehnică periodică efectuată de stații de inspecție auto avizate de RAR, pentru activitatea de transport persoane, prezentând la Serviciul Licitații, Licențe, Reclamă, lista cu structura parcului de autovehicule - proprii sau închiriate (contract de închiriere, contract de leasing, contract de asociere, de colaborare, etc.);

 • b)  capacitate profesională: în care operatorul de transport trebuie să desemneze o persoană pentru organizarea și conducerea nemijlocită a activității de transport, care să dețină atestat eliberat în condițiile normelor Ministrului Transporturilor -Autoritatea Rutieră Română.

în cazul persoanelor fizice autorizate conform Decret-Lege 54/1990 ce au ca obiect de activitate transport public de persoane și dețin până la două autovehicule (indiferent de capacitate) organizarea și conducerea nemijlocită a activității de transport pot fi făcute și de către un șofer cu o vechime de minim 3 ani pentru categoria respectivă de vehicul.

Art8 Documentele care stau la baza emiterii licenței de execuție pentru vehicul sunt:

A. Pentru persoane fizice sau asociații familiale autorizate, conform Decretului-Leqe nr.54/1990:

 • a)  cererea (modelul este prevăzut în anexa nr.2 la hotărârea de aprobare a acestor norme);

 • b)  actul de identitate al persoanei fizice, asociației familiale;

 • c)  autorizația emisă în baza Decretului-Lege nr.54/1990 din care să rezulte că pot efectua transport public de persoane (codul CAEN 6022);

 • d)  contract legal de colaborare cu o persoană juridică deținătoare a licenței de transport public emisă de ARR (dacă se desfășoară o astfel de colaborare);

 • e)  certificatul de înmatriculare și talonul anexă, având inspecția tehnică valabilă efectuată de către stații de inspecții avizate de RAR;

 • f)  pentru autoturismele de până la 5 locuri, buletinul de verificare metrologică a aparatului de taxat din dotare;

 • g)  polița de asigurare obligatorie pentru răspundere civilă auto;

 • h)  polița de asigurare suplimentară de accidente pentru persoanele transportate;

 • i)  certificatul de agreere tehnică a autoturismului, emis de RAR;

 • j)  atestatul conducătorului auto pentru desfășurarea activității de transport persoane în regim de taxi sau prin trasee anume stabilite, eliberat de Poliția Rutieră.

 • k)  dovada dreptului de folosință al autoturismului: contract de închiriere, contract de leasing, etc.; în cazul contractului de închiriere încheiat, în care o parte sau ambele părți sunt persoane fizice, acesta va fi vizat de Administrația Financiară;

 • l)  contractul de muncă sau contracte de asigurări sociale, când conducătorul auto este angajat. Aceste contracte vor fi vizate de Inspecția pentru Muncă.

 • m) dovada achitării taxei anuale pe mijloc de transport, conform Leqii nr.27/1994;

 • n)  decizia de impunere a Administrației Financiare a municipiului Galați, întocmită conform O.G. nr.73/1999;

 • o)  dovada achitării taxelor și tarifelor de eliberare a licenței de execuție și a caietului de sarcini.

B. Pentru persoane juridice operatori de transport

 • a)  cererea operatorului de transport (modelul conform anexei nr.2 la hotărârea de aprobare a acesor norme);

 • b)  actul de identitate ai persoanei desemnate sau a delegatului operatorului de transport, însoțite de delegația în original;

 • c)  certificatul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului, codul fiscal și statutul operatorului de transport, din care să rezulte că are ca obiect de activitate și efectuarea transportului public de persoane în regim de taxi sau pe trasee anume stabilite (cod 6022)

 • d)  lista privind structura parcului de autoturisme proprii sau închiriate •.contracte de leasing, contract de închiriere, etc.) pentrj care se solicită obținerea licenței de execuție, cu precizarea numărului de înmatriculare, a numărului de identificare, a mărcii și tipului de vehicul și anului de fabricație, numele și prenumele conducătorului auto; pentru autoturismele de 5 locuri se va face precizarea dacă sunt dotate cu aparate de taxare (omologate de Biroul Național de Metrologie Legală din România);

 • e)  atestatul persoanei desemnate să organizeze și să conducă nemijlocit activitatea de transport, eliberat în condițiile Normelor Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței -Autoritatea Rutieră Română;

 • f)  certificatul de înmatriculare și talonul anexă, având inspecția tehnică valabilă efectuată de către stații de inspecții avizate de RAR;

 • g) pentru autoturismele până la 5 locuri, buletinul de verificare metrologică a aparatului de taxă din dotare;

 • h) polița de asigurare obligatorie pentru răspundere civilă auto;

 • i) polița de asigurare suplimentară de accidente pentru persoanele transportate;

 • j) certificatul de agreere tehnică a autoturismului, emis de RAR;

 • k) atestatul conducătorului auto pentru desfășurarea activității de transport persoane în regim de taxi sau prin trasee anume stabilite, eliberat de Poliția Rutieră.

 • l) dovada dreptului de folosință al autoturismului: contract de închiriere, contract de leasing, etc.; contractul de închiriere va fi vizat de Administrația Financiară;

 • m) contractul de muncă al conducătorului auto;

 • n) dovada achitării taxei anuale pe mijloc de transport, conform Legii nr.27/1994;

 • o) dovada achitării taxelor și tarifelor de eliberare a licenței de execuție și a caietului de sarcini.

Documentele prevăzute la pct.B lit. b) - e), se prezintă câte un exemplar pentru fiecare operator de transport iar cele de la pct.A precum și de la pct.B lit. a) și lit. f) - o), câte un exemplar pentru fiecare autovehicul pentru care se solicită eliberarea licenței de execuție. Pentru certificarea autenticității, documentele vor fi prezentate la Serviciul Licitații, Licențe, Reclamă, în original și în copie iar după certificare, originalele vor fi restituite de îndată.

în cazul expirării valabilității documentelor depuse, operatorul de transport are obligația reînnoirii imediate a acestora.

Art.9 Serviciul Licitații, Licențe, Reclamă, în termen de 15 zile de la depunerea dosarului complet cu documente, emite licențele de execuție pentru vehiculele necesare acoperirii traseelor sau comunică în scris operatorului de transport refuzul motivat al emiterii licenței de execuție.

Art.10 Operatorul de transocrt, împreună cu persoana împuternicită, pentru conducerea și organizarea nemijlocită a activității de transport, răspund de utilizarea licențelor de execuție pentru vehicul și instruirea personalului pentru efectuarea transporturilor, în conformitate cu prevederile caietelor de sarcini.

Art.11 Utilizarea licenței de execuție centru un alt vehicul decât aceia pentru care s-a eliberat, nu este permisă.

Art.12 Renunțarea a licența ce execuție centru vehicul, se ccate *'ace ’n următcareie cazuri:

 • a)  încetarea activității ca operator de transport:

 • b)  autovehiculul nu mai înceciinește condițiile tehnice care au stat ’a baza acordării licenței de execuție:

 • c)  renunțarea de către deținătorul licenței de execuție, ca urmare a unor considerente proprii ca: înstrăinarea vehiculului, interese economice, etc.

Art.13 Licența de execuție pentru vehicul poate fi suspendată de emient pnn Serviciul Licitații, Licențe. Reclamă. în baza notei de constatare întocmită de inspectorii Serviciului Corp de Control al Primarului pentru reținerea acesteia, în cazul în care nu mai sunt respectate condițiile impuse la eliberare precum și în baza propunerii făcute în procesul-verbal de contravenție întocmit de agenții de circulație de la Poliția Rutieră. O copie după procesul-verbal de contravenție va fi comunicată de Poliția Rutieră Primăriei - Serviciul Licitații, Licențe, Reclamă.

Art.14 Contestația împotriva măsurii de suspendare a licenței de execuție pentru vehicul se depune în termen de 15 zile de la primirea comunicării la Serviciul Licitații, Licențe, Reclamă, care le prezintă Primarului municipiului Galați pentru a decide prin dispoziție menținerea sau anularea sancțiunii de suspendare.

Art.15 în cazul în care sancțiunea de suspendare se menține, operatorul de transport se poate adresa cu plângere instanțelor de contencios administrativ, conform Legii contenciosului administrativ nr.29/1990.

Art.16 Licența de execuție pentru autovehicul se restituie după ce operatorul de transport face dovada că au fost înlăturate cauzele care au condus la suspendarea acesteia, cu plata tarifelor aferente, stabilite prin hotărârea Consiliului local.

Art.17 Pierderea sau deteriorarea licențelor de execuție, se publică într-un ziar local și se comunică la Serviciul Licitații, Licențe. Reclamă, în termen de 48 ore de la data constatării. Licența de execuție pierdută se va înlocui cu una ncuă, după plata tarifelor aferente, stabilite prin hotărârea Consiliului local.

CAPITOLUL III

Registrul licențelor de execuție.

Art.18 Datele privind licența de execuție se înscrie în Registrul licențelor de execuție, ținut la Serviciul Licitații, Licențe, Reclamă, care cuprinde:

s denumirea operatorului de transport și nr.licenței de transport public ARR; 3=: adresa și numărul de telefon;

=: numărul licenței de execuție: datele privind vizele;

s numărul de înmatriculare și nr. de identificare a autovehiculului și numărul de locuri;

m numele și prenumele administratorului:

s nr. și data chitanței de încasare a tarifelor de eliberare a autorizației: mențiuni crvind suspendarea. contestațiile, medul de rezolvare a sanctiumicr:

$ aite mențiuni.

Registrul în care se trec aceste date, va avea filete numerotate, legate și sigilate.

Dateie cuprinse în Registrul iicențeicr de execuție, se vor păstra și pe suport magnetic la sediul Sen/iciuiui Licitații, Licențe. Reclamă, ca parte din banca de date a acestuia.

CAPITOLUL IV

TARIFE PENTRU PRESTAȚIILE EFECTUATE DE CĂTRE SERVICIUL LICITAȚII. LICENȚE. RECLAME.

Art.19 Pentru prestațiile efectuate de Serviciul Licitații, Licențe, Reclame în activitatea de eliberare a licențelor, se percep tarife diferențiate, aprobate de Consiliul local al municipiului Galați.

Metodologia de aplicare a tarifelor și nivelul actual ai acestora, sunt cele din anexele nr. 11 la hotărârea Consiliului local de aprobare a prezentelor norme.

Art20 Sumele datorate pentru operațiunile ocazionate de dobândirea licenței, se achită de către operatorii de transport interesați, la casieria Primăriei municipiului Galați din str.Domnească, nr. 38. Dovada achitării sumelor se depune în original sau în copie la Serviciul Licitații, Licențe, Reclame.

Art.21 Modificarea tarifelor se face trimestrial de Direcția Economică a Primăriei în funcție de coeficientul de indexare (inflație) comunicat de Comisia Națională de Statistică.

Art.22 în cazul renunțării la activitatea de transport public urban de persoane, operatorului de transport nu i se vor restitui sumele depuse, acesta având obligația de a preda Serviciului Licitații, Licențe, Reclame autorizația de transport.

CAPITOLUL V

Metodologia de supraveghere și control a respectării acestor norme, constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute de prezentele norme.

Art. 23 Supravegherea și controlul modului de respectare a prezentelor norme, poate fi efectuat de:

 • a)  inspectorii Serviciului Corpul de Control al Primarului;

 • b)  ofițeri și subofițeri ai Poliției Rutiere;

 • c)  Personalul cu atribuții de control din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice. Transporturilor și Locuinței și Autoritatea Rutieră Română:

 • d)  personalul cu atribuții de control din cadrul Ministerului Finanțelor, conform competențelor acordate;

 • e)  personalul cu atribuții de control din cadrul inspectoratului de Protecție a Mediului și a Oficiului de Protecția Consumatorilor, conform competentelor acordate;

 • f)   personalul cu atribuții de control din cadrul Inspectoratului de Muncă:

 • g)  personalul cu atribuții de control al operatorului de transport rutier, numai pentru vehiculele deținute în proprietate și administrare.

Art.24 Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute de prezentele norme și a condițiilor din caietul ce sarcini se face de către persoanele menționate a art.23. lit. a) - f) din aceste norme.

Art.25 Metcdciogia de constatare și sancționare a fapteicr săvârșite cu vinovăție și prevăzute prin prezentele norme ca fiind contravenții, se realizează conform. Legii nr.32/1968, completată cu Legea nr.97/1998 privind constatarea și sancționarea contravențiilor.

Art.26 Constituie contravenție, în măsura în care, potrivit legii penale nu sunt considerate infracțiuni și se sancționează conform prezentelor norme, următoarele fapte:

 • a)  efectuarea de transporturi fără licență, cu licență cu valabilitatea expirată (nevizată), cu licență suspendată sau anulată, precum și nerespectarea caietului de sarcini al licenței se sancționează cu amendă de la 3.200.000 lei la 4.000.000 lei;

 • b)  nerespectarea traseului pentru care are emisă licența de execuție se sancționează cu amendă de la 800.000 lei la 1.200.000 lei;

 • c)  deținerea sau conducerea auovehiculului care are montate ilegal dispozitivele sau accesoriile tip TAXI (caseta tip taxi, aparat de taxat, autocolantul tip sah, etc.) sau au expuse ilegal sigla sau semnul de traseu pentru autoturismele de 8+1 locuri, se sancționează cu amendă de la 3.200.000 lei la 4.000.000 lei.

 • d)  efectuarea de transporturi pentru terți, contra plată ori echivalentul în natură sau servicii de către titularii de licență de execuție în interes propriu, se sancționează cu amendă de la 3.200.000 la 4.000.000 lei.

Art.27 Licența de execuție poate fi suspendată pe o perioadă de 1-3 luni pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute în:

normele de organizare și efectuare a transportului rutier public urban de persoane cu autoturisme - Cap.l, cap.II (art.6-8; 10-12; 16-17); Cap.IV (art.20,22); Cap.VI;

caietul de sarcini - cap.III, IV, V, VI.

Art.28 Licența de execuție se anulează ;

 • a)  după a doua suspendare;

 • b)  după a treia sancționare contravențională;

 • c)  dacă în termen de 15 zile de la convocare nu se prezintă la Primăria Galați pentru clarificarea situațiilor privind licența de execuție;

 • d)  la propunerea Poliției Rutiere pentru producerea de accidene grave pentru oprirea in alt loc decât în stația stabilită (cu excepția cazului fortuit) pentru blocarea stațiilor publice precum și pentru parcarea în stațiile taxi peste numărul de locuri prevăzut.

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII FINALE

I

Art.29 Operatorii de transccrt au obligația să-și vizeze trimestrial iicenta de execuție cu 15 ziie înainte de expirarea termenului.

La expirarea termenului de valabilitate a licenței, aceasta se anulează de drept.

Art.30 în vederea asigurării continuiătii activității de transport și pentru a permite pregătirea corespunzătoare a aplicării prezentelor norme, atât de organismele abiiiate cât și de căre cceratorii de transport, se stabilesc următoarele termene de aplicare:

 • a)  Pentru cceratorii de transport care în prezent dețin autorizații de transccrt taxi, vcr continua activitatea până la data de 30.06.2001, pe baza autorizației emise. Cei care se vor încadra in criteniie de evaluare stabilite de Consiliul Iccai. își vcr depune documentele pentru obținerea licenței în baza acestor norme.

 • b)  Pentru cceratorii de transport care nu au mai deținut licențe de execuție până în crezent. acestea se eliberează 'n conformitate cu prevederile prezentelor norme ce baza criteriilor de evaluare stabilite ia Consiliul local cu prilejul aprobăni acestor norme.

  c)


Autoturismele ce prestează activitate de taxi, yor'fi obligatoriu de culoare galbenă într-o perioadă de 3 ani, începând cu data aplicăni-prezentelor norme.

CA/PJ/Bc-
CERERE

pentru eliberarea licenței de execuție pentru vehicul

Nume/ prenume___________________

Domiciliul_____________________________________________________Telefon_____________________

Act identitate seria_______nr.__________________ CNP____________________________________

Eliberat de Poliția_____la data de__

Societate comercială_______________________________

înreg. Registrul Comerț nr.________________________cod fiscal________________________________

Licență transport public ARR seria____________________nr__

Autorizația D.L. 54/1990 Nr.___________________/____

Atestat Poliție Nr.__________________________/   _______________________________________________________

Contract de muncă_________________________din_____________________________________

Contract de închiriere___________________________din__________________________________________

Contract de asociere__________________________din_______________________________________

Contract de colaborare________________________din_______________________________________

Certificat de înmatriculare auto nr._______________________________________________________________

Certificat agreere RAR nr______________________din_________________________________________

Nr. înmatriculare__________________marca_______._______locuri_____nr.identificare_____________

Asigurare obligatorie auto nr_________din___________emitent__________________________________

Poliță asigurare călători nr.__________din______________emitent__

Chitanță taxă auto nr___________________________din___________________________________________

Dispoziția ce impunere conf.C.G. '3/99 nr______________________din_____________________

Chitanță taxă licență nr__________________________din___________________________________________

Cunoaștem și suntem ce acord cu prevederile caietului de sarcini și ne obligăm să conducem și să organizăm activitatea de transport în conformitate cu prevederile egisiatiei 'n vigoare și ale caietului de sarcini anexat la licența de execuție.

SEM NÂTU RA SC Li CITANTULUI__

Verificat dccumenteie. vizat centru conformitate Dosarul este ccmciet. sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea licenței de execuție.

■)

)
ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI PRIMĂRIA


LICENȚĂ DE EXECUȚIE

PENTRU VEHICUL

Transport rutier public urban de persoane în regim taxi                         Lj

Transport rutier public urban de persoane prin trasee anume stabilite            O

Nr._____________/____________________

OPERATOR DE TRANSPORT \          7__

AUTORIZAȚIE PERSOANĂ FIZICA zcKd.L. 54/l99(/

ACT IDENTITATE SERIA_________NR.      /______C.N.P.__

NR. ÎNREG. REG. CONI.___________________ COD FISCAL_________________________

NR. ÎNVL\TRICUL.\RE_________________NR. LOCURI)_____NR. TRASEU_____________

NR. IDENTIFICARE__________1__

CAPETE DE LINTE___________i___________________■_______________________________

VALABIL DE LA_____________________ PÂNĂ LAl____________________________

Falsificarea acestei licențe se pedepsește conform legilor în vigoare. Licența dl execuție este valabilă cu respectarea clauzelor specificate in caietul de sarcini anexac\.

PRIMAR,

ROMÂNIA

.JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI PRIM Â RI A

. ransccrt rutier pubiic urban de persoane in regim raxi

Tmnsccr: rutier ouciic urban de oerscane ?nn trasee anume staciiite

OPERATOR DE TRANSPORT :...... .........................__

AUTORIZAȚIE PERSOANĂ FIZICĂ Sl D.L. 5-* 1990/________________ ________________

ACT IDENTITATE SERLX_________NR._______1______C.N.P.................. .....

NR. ÎNREG. REG. COM._______ 'COD FÎSC.UL________________________

NR. iNXLXTRICULARE__NR. LOCURI_____NR. TR.VSEU____________

NR. IDENTIFICARE_______________________________i________________________________.

CAPETE DE LINIE____________________________ !_____________________________

V. AL. ABIL DE LA_________________________ PÂNĂ L.\|________________________________

Falsificarea acestei licențe se pedepsește confirm legilor in vigoare. Licența dl execuție este valabilă cu respectarea clauzelor specificate in caietul de sarcini anexăt^

PRIMAR,


ȘEF SERV. LJLJt,VIZA LICENȚEI

--------------------------------------------,---------

1

Vizat anul

TRIM. I

i

i

1

j      TRIM. II

i

1

1

1                                                                                                                    >

1                                                                                                                    !

1

i                                                                                                                    ;

:                                                                                                                                           i

i

i                                                                                                                    >

TRIM. III

TRIM. IV

CAIETUL DE SARCINI

al licenței de execuție pentru vehicul nr._____________/____________________

CAPITOLUL I

Domeniile de cunoștințe necesare operatorului de transport:

 • 1. Elemente de drept comercial:

 • -  contracte, generalități:

 • -  forme juridice ale societăților comerciale.

 • 2.  Elemente privind asigurarea vehiculelor, a pasagerilor și a bunurilor acestora;

 • 3.  Reglementări privind forța de muncă și securitatea muncii;

 • - contracte:

 • -   obligații și răspunderi.

 • 4. Norme tehnologice de exploatare a autovehiculelor:

 • -  reglementări administrative:

 • -  accesul la profesiune;

 • -  autorizațiile de transport;

 • -  contracte-tip;

 • -  documente de transport;

 • -  tarife și dispoziii tarifare;

 • -  servicii de control, contravenții, sancțiuni;

 • -  alte probleme auxiliare de transport

 • 5.  Reglementări privind impozitele și taxele pentru activitatea de transport;

 • 6. Norme de exploatare tehnică;

 • 7.  Elemente de siguranța circulației:

 • 8.  Topografia municipiului Galați;

CAPITOLUL II

Legi și aite reglementări specifice.

Activitatea de transDort public urban de persoane în municipiul Galați va fi organizată și condusă cu rescectarea prevederilor și reglementărilor în vigoare:

Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare:

Decret-lege nr. 54/^990 orivinc organizarea și desfășurarea uncr activități economice pe baza liberei nitiative: H.G. nr. 201/1990 de aplicare a Decret-iege nr.54/1990;

Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de prctectie a perscaneicr încacrate în muncă:

 • -   Legea nr. 69/1991 a administrației publice locale, recublicată în 1996:

 • -   O.G. nr.26/2000 orivind asociațiile și fundațiile;

O.G. nr. 43/1997. Legea nr. 32/1998 privind regimul drumunlor și O.G. nr. 132/2000;

Legea nr. 197/1998, de aprobare a O.G. nr. 19/1997 privind transporturile și O.G. nr. 94/2000;

Legea nr.105/2000 pentru aprobarea O.G. nr.44/1997 privind transporturile rutiere și respingerea O.G. nr.73/1998;

 • -   H.G. nr.594/1991 privind verificarea îndeplinirii condițiilor tehnice de către autovehiculele și remorcile acestora care circulă pe drumurile publice, cu modificările ulterioare, conform H.G. 564/1992, H.G. nr.625/1992, O.G. 81/2000 și O.G.78/2000;

 • -  H.G. nr.768/1991 privind înființarea și funcționarea Regiei Autonome “Registrul Auto Român’’ cu modificările ulterioare în H.G. nr.468/1992 și H.G. nr.650/1994;

 • -  Decretul nr.328/1966 privind circulația pe drumurile publice, republicat, cu modificările ulterioare;

 • -  Ordinul Ministrului Transportului nr.316/1994 privind raportarea și cercetarea administrativă a accidentelor de circulație;

 • -  H.G. nr.610/1992 privind cartea de identitate a vehiculului;

 • -  Ordinul Ministrului Transportului nr. 173/1996 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind autorizarea laboratoarelor de examinare psihologică pentru conducătorii auto;

 • -  Ordinul Ministrului Transportului și Ordinul Ministrului de Interne nr. 165/389/1994, prin care se aprobă Revizuirea nr. 1 la Reglementările privind inspecția tehnică periodică - RNTR 1;

 • -  Ordinul Ministrului Transportului și Ordinul Ministrului de Interne nr. 158/388/1994 prin care se aprobă modificarea și completarea condițiilor pentru vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice RNTR 2;

 • -  Ordinul Ministrului Transportului nr.527/1997 pentru aprobarea normelor de aplicare a O.G. nr.44/1997 privind transporturile rutiere;

 • -  O.G. nr.80/2000 privind certificarea, omologarea echipamentelor și pieselor de schimc ș. materialelor de exp'oatare utilizate la vehicule rutiere.

 • -  O.G. nr.82/2000 privind autorizarea agenților economici care prestează servicii de reparații, de reglare și/sau de reconstrucție a vehiculelor rutiere:

 • -  Legea nr.29/1990. completată prin Legea nr.59/1993 a contenciosului administrativ;

 • -  Legea nr.32/1968,completată cu Legea nr.97/1998 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.

CAPITOLUL III

Obligațiile operatorului de transport.

 • 1. Operatorul de transport împreună cu persoana desemnată pentru conducerea și organizarea ~emijlccită a activității de transccnt. răscund de asigurarea stării tehnice și a dotărilor specifice corespunzătoare pentru vehicule utilizate în activitatea ce transport public urban de persoane cu autoturismele, pe teritoriul municipiului Galați.

 • 2. Persoana desemnată pentru conducerea și organizarea nemijlocită a activității personalului pentru efectuarea transportului, m de sarcini.

  de transocrt. răspunde de instruirea conformitate cu prevederile cin caietul 3. Ooeratorul de transport are următoarele documente:


obligația să de::nă la sediui firmei. în princicai.

 • a)  licența de transport public în original, emisă de ARR:

 • b)  evidenta atestatelor conducătcnlor auto:

 • c)  evidența foilor de parcurs emise:

 • d)  evidenta buletinelor de verificare metrologică a aparatelor de taxat:

 • e)  evidenta inspecțiilor tehnice periodice aie autovehiculelor:

 • f)   -Ișele privind instruirea personalului pentru respectarea normelor de protecție a muncii și P.S.I.

 • g)  documentele doveditoare din care să rezulte angajarea conducătorului activității de transport și a conducătorilor auto, angajați conform Legii nr. 130/1999 privind unele norme de protecție a persoanelor încadrate în muncă;

 • h)  polița de asigurare obligatorie pentru răspunderea civilă auto-copie;

 • i)   polița de asigurare suplimentară de accidente pentru persoanele (călătorii) transportate - copie;

 • j)   cartea de identitate a autovehiculelor

 • k)  contractele de închiriere pentru autovehicule- după caz;


 • l)   talonul anexă la certificatul de înmatriculare cu viza inspecției periodice - copie;

 • m) evidența modului de respectare a Ordinului Ministrului Transporturilor nr.316/1994 privind raportarea și cercetarea administrativă a accidentelor de circulație;

 • n)  evidența biletelor de călătorie.

 • 4. Operatorul de transport și conducătorul auto, au obligația să asigure existența la bordul vehiculului pe toată durata executării transporturilor, a documentelor impunse de categoria de transport efectuată și de prevederile legale în vigoare:

 • a)  licența de transport public ARR în copie xx)

 • b)  licența de execuție în original;

 • c)  caietul de sarcini - copie;

 • d)  foaia de parcurs

 • e)  certificatul de înmatriculare al vehiculului, talonul cu inspecția tehnică valabilă efectuată de către stații de inspecție auto avizate RAR;

 • f)   buletinul de verificare metrologică a aparatului de taxatx)

 • g)  polița de asigurare suplimentară de accidente pentru persoanele (călătorii) transportate;

 • h)  polița de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto;

 • i)   permisul de conducere corespunzător categoriei vehicului respectiv;

 • j)   atestatul eliberat în condițiile prevederilor legale în vigoare pentru conducătorul auto;

 • k)  biletele de călătorie.

 • 5. Operatorul de transport și conducătorul auto au obligația să aibă în dotare autovehicule care îndeplinesc următoarele condiții:

 • a)  să fie prevăzute cu aparate de taxare, iluminate și dispuse vizibil, care să afișeze numărul de kilometri, treptele de tarif pe km. și suma totală de plată. Aparatul va fi etalonat și sigilat conform reglementărilor Institutului Național de Metrologie^;

 • b)  să fie prevăzute cu o casetă de culoare albă, fixată transversal pe acoperiș, iluminată din interior de un bec cu putere maximă de 30 W. având obligatoriu inscripția Taxi, numele firmei și numărul de telefonx);

 • c)  cadranul aparatului de taxat să fie permanent iluminat în timpul utilizării, astfel încât atât conducătorul auto cât și călătorul să poată citi cu ușurință indicațiile înregistrate^:

 • d)  să fie amplasate în interior, la loc vizibil, un ecuson pe care să se afle înscrise denumirea și sediul operatorului de transport, numele și prenumele conducătorului auto, precum și numărul licenței de execuție:

 • e)  autovehiculul va avea aplicat pe ambele aripe din față. în poziție orizontală, autocolantul un caroiaj în formă de șah cu dimensiunile unui pătrat de 30 x 30 mmxl

 • f)   autovehiculul nu va avea elemente suplimentare față de modul fabricației (cârlige remorcă, oglinzi, etc.) ieșite din gabaritul său. cu excepția celor omologate de RAR;

 • g)  să expună pe parbriz. în original, pe colțul de dreapta jos. rovigneta cu sigla municipiului Galațix);

 • h)  să expună pe parbriz. în original, pe colțul din dreapta sus. indicatorul privind numărul și schema traseului de transportxx) (semnul de traseu);

 • i)   autovehiculul va avea aplicat pe ambele aripe din față, cu vopsea neagră, numărul traseului pe care îl deservește (numărul va avea dimensiunile 20 x 10 cm) ,

 • j)   să înscrie pe ambele portiere din față, sigla operatorului de transport și numărul de telefon, într-un cadru de 250 x 250 mm (format A.4)

 • 6. Operatorului de transport îi revin și următoarele obligații:

 • a) să dețină la sediul firmei arhiva foilor de parcurs emise pe durata valabilității licenței de execuție;

 • b)  să comunice autorității emitente, în termen de 10 zile, orice modificare apărută față de documentele care au stat la baza atribuirii licenței de execuție;

 • c)  să declare la autoritatea emitentă în termen de 48 de ore din momentul constatării, pierderea, sustragerea sau deteriorarea licenței de execuție;.

 • d)  să depună la autoritatea emitentă în termen de 5 zile din momentul încetării activității, licența de execuție și caietul de sarcini, în vederea anulării;

 • e)  să reînoiască licența de execuție la expirarea perioadei de valabilitate a acesteia și să solicite în termen aplicarea vizei trimestriale;

 • f)   să pună la dispoziție la solicitarea organelor de control abilitate, toate documentele care atestă dreptul, modul de desfășurare a activității de transport și dovada existenței legale a operatorului de transport;

 • g)  să respecte întocmai legile și reglementările specifice categoriei de transport pe care o execută, prevăzute în caietul de sarcini;

 • h)  să execute numai categoriile de transport pentru care are licență;

 • i)   să plătească taxele prevăzute, privind eliberarea și viza licenței de execuție și a tuturor obligațiilor financiare către autoritatea locală și către stat;

 • j)   în situații deosebite - calamități naturale, conflict armat, stări de necesitate declarate de conducerea statului și alte asemenea cazuri - să răspundă operativ la solicitările Prefecturii, Consiliului local al municipiului Galați și ale reprezentanților săi;

 • k)  să realizeze publicitatea, afișajul și reclama prin intermediul autovehiculelor, numai după plata taxelor legale (Legea nr.27/1994 și H.G. 506/1994);

 • l)   să verifice starea tehnică a autovehiculelor, să facă mențiune în foaia de parcurs că acestea se găsesc în bună stare de funcționare și să nu permită ieșirea în circulație a acelora care nu îndeplinesc condițiile tehnice;

 • m) să elibereze foaia de parcurs sau ordin de serviciu pentru fiecare autovehicul care pleacă în cursă;

 • n)  să nu permită conducerea autovehiculelor de către persoane care nu posedă permis de conducere sau care posedă permis de conducere necorespunzător categoriei din care face parte autovehicolul respectiv;

 • o)  să nu permită conducătorilor de autovehicule să plece în cursă sub influența băuturilor alcoolice sau în stare de oboseală acdentuată;

 • p)  să anunțe imediat organele Poliției despre orice accident săvârșit de conducătorii de autovehicule sau. când în fcaia de parcurs se constată modificări, ștersături ori adăugiri și când conducătorii de autovehicule se întorc din cursă sub influența băuturilor alcoolice;

 • q)  să ia măsuri ca la intrările, și ieșirile cin garaje să se instaleze indicatoare de prevenire.

CAPITOLUL IV

Obligațiile conducătorului auto.-

 • a)  Să prezinte la solicitarea organelor de control împuternicite, documentele solicitate;

 • b)  Să elibereze tuturor pasagerilor documentul de călătorie (biletul de călătorie)

 • c)  Să nu blocheze stațiile publice ale “Transurb’ SA cu autovehicule pentru parcare, oprire sau efectuarea unor lucrări de întreținere și reparații;

 • d)  Așteptarea clienților se va face numai în stații de taxi special amenajate. în limita locurilor stabilite. Este interzisă așteptarea în stațiile taxi a unui număr mai mare de taxi-uri decât cel prevăzutx\

 • e)  Intrarea în stații se va face în rând, în ordinea sosirii, se va păstra ordinea și curățenia în stațiile taxix);

 • g)  Să aibă o ținută corespunzătoare și o comportare civilizată față de călători;

 • h)  Să fixeze la loc vizibil tariful de călători declarat;

 • i)   Să asigure în permanență salubrizarea, spălarea, dezinfecția și un aspect estetic corespunzător a autovehiculului;

 • j)   Să aibă în dotare roată de rezervă și stingător de incendiu;

 • k)  în perioada de iarnă să aibă în dotare mijloace de deszăpezire (lopată, lanțuri, sare, nisip, pene);

 • l)   să posede legitimație de serviciu cu fotografie eliberată de titularul licenței de execuție, pe baza contractului de muncă încheiat;

 • m) să nu oprească decât în stațiile publice anume stabilite fără să staționeze;

 • n)  să circule numai pe banda 1 a drumului, cu excepția efectuării depășirii;

 • o)  să aibe o comandă pentru ușa de acces a călătorilor.

CAPITOLUL V

xx

Fișa de prezentare a traseului

 • 1.  Traseul nr._____________

 • 2.  Capete de linie: 1.__________________________________

 • 2.________________________________________

 • 3.  Statii 1._____________________________________________________________________________________

2._________________________________________________________________________________

 • 3. _________________________________________________________________________________

 • 4. ______________________________________________________________________________

 • 5. _________________________________________________________________________________

 • 6. _________________________________________________________________________________

 • 7. _________________________________________________________________________________

 • 8. _____________________________________________________________________________________

 • 9._____________________________________________________________________________________

 • 10.________________________________________________________________________

 • 11.________________________________________________________________________

 • 12.________________________________________________________________________

 • 13. ________________________________________________________________________

 • 14. ________________________________________________________________________

 • 15. ________________________________________________________________________

 • 16. ________________________________________________________________________

 • 17. ________________________________________________________________________

 • 18. ________________________________________________________________________

 • 19. _____________;___________________________________________________________________________

 • 20. ___________________________________________________________________

 • 21.______________________________________________________________________

 • 22.___________________________________________________________________

 • 23. ___

 • 24. _____________________________________________________________________

 • 25. _____________________________________________________________________

 • 4. Regim de circulație______________________________________________________________

 • 5. Lungime aproximativă a traseului (dus-întors)____________km.

 • 6. Observații de modificare trasee; stații______________________________________________CAPITOLUL VI

Fișa de prezentare a stațiilor publice de taxiuri50:

1. Strada Gării

- Stația CFR Galați x^

30 locuri

2. Strada Domnească

- Grădina Publică

5 locuri

3. Strada N.Bălcescu

- Hotel Dunărea

10 locuri

4. Strada N.Bălcescu

- Biserica Mavromol

10 locuri

5. Strada Traian

- Piața Centrală

20 locuri

6. Strada AI.Măcelaru

x)

- Spitalul boli infecțioase

5 locuri

7. Strada Traian

- Spitalul Municipal

5 locuri

8. Strada Portului

- Gara Fluvială

5 locuri

9. Strada Brăilei

x)

- colț str. Roșiori

5 locuri

10. Strada Brăilei

- Spitalul Județean

10 locuri

11. Strada Brăiiei

x)

- Tiglina 1, colț str.Macuiui

8 locuri

12. Strada Brăilei

- Colț str. Prelungirea G.Coșbuc

x) 10 locuri

13. Strada Falezei

- Trecere Bac x^

10 locuri

14. Strada Domnească

x)

- Complex Stundențesc

5 locuri

15. Strada Prelungirea Brăilei

x)

- Colț strada Brașov

5 locuri

16. Piața Energiei

- în fața magazinului "Elvila”

10 locuri

17. Bd. Traian Vuia

- Coiț Bd.E.Ccandă X/

5 locuri

18. Bd. Miicov

x)

- Complex Comercial Micro 40

5 locuri

19. Str.G.Ccșbuc

- cciț str.Brăiiei (S.C. Agatur)

5 locuri

20. Str.Oțeiarilor

- stafia capăt troleibuz Micro 19

5 locun

21. Str.Gh.Asachi

- 3ingo Europa

5 locuri

22. Str.Oțeiarilor

- biserica “Sf.Dumitru’

5 locun


ANEXA

LA HCL NR -    — / Jt:

CRITERII DE EVALUARE, PUNCTAJELE CARE SE ACORDĂ

Șl METODOLOGIA DE PUNCTARE PENTRU ATRIBUIREA LICENȚEI DE EXECUȚIE

I. Criterii de evaluare și punctajele


1.


Vechimea autovehiculului De la 0 la 4 ani

De la 4 la 8 ani

De la 8 la 10 ani

Peste 10 ani

Peste 15 ani


+20 puncte

+ 10 puncte

+ 5 puncte

0 puncte

nu sunt acceptate pentru transport public de persoane în municipiul Galați.


Se va lua în calcul anul fabricației menționat în certificatul de înmatriculare.

2.


Autovehicule dotate cu echipamentul EURO

 • - Euro 2                    +10 puncte

 • - Euro 3                    +15 puncte

3.


Calitatea de confort a autovehiculelor oferite se punctează astfel:

+

+


 • - aer condiționat

 • - stație amplificare voce


5 puncte

5 puncte


Total


10 puncte

4.


5.


Tarife practicate

Nivelul tarifelor maximale:

Pentru taxi_______________

Pentru Maxi-taxi_________

lei/km: lei/călător;


Pentru fiecare fracție de 200 de iei mai mica decât tariful maximal se acorcă

1 ( un ) punct . Evaluarea se face pe baza declarației scrise a operatorului de transport. Nerespectarea declarației atrage anularea licenței de execuție.

Achitarea integrală a taxei autorizației de transport persoane !a bugetul Ccnsiliuiui Local pentru vehiculul prezentat, pentru anii:

 • - 1999                      + 4 puncte

 • - 2000                     + 4 puncte

 • - sem. 1.2001                + 2 puncte

Punctajul minim obținut pentru acordarea licenței de execuție trebuie să fie 10 puncte.

11. Metodologia de evaluare și punctare

 • 1.  Prin dispoziția Primarului municipiului Galați se constituie o comisie de verificare, evaluare și acordarea punctajului pentru fiecare vehicul. Din comisie, condusă de un viceprimar, vor face parte reprezentanții: poliției rutiere , A.R.R, R.A.R, Serviciului de Licitații, Licențe, Reclamă al Primăriei, Federația Sindicatelor Șoferilor - Filiala Galați, Oficiului județean de Protecție a Consumatorilor.

 • 2.   Oferta publică a Primăriei municipiului Galați pentru licențele de execuție este de: 250 de autoturisme de 5 locuri și de 3001 de autoturisme de 8+1 locuri. Numărul poate fi modificat funcție de necesități ( invocarea situației de criză ).

 • 3.   Verificarea se va executa după validarea de către Prefectură a acestei HCL. Verificarea se va desfășura pe platoul de la Sala Sporturilor, comisia primind zilnic pentru verificare câte 50 de autoturisme.

 • 4.   Comisia va întocmi un proces-verbal privind rezultatul verificării și va anexa liss ' vehiculelor admise pentru a se atribui licență de execuție . Listele se vor întocmi pentru ce. două categorii de autoturisme în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, până la 250 și respectiv 300 de autoturisme și o rezervă de 10%. La punctaje egale primează autovehiculul cu vechime mai mică și/sau pentru care s-au achitat taxele de autorizație datorate bugetului local.

 • 5.   Lista cu autoturismele 8+1 la care se atribuie licență de execuție va fi utilizată și !a repartizarea pe trasee și schimburi a autovehiculelor având prioritate la alegerea traseului, cele care au obținut un punctaj superior.

Traseele anume stabilite sunt clasificate după cum urmează:

- zona I: traseele nr. 60, 61,64, 67, 68, 69.

zona a ! l-a: traseele nr. 62, 63. 65. 66, 70, 72.

zona a Hl-a: traseele nr. 71. 73. 74. 75. 76.

 • 6.   în cazul în care uneie din autoturisme prevăzute în liste, nu îndeplinesc condiții de licențiere ( documentație, condiții tehnice, etc ), se va utiliza rezerva ce 10% din iistă. în ordinea stabilită.

 • 7.      în perioada 15-30 noiembrie, pentru anul următor, comisia va preced ’n verificarea, evaluarea și acorcarea punctajului necesar în vederea atribuirii licenței execuție, potrivit acestor criterii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

GOGONCEA GABRIEL-CAMEL■u ițiy.y tțme.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI


ANEXĂ 6

LA HCL NR^â/Z^?*

\t a X V

\ .'

i                                                                                                                                                                                                !

i

i

I

DENUMIREA OPERATORULUI DE TRANSPORT

i       GL 01 .ABCAUTOCOLANTOL. CAROtAJDETH» “SAH"tA HCL NR'~/I


i____________________________________________________________________

>/• / ,f ,

J

• '                    z'MICRO 19 - PARC C.F.R

(CAPÂTTRASBU TROLEIBUZ)

TRASEUL 60
PROGRAM 5 14

PROGRAM 14 23

DENUMIRE OPERATOR TRANSPI IR I

GL- OI-ABC


ANEXĂ 9

LA HCL NR- -    - - / -     2&L


LISTA

TRASEELOR MAX1-TAX1 £1 DESCRIEREA AMPLASĂRII STAȚIILOR DE OPRIRE

TRASEUL NR. 60: - Micro 19 stație capăt troleibuz - str. Oțelarilcr - str. Brăilei - str. Domnească - Parcul C.F.R - tur:

 • -  Parc C.F.R - str. Domnească - str. Gării - str. N. Bălcescu - str. Brăilei - str. Oțelarilcr - Micro 19 stație capăt troleibuz - retur

 • -  Lungimea traseului__________________________km;

 • -  Nr. de autoturisme:                 40 buc. din care:

20 autoturisme - program 5,00 - 14.00 20 autoturisme - program 14.00 - 23,00

- Statii de oprire:


TUR           l             RETUR

- Micro 19 statia capăt troleibuz oeron 4

i Parc C.F.R

- Str. Oțelarilcr până ia intrare str. Brăilei

Str. Dcmnească înainte de str. Radu Negru

-Str.

Brăilei după str. Strungarilor

Str.

Dcmnească înainte de str. Cezar

-Str.

Brăilei duoâ str. Textilistiior

Str.

Dcmnească - Stadionul Portul Rcșu

-Str.

Brăilei - după intersecția str. Saturn

Str.

Dcmnească înainte de Aieea Științei

- Str.

Brăilei - după intersecția cu str. Moriicr

Str.

Dcmnească - Facultatea de Mecanică

- Str.

Brăilei până la str. Lăpușr.eanu

Str.

Dcmnească - Muzeul de Științe aie

Naturii

-Str.

Brăiiei cană ia Potcoava ce Aur (bl. 38'

Str.

Gării înainte de str. Băicescu

- Str.

Domnească după mag. Mccern < CEC

Str.

N. Băicescu - Biserica Bulgărească

- Str.

Domnească - Banca 1. Tiriac

Str.

N. Băicescu - Biserica Mavromci

-Str

Dcmneascâ - Biserica Catolică

Str.

Brăilei - Magazin Stirex

- Str.

Dcmnească ducă Catedrală

Str.

Brăiiei ducă str. C. Coiumc

- Str.

Domnească Grădina Pucncă

Str.

Brăilei in fata blccuiui 33 Tiglina 1

- Str.

Dcmnească înainte de Aieea Mimoza

Str.

Brăilei Șccaia Gen. Nr ~

- Str. Domnească înainte ce str. T.

Str.

Brăilei în fata ciocului A_spitaiui

Vlacimirescu

județean

- Par

c C.F.R

Str.

Brăilei - ciscensar mecicai

Micro 19 statia caoăt troleibuz

TRASEUL NR. 61: - Micro 19 stația capăt troleibuz - str. Oțelarilor - str. Brăilei - str. Domnească - str. Navelor - str. Portului - Sc Pexcogal - tur

 • - S.C. Pescogal - str. Portului - str. Navelor - str. Domnească - str. Brăilei - str. Oțelarilor - Micro 19 stația capăt troleibuz - retur

 • -  Lungimea traseului____________________km;

 • -  Nr. de autoturisme:               20 buc. din care:

10 autoturisme - program 5,00 - 14.00 10 autoturisme - program 14.00 - 23.00

- Stații de oprire:

TUR

RETUR

Micro 19 statia capăt troleibuz - peron 4

i SC PESCOGAL

. Str. Oțelarilor până la intrarea în str. Brăilei

■ Str. Portului - SC Intfor

1 Str. Brăilei după Aleea Strungarilor

i Str. Portului - Liceul de Marină

1 Str. Brăilei cupă str. Textiliștilcr

i Str. Portului - Gara Fluvială

Str. Brăilei după str. Saturn

’ Str. Navelor - Complex Spicul

Str. Brăilei după intersecția cu str. Merilor

Str. Brăilei - Magazin Stirex

Str. Brăilei până la str. Lăpușneanu

Str. Brăilei după str. C. Columb

Str. Brăilei până la Complex Potcoava de Aur (bl.B8)

Str. Brăilei în fata blocului B3 -Țiglina II

i

Str. Navelor Complex Spicul                  ’

Str. Brăilei - Șc. Gen. Nr. 7

Str. Portului - Gara Fluvială

Str. Brăilei în fata blocului A Spitalul Jud.

Str. Portului - Liceul de Marină

Str. Brăilei - dispensar medical

Str. Portului - Sc Intfor

Micro 19 str. Oțelarilor - cacăt troleibuz

Str. Portului SC PESCOGAL

TRASEUL NR. 62: - Micro 21 capăt traseu tramvai - str. Oțelarilor - str Stadiccuui - .*

Frunzei - str. Gh. Asachi - str. Anghel Saligny - str. Gh. Deja - . Crizantemeicr - str M. Kogălniceanu - Bc. G. Ccșcuc - str. Tecuci -str. Traiar. - Piața Centraiă - tur:

 • - str. Traian - str. Mcviiei - Bd. G. Ccșbuc - str M. Kogălniceanu - str

Crizantemelor - str. Gh. Deja - str. Siderurgiștilcr - str. Gh. Asacn.i -str. Frunzei - str. Stadionului - str. Oțelarilor - Micro 21 cacăt taseu tramvai - retur:

 • -  Lungimea traseului______________________________<m:

 • -  Nr. de autoturisme:                 20 buc. din care:

10 autoturisme - program 5.C0 - 14.CC

10 autoturisme - program 14.00 - 23.CC

 • -  Stații de oprire:

  TUR

  RETUR

  - Micro 21 capăt traseu tramvai

  Str. Movilei - Biserica Sf. Haralambie

  - Str. Oțelarilor - biserica

  Str. Movilei - intersecția str. Al. Cemat

  - Str. Oțelarilor - oficiul telefonic

  Str. Movilei - intersecție Bd. G. Coșbuc

...... ■ .

- Str. Oțelarilor — intrare spre str. Stadionului

Bd. G. Coșbuc intersecție str. Tecuci

- Str. Stadionului - magazinul Mac Donalds

Bd. G. Coșbuc intersecție str. M. Eminescu

- Str. Frunzei - intersecție str. Jiului

Bd. G. Coșbuc intersecție str. M. Kogălniceanu

- Str. Frunzei - intersecție prelungirea Brăilei

Str. Crizantemelor Corpul Gardienilor Publici

- Str. Gh. Asachi - Bingo Europa

Str. Gh. Doja Liceul Nr. 10

- Str. Anghel Saligny - Biserica Sf. Vasile

Str. Gh. Doja intersecție cu str. Siderurgiștilor

- Str. Gh. Doja - intersecție Bd. Siderurgiștilor

Bd. Siderurgiștilor parcul Spitalului de Pediatrie

- Str. Gh. Doja - Liceul nr. 10

Str. Gh. Asachi - Bingo Europa

- Str. Crizantemelor - Corpul Gardienilor Publici

Str. Gh. Asachi - intersecția str. Prelungirea Brăilei

- Str. M. Kogălniceanu - intersecția Bd. G. Coșbuc

Str. Frunzei - intersecția str. Jiului

- Str. G. Coșbuc - intersecție str. M. Eminescu

Str. Frunzei - intersecție str. Brăilei

- Str. G. Coșbuc - intersecție str. Tecuci

Str. Stadionului - Sala Soorturilor

- Str. Tecuci - intersecție str. Morilor

Str. Oțelarilor - Oficiul Telefonic

- Str. Tecuci - intersecție str. C. Columb

Micro 21 capăt Traseu Tramvai

- Str. Tecuci - Magazinul Tofan

- Str. Traian - Curtea de Conturi

TRASEUL NR. 63: - Micro 19 statia capăt troleibuz - str. Oțelarilor - str. Oltului - str. Gh. Asachi - str. Anghel Saligny - Bd. Siderurgiștilor - str. 1 Decembrie 1918 - Bd. Traian Vuia - Bd. Henry Coandă - Bd. G. Coșbuc - str. Ai Măceiaru - str. Traian - tur:

 • - Str. Traian - str. Al. Măceiaru - Bd. G. Coșbuc - Bd. Henry Coandă -

Bd. Traian Vuia - str. 1 Decembrie 1918 - Bd. Siderurgiștilor - str. Gh. Asachi - str. Oltului - str. Oțelarilor - Micro 19 statie capăt troleibuz - retur:

 • - Lunqimea traseului                      km:

 • -  Nr. de autoturisme:                   40 buc. din care:

20 autoturisme - program 5.CC - 14.CC

20 autoturisme - program 14.C0 - 23.CC

 • - Stații de ccrire:

TUR

RETUR

Micro 19 statia capăt troleibuz

Spitalul Beii Infecticase - str. Traian i Ai.

Măceiaru 1

Str. Oteiarilcr intrarea 'n str. Brăiiei

Bd. G. Coșbuc - SC Gaimccan

Str. Oltului Fabrica de câine

Str. H. Coandă - SC GALTEX

Str. Oltului - intersecție str. Bărboși

Bd. Henry Coardă - Cinematograful Aercccrt

Str Oltului - intersecție str. Arcesului

Str T. Vuia - str. Dudului

Str Oltului - intersecție str. Gorunului

Str T. Vuia - Bd. Milcov

Str. Oltului - intersecție str Prelungirea , Brăilei

Str. 1 Decembrie 1918 - Grupul Șc. industrial

Str. Gh. Asachi - Bingo Europa

Str. 1 Decembne 1918

Str. Anghel Saligny - Biserica Sf. Vasile

Str. 1 Decembne 1918 - intersecția str.

Tecuci

Str. Anghel Saligny - intersecția str. ;

Str. Siderurgiștilor - Piața Energiei


Siderurgiștilor

Str. Siderurgiștilor - Piața Energiei

Str. Siderurgiștilor - intersecția str. A. Saligny

Str. 1 Decembrie 1918 - intersecția str. Tecuci

Str. Siderurgiștilor - intersecția str. Gh. Doja

Str. 1 Decembrie 1918-str. Olănești

Str. Siderurgiștilor - intersecția str. Gh. Asachi

Str. 1 Decembrie 1918-str. Căciulata

Str. Gh. Asachi - Bingo Europa

Str. 1 Decembrie 1918 - str. A. Vlaicu

Str. Gh. Asachi - intersecție str. Prelungirea


______________________________________________________ Brăilei___________________________________ Str. Milcov - Complex_________________________ Str. Oltului - intersecție str. Gorunului

Bd, Traian Vuia - intersecție str. V. Craiu______ Str. Oltului - intersecție str. Argeșului

Bd, Traian Vuia - Bd. Henry Coandă___________Str Oltului - intersecție str. Bărboși

Bd. Henry Coandă - Cinematograful Aeroport : Str. Oltului Fabrica de pâine_________

Bd. Henry Coandă - patinoar________________! Str. Otelarilor________________________

Bd. G. Coșbuc- SC Galmopan______________1 Micro 19 stație capăt Troleibuz______

, Str. Al. Măcelaru - Spitalul Boli Infecțioase ;


TRASEUL NR. 64: - Micro 19 stația capăt troleibuz - str. Oțelarilcr - str. Oltului - str. Gh. Asachi - str. Anghel Saligny - str. Gh. Deja - str. Crizantemelor - str. M. Kogălniceanu - Bd. G. Coșbuc - str. Tecuci - str. Traian - str Basarabiei - str. M. Bravu - str. Gării - Gara CFR - tur:

 • - Gara CFR - str. Gării - str. M. Bravu - str. Basarabiei - str. Traian -

str. Movilei - Bd. G. Coșbuc - str. M. Kogălniceanu - str. Crizantemelor - str. Gh. Dcia - Bd. Siderjrgiștiicr - str. Gh. Asachi -str. Cituiui - str. Otelarilor - Micro 19 statia cacăt troieicuz - retur:

 • -  Lungimea traseului__km:

 • -  Nr. de autoturisme:            20 buc. din care:

10 autoturisme - program 5.CC-KC0

10 autoturisme - program 14.00-23.CC

 • - Statii de ccrire:


  T! îQ

  1 O * X

  RETUR

  Micro 19 statia capăt troieiouz

  Statia CFR Gaiati

  Str. Stelarilor intrare în str. Brâiiei

  Str. M. Bravu - Biblioteca V A. Urecrea

  Str. Oltului - Fabrica de Pâine

  Str. Basaraciei - SC Transuro

  Str Oltului - intersecție str. Barocși

  Str. Basarabiei - Parchetul

  Str Oltului - intersecție str. Argeșului

  Str. Basaraciei - Baia Comunală

  Str. Oltului - intersecție str. Gorunului

  Str. Traian - Complexul Meșteșugăresc

  Str Oltului - intersecție str. Prelungirea Brăilei

  Str. Movilei - Biserica Sf Haralambie

  Str. Gh. Asachi - Bmcc Eurcoa

  Str. Movilei - intersecția Ai. Cemat

  Str Anghel Saligny - Biserica Sf. Vasile

  Str. Movilei - intersecția Bd. G. Coșbuc

  Str. Gh. Doja - intersecție str. Siderurgiștilor

  Bd. G. Coșbuc - intersecția str. Tecuci

  Str. Gh. Doja - Liceul Industrial nr. 10

  Bd. G. Coșbuc - str. M. Eminescu

  Str. Crizantemelor - Corpul Gardienilor Publici

  Bd. G. Coșbuc - intersecția M. Kogălniceanu

  Str. M. Kogălniceanu - intersecție Bd. G.

  Str. Crizantemelor - Corp Gardieni Publici

. ..

7 wr

Coșbuc

Bd. G. Coșbuc - intersecția str. M. Eminescu

Str. Gh. Doja - Liceul Ind. Nr. 10

Bd. G. Coșbuc - intersecție str. Tecuci

Str. Gh. Doja - intersecție str. Siderurgiștilor

Str. Tecuci - intersecție str. Morilor

Str. Siderurgiștilor - parcul Spital Pediatrie •

Str. Tecuci - intersecție str. C. Columb

Str. Gh. Asachi - Bingo Europa

Str. Tecuci - Magazin Tofan

Str. Gh. Asachi - Intersecție str. Prelungire; Brăilei

Str. Traian - după farmacia Tine

Str. Oltului - intersecție str Gorunului

Str. Traian - intersecție str. Basarabiei

Str. Oltului - intersecție str. Argeșului

Str. Basarabiei - Parchetul

Str. Oltului - intersecție str Bărboși

Str. Basarabiei - intersecție str. Domnească

Str. Oltului - Fabrica de Pâine

Str. Mihai Bravu - Centrul militar

Str. Oțelarilor

Str. Gării - statia CFR

Micro 19 statie capăt troleibuz

TRASEUL NR. 65: - Micro 19 capăt traseu troleibuz - str. Oțelarilor - str. Brăilei - str. Clor Trecere Bac - tur;

- Trecere Bac - str. Cloșca - str. Brăilei - str. Oțelarilcr - Micro 19 capăt traseu troleibuz - retur;

 • - Lungimea traseului

 • - Nr. de autoturisme:

5 autoturisme

5 autoturisme

 • - Stații de oprire:

km;

10 buc. din care:

 • ■ program 5,00 - 14.00

 • ■ program 14,00 - 23.00

TUR

RETUR

Micro 19 capăt traseu troleibuz

Trecere Bac

Str. Oțelarilor intrare în str. Brăilei

i

Str. Cloșca - intersecție str. Saturn ( stația benzină )

Str. Brăilei după str. Strungarilor

Str. Cloșca - Magazinul Piese Auto

Str. Brăilei după str. Textiliștilor

Str. Brăilei - în fata Spitalului Județean ( Bl.A)

Str. Cloșca - Magazinul Piese Aure

Str. Brăilei - ducă Ser/ice Autc

Trecere Bac

Str. Oțelarilor

Micro 19 capăt traseu trcieicuz

TRASEUL NR. 66: - Micro 19 capăt traseu troleibuz - str. Oțelarilcr - str Brăilei - DN 2B -str. Lucea Șiretului - statia CFR Barbcși - tur:

 • -  Statia CFR Sarbcși - str. Lunca Șiretului - DN 28 - str. Brăiiei - str.

Oțelarilcr - Micro 19 capăt traseu troleibuz - retur:

 • - Lungimea traseului___________________km;

 • - Nr. de autoturisme:                     4 buc. din care:

2 autoturisme - program 5.00 - 14. SC 2 autoturisme - program 14.00 - 23,00

 • - Stații de oprire:

  TUR

  RETUR

  Micro 19 capăt traseu troleibuz

  Gara CFR Bărboși

  Str. Oțelarilor - intrare în str. Brăilei

  Str. Brăilei - intrare în oraș ( cimitir)

  Str. Brăilei - ieșire din oraș

  I Str. Oțelarilor

  Gara CFR Bărboși

  1 Micro 19 capăt traseu troleibuz

  TRASEUL NR. 67: - Micro 17 - Tiqlina III

  - Cimitir Sf. Lazăr - Prelungirea Brăilei - str. Brăilei

  - str. Domnească

  - Parcul CFR - tur;

  - Parcul CFR - str.

  Domnească - str. Gării - str. N. Bălcescu - str.

  Brăilei - str. Prelungirea Brăilei - Cimitir Sf. Lazăr Tiglina III - retur;

  - Lungimea traseului

  km;

  - Nr. de autoturisme:

  10 buc. din care:

  5 autoturisme - program 5,00 - 14,00

  5 autoturisme - program 14,00 - 23.00

  - Statii de oprire:

  TUR

  RETUR

  Micro 17 Tiglina III Cimitirul Sf. Lazăr

  i Parc CFR

  Str. Prelungirea Brăilei - Restaurant Mignion 1 Str. Domnească înainte de str. Radu Negru

  Str. Brăilei - după intersecția str. Saturn

  ! Str. Domnească înainte de str. Cezar

  Str. Brăilei - după intersecția str. Morilor

  : Str. Domnească - Stadionul Portul Roșu -

  Str. Brăilei - până la str. Al. Lăpușneanu

  : Str. Domnească înainte de aleea Științei

  Str. Brăilei - până la CEC Mazeoa 1

  Str. Domnească - Facultatea de Mecanică

  Str. Domnească - după magazin Modern

  ; Str. Domnească - Muzeui de Științe ale

  ( CEC )

  ' Naturii

  Str. Domnească - Banca Ion Tiriac

  ' Str. Gării - intersecția N. Bălcescu

  Str. Domnească - Biserica Catolică

  • Str. N. Bălcescu - Biserica Bulgărească

  Str Domnească după Catedrala Ortodoxă

  Str. N. Bălcescu - Biserica Mavromci

  Str. Domnească - Grădina Publică

  Str. Brăilei - Magazin Stirex

  Str Domnească - Aleea Mimoza

  Str. Brăilei - ducă intersecția C. Columb

  Str Domnească - str. T. Vladimirescu

  Str. Brăilei - în fata blocului B3 Țigiina II

  Parc CFR

  • Str. Brăilei - Șc. Gen. Nr. 7

  Str. Prelungirea Brăilei - Restaurant Mignon Cimitirul Sf. Lazăr


  TRASEUL NR. 68:


 • - Cartier Aeroocr: ( Drumul Viiicr intersecția cu str. Traian Vuia ) - str.

Traian Vuia - str . 1 Decembrie 1918 - str Siderurgiștilcr - str Brăiiei

 • - str. Domnească - str. Navelor - str Portului - SC Pescogai - tur:

 • -  SC Pescogai - str. Portului - str. Navelor - str. Domnească - str Brăilei - str. Siderurgiștilcr - str. 1 Decembrie 19'8 - str. T.'aiac Vuic

 • - până ia Drumul Viiior - retur:

 • - Lungimea traseului____________________km;

 • - Nr. de autoturisme:                   30 buc. din care:

15 autoturisme - program 5.00 -14.00

15 autoturisme - program 14,00 - 23.00


- Stații de oprire:

TUR

RETUR

Drumul Viilor - intersecția str. Traian Vuia

i SC Pescogai

Str. Traian Vuia - intersecția str. H. Coandă

• Str. Portului - SC Intfor

Str. Traian Vuia - intersecția Bd. Milcov

i Str. Portului - Liceul de Marină

Str. 1 Decembrie 1918 - Grupul Șc. Industrial

Str. Portului - Gara Fluvială

Str. 1 Decembrie 1918

Str. Navelor - Complex Spicul

Str. 1 Decembrie 1918 - intersecție Tecuci

str.

Str. Brăilei - Magazin Stirex

Str. Siderurgiștilor - Piața Energiei

Str. Brăilei - după str. C. Columb

Str. Siderurgiștilor - intersecția A. Saligny

Str. Brăilei - în fata blocului B3 Țiglina II

Str. Siderurgiștilor - intersecția Gh. Doja

Str. Brăilei - Șc Gen Nr. 7

Str. Siderurgiștilor - intersecția str. Asachi

Gh.

Str. Siderurgiștilor - Casa Tineretului

i Str. Siderurgiștilor - inelul de rocadă

Str. Siderurgiștilor - intersecție str. Gh. Doja

! Str. Brăilei - după intersecția str. Saturn

Str. Siderurgiștilor - intersecție str. A Saligny

■ Str. Brăilei - ducă intersecția str. Morilor

Str. Siderurgiștilor - Piața Energiei

Str. Brăilei - până la str. A. Lăpușneanu

1

1

i

Str. 1 Decembrie 1918 - Intersecție Str. Tecuci

Str. Brăilei - până la CEC Mazepa II

1

Str. 1 Decembrie 1918 - str. Olănești

Str. Navelor - Complex Spicul

i !

Str. 1 Decembrie 1918 - str. Căciulata

i Str. Portului - Gara Fluvială

i

i

Str. 1 Decembrie 1918 - str. A. Vlaicu

Str. Portului - Liceul de Marină

. 1

Bd. Milcov - Complex Comercial

Str. Portului - SC Intfor

1

Str. T. Vuia - str. V. Craiu

I Str. Pescogal

Str. T. Vuia - Bd. H. Coandă

i Str. T. Vuia - Drumul Viilor

TRASEUL NR. 69: - Cartier Aeroprt ( Drumul Viilor) intersecția cu str. T. Vuia - str. T. Vuia -str. H. Coandă - Bd. G. Coșbuc - str. Al. Măcelaru - str. Traian -Prundului - str. Domnească - Gării - Gara CFR Galați - tur:

 • - Gara CFR Galați - Galați - str. Gării - str. Domnescă - str. Prundului -

str. Traian - str. Al. Măcelaru - str. G. Ccșbuc - str. H. Coandă - str. T. Vuia - Drumul Viilor - retur:

 • - Lungimea traseului____________________km;

 • - Nr. de autoturisme:                   ' 20 buc. din care:

10 autoturisme - program 500 - 14.00

10 autoturisme - program 14,00 - 23,00

 • - Stații de oprire:

  TUR

  RETUR

  Drumul Viilor - intersecția Traian Vuia

  Gara CFR Gaiati

  Str. Traian Vuia - intersecția str H. Coandă

  Str. Gării

  Str. H. Coandă - Cinematrograf Aeroport

  Str. Domnească - Biserica Catolică

  Str. H. Coandă - Patinoarul Artificial

  Str. Domnească - Catecrala Ortodoxă

  Str. G. Coșbuc - SC Galacta

  Str. Domnească - Grădina Publică

  Str. G. Coșbuc - SC Galmopan

  Str. Domnească - Aleea Mimoza

  Str. Ai. Măcelaru - Spitalul Boli Infectioase

  : Str. Domneasca - str. T. Vladimirescu

  Str. Traian intersecția str. Pruncului

  Str. Domnească - Parcui CFR

  Str. Domnească - Parcul CFR

  : Str. Prundului - str. Traian

  Str. Domnească - str. Radu Neoru

  • Str. Traian - Baneră

  Str. Domnească - str. Cezar

  i Str. Al. Măcelaru - Spitalul Boli Infectioase

  Str. Domnească - Stadion Portul Roșu

  i Bd. G. Coșbuc - SC Galmooan

  Str. Domnească - Aleea Științei

  I Bd. G. Coșbuc - SC Galacta

  Str. Domnească - Facultatea de Mecanica

  i Str. H. Coandă - SC Gaitex                 .

  Str. Domnească - Muzeul de Științe ale Naturii

  Str. H. Coandă - intersecția T. Vuia

  Str. Gării

  Str. Traian Vuia - intersecția str. Drumul Viilor

  Gara CFR

TRASEUL NR. 70: - Cartier Aeroport ( Drumul Viilor intersecția T. Vuia ) - str. T. Vuia - str. 1 Decembrie 1918 - str. Siderurgiștilor - str. Cloșca - Bac - tur;

 • - Bac - str. Cloșca . str. Siderurgiștilor - str. 1 Decembrie 1918 - str. T.

Vuia - Drumul Viilor intersecția T Vuia.

 • - Lungimea traseului____________________km;

 • - Nr. de autoturisme:                    10 buc. din care:

5 autoturisme - program 5.00 - 14.00

5 autoturisme - progrtam 14,00 - 23,00

 • - Stații de oprire:

  i                  TUR

  RETUR

  Drumui viiior intersecția str. T. Vuia

  i Trecere Bac

  Str. T. Vuia - intersecția str. H. Coandă

  : Str. Cloșca - intersecția str. Saturn ( Stația de I Benzină )

  Str. T. Vuia - intersecția Bd. Milcov

  Str. Cloșca - Magazin Piese Auto

  Str. 1 Decembrie 1918-Grupul Șc. Industrial

  Str. Siderurgiștilor - Casa Tineretului

  , Str. 1 Decembrie 1918

  : Str. Siderurgiștilor - intersecția str. Gh. Doja

  i Str. 1 Decembrie 1918 — intersecție Str. i Tecuci

  i Str. Siderurgiștilor - intersecția str. A. Saligny I

  i

  Str. Siderurgiștilor - Piața Energiei

  ■ Str. Siderurgiștilor - Piața Energiei

  Str. Siderurgiștilor - intersecția str. A. Saligny

  Str. 1 Decembrie 1918 - intersecție Str. I Tecuci

  Str. Siderurgiștilor - intersecția str. Gri. Dcia

  Str. 1 Decembrie 1918 - str. Olănești

  Str. Siderurgiștilor intersecția str. Gri. Asacni

  Str. 1 Decembrie 1918 - str. Căciulata

  Str. Siderurgiștilor - inelul de rocadă

  Str. 1 Decembrie 1918 - str. A. Vlaicu

  Str Cloșca - Magazin Piese Auto

  Bd. Milcov - Ccmolex Comercial

  Trecere Bac

  Str. T. Vuia - str. V. Craiu

  Str. T. Vuia - Bc. H. Cearcă

  Str Traian - Drumui Viilor

TRASEUL NR, 71 - Irtersectia str M. Bravu cu str Basarabiei - Calea Prutului - Port Bazinul Ncu ( SC Dccuri) - tur:

 • - SC Docuri ( Port Bazinul Ncu ) - Calea Prutului - str. Basarabiei -

intersecție cu str. M. Bravu - retur;

 • - Lungimea traseului_____________km. Se coate prelungi până la Vama

Giurgiulești.

 • - Nr de autoturisme:             10 buc. din care:

5 autoturisme - program 5,00 - 14,00

5 autoturisme - program 14.00 - 23,00

 • - Stații de oprire:

  TUR

  RETUR

  Str. Basarabiei - intersecția str. M. Bravu

  Calea Prutului - SC Docuri ( Port Bazinul Nou ) Se poate prelungi până la Vama Giurgiulești

  Calea Prutului - SC Fam

  Calea Prutului - Șantierul Naval Damen

  Calea Prutului - Sc Elnav

  Calea Prutului - SC Elnav

  Calea Prutului - Șantierul Naval Damen

  Calea Prutului - Sc Fam

• Calea Prutului - SC Docuri ( Port Bazinul i Str. Basarabiei intersecția str. M. Bravu Nou ) Se poate prelungi până la Vama '

! Giurgiulești I

TRASEUL NR. 72: - Cartier Aeroport ( Drumul Viilor intersecția cu str. Traian Vuia ) - str. Traian Vuia - str. 1 Decembrie 1918 - str. Siderurgiștilor - str. Brăilei

 • - str. Domnească - Parcul CFR - tur

 • - Parcul CFR - str. Domnească - str. Gării - str. N. Bălcescu - str. Brăilei - str. Siderurgiștilor - str. 1 Decembrie 1918 - str. T. Vuia -intersecția Drumul Viilor cu str. T. Vuia - Cartier Aeroport

 • - Lungimea traseului____________________km.

 • - Nr. de autoturisme:         30 buc. din care:

 • - 15 autoturisme program 5,00 - 14.00

 • - 15 autoturisme program 14,00 - 23.00

 • - Stații de oprire:

  TUR

  RETUR

  Drumul Viilor - Intersecția str. Traian

  I Parc CFR

  Str. T.Vuia - Intersecția str. H. Coandă

  Str. Domnească ’nainte de str. Radu Negru

  Str. T. Vuia - Intersecția Bd. Milcov

  Str. Domnească 'namte de str. Cezar

  Str. 1 Decembrie 1918-Grupul Șc. Industrial

  Str. Domnească - Stadionul Portu Roșu

  Str. 1 Decembrie 1918 -

  i Str. Domnească - Aleea Științei

  Str. 1 Decembrie 1918 - Intersecția str. Tecuci

  Str. Domnească - Facultatea de Mecanică

  Str. Siderurgiștilor - Piața Energiei

  Str. Domnească - Muzeul ce Știinte aie Naturi

  Str. Siderurgiștilor - Intersecția str. A. Saligny

  Str. Gării înainte ze str. N. Bălcescu

  Str. Siderurgiștilor - Intersecția str. Gh. Doia

  Str. N. Bălcescu - Biserica Bulgărească

  Str. Siderurgiștilor — Intersecția str. Gh. Asachi

  Str. N. Bălcescu - Biserica Mavromcl

  Str. Siderurgiștilor - Inelul de rocadă

  Str. Brăilei - Magazin Stirex

  Str. Brăilei - după intersecția str. Saturn

  Str. Brăilei - ducă str C Cclumb

  Str. Brăilei - după intersecția str. Morilor

  Str. Brăilei în fata blocului B3 Tiglina II

  Str. Brăilei - până la str. Al. Lăpușneanu

  Str. Brăilei - Șc. Gen. Nr. 7

  Str. Brăilei - până la CEC Mazepa I

  Str. Siderurgiștilor-Casa Tineretului

  Str. Domnească - după Magazin Modem

  i Str. Siderurgiștilor - Intersecția str. Gh. Doja

  Str. Domnească - Banca Ion Țiriac

  Str. Siderurgiștilor - Intersecția str. A. Saligny

  Str. Domnească - Biserica Catolică

  Str. Siderurgiștilor - Piața Energiei

  Str. Domnească - Catedrala Ortodoxă

  Str. 1 Decembrie 1918 - Intersecția str. = Tecuci

  Str. Domnească - Grădina Publică

  Str. 1 Decembrie 1918 - str. Olănești

  Str. Domnească-Aleea Mimoza

  Str. 1 Decembrie 1918 - str. Căciulata

  Str. Domnească - str. T. Vladimirescu

  Str. 1 Decembrie 1918 - str. A. Vlaicu

  Parcul CFR

  Bd. Milcov - Complex Comercial

  Str. T. Vuia - str. V. Craiu

  Str. T. Vuia - Bd. H. Coandă

  Str. T. Vuia - Drumul Viilor

TRASEUL NR. 73: - Sezon estival Bd. G. Coșbuc ( Hotel Sofin ) - Bd. Coșbuc - str. Traian -DN 25 Pădurea Gârboavele

TRASEUL NR. 74: - Sezon estival Bd. G. Coșbuc ( Hotel Sofin ) Bd. Coșbuc - str. Șt. Cel Mare - Cimitirul Israelit - Lacul Vânători

TRASEUL NR. 75: - Sezon estival Bd. Coșbuc ( Hotel Sofin ) - Regiment 11 Șiret -Prelungirea Bd. G. Coșbuc - Bd. Falezei - Plaja Dunării.

TRASEUL NR. 76: - Sezon estival Bd. G. Coșbuc ( Hotel Sofin ) Bd. G. Coșbuc - str. Al. Măcelaru - str. Tunelului - Lacul Brateș ( Plaja )ANEXA 10

NR.


STAȚIILOR PUBLICE DE TAXIURI

1. Strada Gării

- Stația CFR Galați 1

30 locuri

2. Strada Domnească

- Grădina Publică

5 locuri

3. Strada N.Bălcescu

- Hotel Dunărea

10 locuri

4. Strada N.Bălcescu

- Biserica Mavromol

10 locuri

5. Strada Traian

- Piața Centrală

20 locuri

6. Strada Al.Măcelaru

x)

- Spitalul boli infecțioase

5 locuri

7. Strada Traian

- Spitalul Municipal

5 locuri

8. Strada Portului

- Gara Fluvială

5 locuri

9. Strada Brăilei

x)

-colț str.Roșiori

5 locuri

10. Strada Brăilei

- Spitalul Județean

10 locuri

11. Strada Brăilei

x)

- Tiglina 1, colț str.Macului

8 locuri

12. Strada Brăilei

- Colț str. Prelungirea G.Coșbuc

x) 10 locuri

13. Strada Falezei

- Trecere Bac

10 locuri

14. Strada Domnească

x)

- Complex Stundențesc

5 locuri

15. Strada Prelungirea Brăilei

•       x^

- Colț strada Brașov '

5 locuri

x)

16. Piața Energiei'

- în fața magazinului ‘Eivila-

10 locuri

17. Bd. Traian Vuia

- Colț Bd.E.Coandă X'

5 locuri

18. Bd. Milccv

- Complex Comercial Micro ^0 ''

5 locuri

19. Str.G.Coșbuc

- colț str.Brăilei (S.C. Agatur)

5 Iccun

20. Str.Oțelarilor

- stația capăt troleibuz Micro 19

5 locun

21. Str.Gh.Asachi

- Bingo Europa

5 locun

22. Str.Otelarilor

- biserica ‘Sf.Dumitru’

5 locuri

Fiecare stație va fi prevăzută cu o placă indicatoare cu însemnul distinctiv pe care va fi scris numărul stației și numărul autoturismelor autorizate să staționeze în acea stație.LA HCL NR.


ANEXA 11

/3g  /


TARIFE

pentru prestațiile efectuate de Serviciul Licitații, Licențe Reclame, în eliberarea licenței de execuție pentru vehicul și operator de transport.-

1. Taxa pentru eliberarea licenței de execuție

250.000 lei

1.000.000 lei

2.

Taxa pentru vizarea semestrială a licenței de execuție

3.

Taxa pentru eliberarea unei noi licențe de execuție ocazionată de pierderea sau deteriorarea celei eliberate.

tarif licență nouă

4.

Taxă pentru eliberarea unei noi licențe de execuție ocazionată de anularea celei eliberate.

4.1 la prima suspendare

2 x tarif licență nouă

4.2 la a doua suspendare

5 x tarif licență nouă

5.

Alte tarife :

5.1 costul imprimatului cererii pentru licență

1.7C0 iei

5.2 costul imprimatului licenței de execuție,

inclusiv securizarea

16.500 'ei

5.3 costul imprimatului caietului de sarcini

8.500 iei

5.4 cestui autccolantuiui cu sigia municipiului

tarif rezultat din licitați organizată cu agenții economici care confecționează.

5.5 cestui caroiajuiui 'n fermă de șah

- icem -

5.6 costul semnului de traseu, inclusiv securizarea

33.000 lei


1

cuprinse în ghidul municipiului Galați, 1995.