Hotărârea nr. 135/2001

Aprobarea Regulamentului pentru ridicarea, depozitarea, valorificarea obiectelor abandonate sau amplasate ilegal pe domeniul public si privat al municipiului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL


H O T A R A R E A nr. 135 din 17 05 2001

privind: aprobarea Regulamentului pentru ridicarea, depozitarea, valorificarea obiectelor abandonate sau amplasate ilegal pe domeniul public și privat al municipiului Galați.

Consiliul local al municipiului Galați;

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 20 292/19.04.2001;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile HCL 72/2000 privind aprobarea Regulamentului de lucru în autorizarea și exploatarea construcțiilor provizorii și definitive în intravilanul municipiului Galați, concesionarea, închirierea și schimbul de terenuri;

Având în vedere prevederile art.20, alin.2, lit.”g” din Legea nr.69/1991 a Administrației Publice Locale, republicată în 1996;

In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 a administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă Regulamentul pentru ridicarea, depozitarea, valorificarea obiectelor abandonate sau amplasate ilegal pe domeniul public și privat al municipiului Galați, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează


Grigore Matei


HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE SECRETAR Grigore Matei

ANEXA

la HCL nr. / /y.Vf. 2001

REGULAMENTUL PENTRU RIDICAREA, DEPOZITAREA , VALORIFICAREA OBIECTELOR ABANDONATE SAU AMPLASATE NELEGAL PE DOMENIUL PUBLIC Șl PRIVAT AL MUNICIPIULUI GALAȚI

CAPITOLUL I PREVEDERI GENERALE

 • 1. Prezenta hotărâre reglementează cadrul legal și organizatoric privind activitatea de inventariere, de somare a proprietarilor / administratorilor ce pot fi identificați și declanșarea procedurilor de ridicare, depozitare și valorificare a obiectelor abandonate sau amplasate nelegal pe domeniul public și privat al municipiului Galați.

 • 2. Având în vedere organizarea de ansamblu și realizarea propriu-zisă a activității reglementate de prezenta hotărâre se va institui o comisie formată din reprezentanți ai Primăriei, Poliției Municipale, Poliției Rutiere, Jandarmeriei și Corpului Gardienilor Publici.

  • 2.1.  Comisia se va întâlni periodic și va cumula, completa și prelucra informațiile, armonizându-se activitatea compartimentelor organizatorice ale comisiei.

  • 2.2.  Comisia va analiza rezultatele și măsurile dispuse pentru reglementarea unitară a situațiilor care nu au fost cuprinse în prezenta hotărâre.

  • 2.3.  Comisia are în vedere luarea diverselor măsuri operative în cazul eventualelor nereguli și deficiențe constatate.

 • 3. Colectivul care desfășoară activitatea de ridicare a obiectelor de pe domeniul public și privat al municipiului este compus din salariați ai Primăriei, Poliției Municipale, Poliției Rutiere, Corpului Gardienilor Publici și, după caz, Jandarmeriei.

  • 3.1.  Operatorul de ridicare și transport este S.C. TRANSURB S.A.

  • 3.2.  Colectivul are în dotare un aparat foto pentru înregistrarea situației de fapt.

 • 4. Pe calculatorul Primăriei se instalează o aplicație de gestiune a întregii activități și a istoricului acesteia precum și o evidență operativă a acestei arhive.

CAPITOLUL II. OBIECTELE SUPUSE RIDICĂRII.

Ridicarea obiectelor abandonate sau amplasate nelegal, trebuie să aibă următoarele efecte :

 • a. readucerea domeniului public și privat la starea inițială și valorificarea obiectelor

 • b. exploatarea legală a domeniului public și privat al municipiului Galați;

 • c. obligativitatea proprietarilor / administratorilor supuse ridicării de a intra în legalitate;

 • d. restructurarea urbană prin aplicarea Regulamentului Local de Urbanism cu restricțiile proprii fiecărei zone;

 • e. înfrumusețarea zonelor urbane, prin deblocarea spațiilor verzi și crearea de spații verzi și plantate;

 • f.  fluidizarea căilor rutiere și creșterea traficului pietonal prin deblocarea acceselor carosabile și pietonale; deblocarea și utilizarea legală a acestora;

 • g. asigurarea spațiilor de parcare prin crearea, deblocarea și utilizarea legală a acestora

 • h. rezolvarea situațiilor deosebite în care deținătorii de rețele subterane nu pot interveni în caz de avarie având accesul împiedicat de obiectele abandonate sau amplasate nelegal

 • i.  asigurarea accesului mașinilor de pompieri;

 • j.  îmbunătățirea curățeniei municipiului și înfrumusețarea acestuia

 • 6. Obiectele supuse ridicării care nu îndeplinesc condițiile legale sunt cuprinse în patru grupe :

 • A. Caroserii / mașini abandonate sau inapte tehnic.

 • B. Module comerciale (tarabe, tonete, chioșcuri).

 • C. Construcții metalice și nemetalice și împrejmuiri.

 • D. Garaje.

CAPITOLUL III . PROCEDURA DE RIDICARE

MODULE COMERCIALE (TARABE. TONETE, CHIOȘCURI) $1 GARAJE CONDIȚII ORGANIZATORICE

 • 7. Se va întocmi o evidență clară, pe baza operațiunii de inventariere efectuate de Primăria Galați prin Direcția de Urbanism. Serviciul Licitații. Licențe, Reclamă și Serviciul Corp Control Primar.

- se vor transmite Direcției tehnice - S.C.U.S.P.L. amplasamentele obiectelor abandonate sau care nu îndeplinesc condițiile legale de urbanism (Autorizație de construire, Contract de închiriere. Licență de comerț stradal) pentru a fi ridicate.

 • 8. Direcția Fiscalitate va transmite Direcției tehnice - S.C.U.S.P.L. amplasamentele obiectelor ce vor fi ridicate ca urmare a declanșării procedurii de executare silită împotriva debitorilor ce prejudiciază bugetul local (impozite restante , amenzi neachitate, etc)

 • 9. în caz de restructurare urbană, construcțiile provizorii (garaje, module) construite în baza autorizațiilor legale, se vor ridica necondiționat conform Capitolului 11.1 alin A din H.C.L. 72 / 2000 Regulamentul de Urbanism.

  • 9.1. a. Pentru construcțiile provizorii (garaje și module) construite fără autorizație și care nu încalcă Regulamentul de Urbanism se va proceda la intrarea în legalitate conform HCL 72 / 2000.

9.1 .b. în cazul în care nu pot fi îndeplinite condițiile pentru intrare în iegalitate se va proceda la ridicarea acestora pe cale administrativă.

 • 9.2. încetarea activității comerciale ( starea de faliment, dizolvarea sau reorganizarea societății) atrage după sine încetarea valabilității contractului de închiriere cu obligativitatea chiriașului de a aduce terenul la starea inițială pe cheltuiala sa conform capitolului X. ari. 3 din contractul de închiriere.

 • 10. Modulele comerciale și garajele care nu îndeplinesc condițiile legale vor putea fi ridicate pe cale administrativă fără sesizarea instanțelor judecătorești, direct sau la expirarea termenelor stabilite conform prevederilor legale și avându-se în vedere corelarea cu H.C.L. 72 / 2000

ÎMPREJMUIRI, CONSTRUCȚII METALICE Șl NEMETALICE

 • 11. Asociațiile de locatari / proprietari au obligația să sesizeze Primăria Galați -Serviciul Asociații de locatari și să acționeze pentru înlăturarea împrejmuirilor din jurul blocurilor făcute nelegal de cetățeni care utilizează domeniul public în interes propriu (amenajare de cotețe, cocine, creșterea animalelor, depozitare materiale și caroserii, construirea nelegală a anexelor locuințelor, spații prestări servicii, etc.).

 • 12. Agenții economici au obligația să-și înlăture împrejmuirile și construcțiile metalice și nemetalice amplasate nelegal.

 • 13. împrejmuirile și construcțiile (ne) metalice vor putea fi ridicate direct, pe cale administrativă, fără sesizarea instanțelor judecătorești, conform procedurilor legale.

CAROSERII AUTO ' MAȘINI. ABANDONATE SAU INAPTE TEHNIC

 • 14. Primăria va colabora cu Poliția Rutieră în privința caroseriilor abandonate care vor avea datele de identificare. în vederea radierii acestora din circulație.

  • 14.1.a. Poliția Rutieră va transmite Primăriei Galați - Direcția tehnică amplasamentele caroseriilor / mașinilor abandonate sau inapte tehnic în vederea ridicării acestora și va dispune măsuri operative pentru identificarea proprietarilor. Pe baza relațiilor primite de la Poliția Rutieră, privind identificarea proprietarilor, Primăria va notifica pe proprietarii caroseriilor auto, mașinilor abandonate sau inapte tehnic de a le ridica de pe domeniul public, stabilind în acest sens un termen de ridicare.

14.1 .b. Caroseriile abandonate vor fi predate agenților economici specializați, autorizați pentru valorificare sau care au ca obiect de activitate achiziționarea de materiale refolosibile.

 • 14.2. Predarea caroseriilor se va face după o perioadă de depozitare temporară depozitul primăriei, sau după cum se va stabili ulterior, funcție de situație, cu Politia Rutieră.

>

 • 15. Pentru proprietarii de mașini ce nu corespund normelor tehnice pentru a se deplasa pe drumurile publice, fiind abandonate din acest motiv mai mult de doi ani, ocupând locurile de parcare din zona piețelor, din jurul blocurilor, carosabilul și trotuarele, etc, plata impozitului pentru aceste mașini nu are relevanță și nu-i absolvă de procedura de ridicare.

Se are în vedere că este ocupat domeniul public și privat al municipiului Galați în condiții nelegale; de regulă, mașinile în cauză sunt folosite ca spații de depozitare sau în scopuri dubioase.

 • 16. Proprietarii de mașini inapte tehnic / caroserii abandonate care doresc să-și radieze / recaroseze mașina pot avea un termen de eliberare a domeniului publi și privat al municipiului .

 • 17. Se interzice repararea și depozitarea caroseriilor și mașinilor pe domeniul public din zona service - urilor auto și din parcări.

Se sancționează cu amendă de la 600.000 la 900.000 lei.

 • 18. Procedura de ridicare are două etape:

 • 1. Investigarea, identificarea și somarea.

Se poate pune în vedere proprietarului / administratorului ce poate fi identificat, eliberarea domeniului public sau privat ai Municipiului Galați de obiectul abandonat sau amplasat nelegal.

 • 2. După somarea și expirarea termenului acordat se procedează astfel:

 • •  Se vor face 1-3 fotografii care vor fi anexate fișei obiectului

 • •  Se va completa procesul verbal de ridicare tip. cuprins în fișa obiectului anexele 1, 2, 3, în trei exemplare, care se vor arhiva la Direcția Urbanism, Direcția Tehnică - S.C.U.S.P.L. și depozitul Primăriei

 • •  Se va trece la ridicarea și transportul obiectului respectiv

 • 19. Operatorul de ridicare și transport are următoarele responsabilități:

 • •  Asigură integritatea obiectului ridicat și transportat

 • •  Asigură instruirea personalului pentru transportul în condiții de siguranță și pentru intervenție în cazul unor defecțiuni sau accidente.

 • • Asigură materiale le necesare ancorării obiectelor transportate

CAPITOLUL IV PROCEDURA DE DEPOZITARE

 • 20. Confirmarea primirii obiectului ridicat în depozitul Primăriei se face conform Normelor metodologice proprii cuprinse în Dispoziția 345 / 2001.

  • 20.1. Pe baza verificării stării obiectului după transportare se va completa procesul verbal de predare primire numit proces verbal de depozitare tip, cuprins în fișa obiectului ridicat.

  • 20.2. Fișa obiectului constituie documentul de intrare și stă la baza întocmirii NIR și a fișei de magazie.

  • 20.3. Spațiul de depozitare temporară și condițiile de pază sunt asigurate prin grija Primăriei. Paza va fi asigurată de un gardian public permanent.

  • 20.4. Șeful de depozit are următoarele responsabilități:

 • a. asigură căile de acces la obiectele ridicate și o depozitare corespunzătoare, pentru a putea fi acționat mijlocul de ridicat;

 • b. asigură dezafectarea ritmică și la timp a spațiului ocupat de obiectele ridicate;

 • c. raportează, la intervale stabilite. înregistrările făcute;

 • d. face propuneri de casare pentru obiectele depreciate. Operațiunea de dezmembrare se va efectua de personal autorizat.

r

CAPITOLUL V. PROCEDURA DE RESTITUIRE

 • 21. Persoanele interesate își vor putea recupera obiectele ridicate după ce își vor dovedi cu acte legale identitatea și calitatea de proprietar / administrator și vor achita cuantumul sumei stabilite, conform pct. 21.1

  • 21.1. Se vor lua în calcul toate cheltuielile, inclusiv cele accesorii ( amenda, cheltuieli de manipulare, transport, taxa de depozitare, pază, film fotografic, poze, cheltuieli de publicitate și alte cheltuieli de această natură) de către serviciul de specialitate.

  • 21.2. Se va completa procesul verbal de restituire tip, inclus în fișa obiectului, anexa 1 - 3. specificându-se numărul chitanței de achitare, eliberată de casieria Primăriei.

CAPITOLUL VI. PROCEDURA DE VALORIFICARE

 • 22. Obiectele nerevendicate în termenul stabilit vor putea fi valorificate prin vânzare în urma licitației sau / și prin vânzare directă.

 • 23. Obiectele care nu au fost vândute prin licitație pot fi valorificate nedezmembrate, cu aprobarea ordonatorului de credite, prin agenți economici specializați, autorizați pentru valorificare, prin oferte de preț negociabil.

în cazul în care s-au desfășurat negocierile de preț, acestea se vor consemna într-un proces verbal de negociere.

 • 24. Listele cu obiectele depozitate temporar care îndeplinesc condiția de valorificare vor fi înaintate serviciilor de specialitate ale Primăriei în vederea evaluării.

 • 25. Evaluarea obiectelor are în vedere baza de date tehnico - economice ale obiectelor ridicate și se va avea în vedere :

 • a. prețul pieței la obiectele cu caracteristici identice sau similare, perioada de folosință și gradul de uzură

 • b. recuperarea cheltuielilor stabilite în cazul procedurii de restituire a obiectelor

 • 26. Obiectele ridicate care nu îndeplinesc condițiile de valorificare pot fi dezmembrate și vândute ca fier vechi. Sumele rezultate se vor preda la casieria Primăriei și chitanțele la Serviciul Contabilitate.

 • 27. Sumele rezultate din vânzarea obiectelor sau, după caz, a materialelor sau pieselor rezultate în urma demolării sau dezmembrării acestora constituie venituri la bugetul local.

CAPITOLUL VII. CONSTATAREA $1 SANCȚIONAREA CONTRAVENȚIILOR

Constituie contravenții următoarele fapte dacă potrivit legii nu constituie infracțiuni:

 • 28. Refuzul proprietarilor / administratorilor de a-și ridica de pe domeniul public și privat al Municipiului Galați:

 • a. caroserii / mașini abandonate sau inapte tehnic. Se sancționează cu amendă

3 e ia c u 0.0 0 C iei : a e0.uu0 lei

 • b. mcduie comerciaie (tarabe, tonete. chioșcuri). Se sancționează cu amendă de la 7.000.000 lei la 20.000.000 lei

 • c. împrejmuiri și construcții metalice. Se sancționează cu amendă de la 7.000.000 lei la 20.000.000 lei

 • d. Garaje și construcții (ne)metalice. Se sancționează cu amendă de la 7.000.0 lei la 20.000.000 lei.

Odată cu aplicarea amenzii constatate se dispune readucerea terenului la starea inițială și eiiberarea acestuia de obiectele care se impun a fi ridicate.

 • 29. Cbstrucționarea exercitării activității de către organele abilitate prin împiedicarea ridicării obiectelor, prin neprezentarea documentelor și a actelor solicitate, prin blocarea accesului mijloacelor de ridicare și transport ca și alte fapte, acte, gesturi de natură să lezeze demnitatea și onoarea persoanelor abilitate, inclusiv tulburarea ordinii publice și provocarea indignării cetățenilor, se sancționează conform Legii 61 / 1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

 • 30. în exercitarea atribuțiilor se au în vedere și aplicarea sancțiunilor prevăzute de Legea 50 / 1991.

 • 31. Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute în prezenta hotărâre se face prin proces verbal încheiat de Primar, împuterniciții acestuia, ofițerii și subofițerii de poliție, gardienii publici și subofițerii Jandarmeriei.

 • 32. împotriva procesului verbal de constatare a contravenției se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia.

Plângerea se depune împreună cu procesul verbal la organul din care face parte agentul constatator urmând a fi soluționată în conformitate cu prevederile legale

 • 33. Prevederile prezentei hotărâri se completează cu reglementările Legii 32 ! 1968, în cazul în.care contravenientul se angajează să achite în 48 de ore jumătate din minimul amenzii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

’el Camei


MUNICIPIUL GALAȚI PRIMĂRIA

ANEXA 1


PISA  GARAJULUI

încheiat astăzi _____________

în Galați, str. __________________ nr0_____

PROCES-VERBAL DE RIDICARE Subsemnatul __

am ridicat garajul

din dispoziția __________________

conform H <> 0 <> L 0 _______________________

La examinarea exterioară s-au constatat următoarele: a)0 ușile sunt / nu sunt încuiate.

OBSERVAȚII : în urma examinării exterioare se vor descrie eventualele avarii vizibile și se va menționa dacă s-a fotografiat garajul ________________________________________


P T _ >• ;u u• GA _lh T j_


OP JitATCR

TRANSUR3


PROCES-VERBAL DE DEPOZITARE La primirea garajului, starea exterioară corespunde / nu corespunde cu cea descrisă mai sus, în momentul ridicării.

OBSERVAȚII :__

Am predat


Am primit

Sef depozit


.'CIZjUîO-::

**.‘l   —       T’*7rr

u_ - •••<.ii U.V _C.u.u u

l "  I.1     •••■••  •                       -

.                i - J .1. V J.


PROCES-VERBAL DE RESTITUIRE: Subsemnatul

domiciliat în _____________ , str._____________________, nr._______

bl._______, ap._________, posesor al B.I. seria __________________

nr. _________________ , am achitat _

chitanța nr .               — - -•••-

Garajul corespunde /nu durerspurtde1:^©scrierii de mai sus:

__          •

o - - L1                                                                         • —.                _L *           * • i.. j.

OBSERVĂTIÎ............ ..........................................


Am predat Sef depozit


ĂrS primit Proprfet^o?•2-^x-.-l-2--.'O-3*« 2Ovl—-—ROMANIA       InisumseduC SRIUTITUdH 3d

---------JUDEȚUL' GA LA TI"'*

----•MUNICIPIUL GALAȚI-------

PRIM A-.JftfT      _rs


rr J


,T AP-fTS V- P V ■'V CTcr

n.'î ici! ioi.rob


C 8 Cq


e___


~*qe

♦ -in


r< O <.


:r.o

CAROSERIEI-/- MAȘINII- ABANDONATE, încheiată astăzi     — --------------

nr0


în Galați, stro _________________ j

-U

-PROCES-VERBAL DE RIDICARE Subsemnatul ij-c--a :____________

am ridicat caroseria / mașina abandonată marca _____________

tipul ____________ cu numărul de înmatriculare___

La examinarea exterioară a autovehiculul s-au constatat

următoarele:

a') ox?ușil6L’'sunt‘”7 hu sunt'încuia te<

b)o portbagajul este / nu este încuiate

OBSERVAȚII: în urma examinării exterioare se vor descrie eventualele avarii vizibile și se va menționa dacă s-a fotografiat caroseria / mașina abandonată ____

PRIMĂRIA GALAȚI


SERVoCIRCULATIE

RUTIERA


OPERATOR

TRANSURB


PROCES-VERBAL DE DEPOZITARE. La primirea caroseriei / mașinii abandonate starea exterioară corespunde / nu cores -punde cu cea descrisă mai sus, în momentul ridicării acesteia •

OBSERVAȚII : ___________________________________________________

Am predat


Am primit Sef depozit.


„PROCES-VERBAL X fuVlvl/*.

domiciliat în

bl.


aliamoh


DE RESTITUIRE Subsemnatul       ___„

----- str* ----

, posesor al B.IZ sfeafla 1 I

, am achtat ____


ap.__ nr._____________

cu chitanța nr.


OBSERVAȚII :

a?

Am predat                             Am primit

„Șef _$ie p o zi t _ -* f / i3 nm s c :J u b •’ DA'TA'U I :     u «H:              r

9 01;^ 5J 3 JC


s a c x c o i s o r» i r. b

oxsf "o jris.xnz


-•O                  .0 0


ici


x 3 o.:-xo i


xsfiXJRS


.Li


î OÂOIBOjJiFHIU

FOTOGRAFIA. -j-C^BjOSERIEJ,.,/ , ^A SINIl.AȘA-^gNA TE.

.isijjocî eies cn \ x-tco S.sdixc< . .'d

-?criu r.î ; UT AVl^BIC

c .. o

' t 3r:C0:£3L3 Cf.'i' >f!

ctoii/Uxc rjâ                           isbexc

C.A^-ZFW.'* 'ie-

2 ex.12.03.2001


JUDEȚUL GALAȚI •  •

MUNICIPIUL GALAȚI                                  ANEXA 3

PRIMĂRIA. • ’   ...                 ' ••

FISA

MODULULUI COMERCIAL / CONSTRUCȚIEI METALICE

încheiată a3tăzi _________________

in Galați, str» ____________________ nr0_____

PROCES-VERBAL DE RIDICARE Subsemnatul      ____________________

am ridicat modulul comercial/construcția metalică

din dispoziția ____________________

conform HO.C 0L0....___________________;________                        •  •

La examinarea exterioară s-au constatat următoarele:

 • a) o ușile sunt /nu sunt încuiate;

 • b) 0 geamurile sunt / nu sunt sparte.

OBSERVAȚII : In urma examinării exterioare se vor descrie

eventualele avarii vizibile și se va menționa dacă s-a

fotografiat modulul comercial /construcția metalică __


PROCES-VERBAL DE DEPOZITARE La primirea modulului comercial / construcției metalice, starea exterioară corespunde / nu

corespunde

cu cea descrisă mai sus, în momentul ridicării»

OBSERVAȚII

PROCES-VERBAL DE RESTITUIRE : Subsemnatul •• •    •  • •' •

domiciliat în _________________________ str.___________.  .._______; nr.

bl.__________, ap._________, posesor al 3.1. seria _________________

nr .____________________,  , am achitat ________;Am predat:! 7  :

Sef depozit\t:c o


Ir-.Ajn. primit.

Proprietar ,
Ș OTOGRAFȚa' MODULULUI’ ’ c'OMERCIAL /C ONS TRUC’TIEI META LI CE

c..a

2 ex.12.03.2001