Hotărârea nr. 133/2001

Atribuirea in folosinta gratuita catre ANL a terenului amplasat in Micro 13 B

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL


H O T A R A R E A nr. 133 din 17 05 2001

privind: atribuirea în folosință gratuită către ANL a terenului amplasat în Micro 13 B

Consiliul local al municipiului Galați;

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 24 724 /14.05.2001;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale'Consiliului local;;

Având în vedere prevederile art.86 din Legea nr.69/1991 a administrației publice locale, republicată în 1996;

In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 a administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă atribuirea în folosință gratuită, pe durata executării construcției, către ANL a terenului amplasat în Micro 13 B, proprietatea privată a municipiului Galați.

Terenul este identificat în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 - Se aprobă convenția de transmitere în folosință gratuită către ANL a terenului liber de orice sarcini situat în Micro 13B, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință, Gogon^^Qabriel Camei

/ . Z \

/

/

G>[ .

<■>►/ ( i>rl

V".-\

< ■** \


i/


Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei


AGENȚIA NAȚIONALA PENTRU LOCUINȚE BUCUREȘTI


CONSILIUL LOCAL AL........................

JUDEȚUL.............


1143. str.Traian. bl.AS.subsol

■      1994

25.0

I---------------r-----------r*

-reparații canalizare

1144. str.Sindicatelor nr 6

125.0

■reparații imobil

145. Sobe cărămidă

78.0

146. Gării nr.53

40.0

-reparații construcții (

147. Neprevăzute

200.0 (

Total

9961.0

CONVENȚIE


DIRECTOR TEHNIC ADJ.

ING.CAZAOT.


SEFS

PR.


Intre:

SI


cu sediu) in București, str. Transilvaniei, nr.2. sector 1. reprezentata prin.............................................


CAPITOLUL I. Obiectul Convenției

Art. 1. (1) Obiectul Convenției il constituie transmiterea terenului destinat construirii de locuințe pentru tineret in regim de inchiriere, in suprafața de ..............mp, situat in.........................................................

hi str Traian bl.AS.subsol

■      1994

25.0

-reparații canalizare

iu ctr Sindicatelor nr 6

125.0

■reparații imobil

145 Sobe cărămidă

78.0

/

146 Gării nr,53

40.0

■reparații construcții        l

H7 \pnrevazute

200.0

-

Total

9961.0


(2) Identificarea terenului prevăzut la art. 1 (1) se realizează pe baza unei documentații care face parte integranta din prezenta Convenție si cupmde:

 • a. - schitele cu amplasamentul terenului, suprafața acestuia, precum si categoriile de folosința (model IV.

 • b. - numărul de unitari de locuit propuse a se realiza pe amplasamentul identificat (model 2);

  4

  DIRECTOR TEHMC ADJ.

  ING.CAZAOT.


 • c. - hotararea Consiliului Local de transmitere a terenului destinat construirii de locuințe prin Agenția Naționala pentru Locuințe cu asigurarea in bugetul local a costului utilităților aferente construcției si incheierea Protocolului de execuție a lucrărilor cu societățile furnizoare de utilitari (apa, canalizare, energie termica si electrica, gaze, telefonie, cai de acces, alei pietonale. spatii verzi).

 • d. - documentațiile de urbanism (P.U.G., P.U.Z., P.U.D.), aprobate conform legii;

 • e. - extras de Carte Funciara cu dezmembarea pe loturi si certificat de nomenclatura stradala (adrese poștale pentru toate loturile).

An. 2. Terenul identificat conform prevederilor art.l se transmite Agenției Naționale pentru Locuințe de către Consiliul Local pe durata executării construcțiilor de locuințe.

Capitolul II. Obligațiile pârtilor

.An 1 Consiliul Local se obliga:

2a. - sa transmită Agenției Naționale pentru Locuințe terenul destinat construcțiilor de locuințe pentru tineret in regim de inchiriere. in suprafața de..............mp. situat in.............................identificat

conform prevederilor art. 1.

?b. - sa pună la dispoziția Agenției Naționale pentru Locuințe terenul liber de orice sarcina.

3c. - sa elaboreze documentațiile de urbanism (P.U.G.. P.U.Z.. P.L'.D.) si sa suporte cheltuielile legate de acestea.

3d. - sa asigure din bugetul local costul si finalizarea execuției utilitarilor aferente construcției (apa, canalizare, energie termica si electrica, gaze, telefonie, cai de acces, alei pietonale, spatii verzi) pana la

Sipredarea locuinței conform Protocolului incheiat cu societățile furnizoare de utilitati,

3e. - sa obțină extras de carte funciara cu dezmembrarea pe loturi si certificat de nomenclatura stradala (adrese poștale pentru toate loturile).

Art. 4. Agenția Naționala pentru Locuințe se obliga:

str.Traian. bl.AS.subsol

-      1994

25.0

•reparații canalizare

sir Sindicatelor nr.6

125.0

■reparații imobil

Sobe cărămidă

78.0

Gării nr.53

40.0

■reparații construcții (

Neprevăzute

200.0

....

996kP


4a. - sa primească terenul, pe durata executării construcției de locuințe, terenul in suprafața de ............mp, situat in

......................................................., identificat potrivit prevederilor art. I, liber de orice sarcini.

Capitolul III. Litigii

Art. 5. (1) Orice neintelegere decurgând din prezenta, Convenție va fi soluționată pe cale amiabila.

SEF 5

PR.


(2) In cazul m care nu se va putea ajunge la un acord pe cale amiabila, părțile convin ca neînțelegerile sa fie soluționate de instanțele judecătorești.

Capitolul IV. Dispoziții finale

An. 6. Orice modificare a prezentei Convenții se face numai cu acordul sens ai pârtilor.

Prezenta Convenție se încheie in 4 exemplare, cate 2 exemplare pentru fiecare parte.

Agenția Naționala pentru Locuințe,

Consiliul Local,

PRIMAR


DIRECTOR GENERAL