Hotărârea nr. 132/2001

Acceptarea trecerii in patrimoniul municipiului Galati si in administrarea Consiliului Local Galati, a imobilului nefinalizat - bloc de locuinte A4 si a terenului aferent, de la Regionala Cai Ferate

ROMANIA JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL


H OT ARARE A nr. 132 din 17 05 2001

privind: acceptarea trecerii în patrimoniul municipiului Galați și în administrarea Consiliului Local Galați, a imobilului nefinalizat - bloc de locuințe A4 și a terenului aferent, de la Regionala Căi Ferate.

Consiliul local al municipiului Galați;

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 24 856/14.05.2001;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;;

Având în vedere prevederile art.20, alin.2, lit.”g” și art. 80 și art. 81 din Legea

nr.69/1991 a administrației publice locale, republicată în 1996;

In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 a administrației publice locale, republicată în 1996;


HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se acceptă trecerea în patrimoniul municipiului Galați și în administrarea Consiliului Local Galați, a imobilului nefinalizat - bloc de locuințe A4 și a terenului aferent, de la Regionala Căi Ferate.

Art.2 - Trecerea efectivă a imobilului nefinalizat - bloc de locuințe A4 și a terenului aferent în patrimoniul municipiului Galați și în administrarea Consiliului Local se aprobă prin Hotărâre de Guvern.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință, Gogoncea Gabriel Camei


Grigore Matei