Hotărârea nr. 128/2001

Modificarea HCL nr. 256/26.08.1999 privind organigrama, statul de functii si fisele de evaluare a posturilor pentru personalul de la Teatru Dramatic, cu modificarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL


H O T A R A R E A nr. 128 din 17 05 2001

privind: modificarea HCL nr.256/26.08.1999 privind organigrama, statul de funcții și fișele de evaluare a posturilor pentru personalul de la Teatrul Dramatic, cu modificările ulterioare.

Consiliul local al municipiului Galați;

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 19 226/10.04.2001;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile art.7 din HG 775/1998 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite și a normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administrației publice locale și în serviciile publice din subordinea acestora, cu modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.2 din HG 442/1994 privind finanțarea instituțiilor publice de cultură și artă ale municipiului București și locale, republicată în 1997;

Având în vedere prevederile HCL nr. 133/1999 privind finanțarea de la bugetul local a Teatrului Dramatic, Teatrului Muzical și Teatrului de Păpuși;

In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 a administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă modificarea organigramei și statului de funcții la Teatrul Dramatic Galați, aprobată prin HCL 256/26.08.1999, cu modificările ulterioare, conform anexelor A2 și B2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Concursul pentru ocuparea posturilor se va organiza după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2001.

Art.3 - HCL nr. 90/25.04.2000 își încetează valabilitatea.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE SECRETAR Grigore Matei

TEATiUJL PEAMA TIC h’ANl TANDRI

G i\ 1j k T I


DIRECTOR


ANEXA A2

la IICL nr. W/ 1^-05 ■

DlRl-CTOR

T

CONSILIUL

1

Anii tmd'T'

1

nr?

CONTABIL

Z\ IJJ u IN c 1

-

Db

J_

AD-TIV

1

ADMINISTRAȚIE

ȘLl-’

1


COLECTIV

4

PAZĂ -

POMPIERI

4

COLECTIV

SALĂ


COLECTIV

...3...

CRGANJZARE

-

SPECTACOLE

3~COLECTIV

ARTISTIC


36/


36


COMP. FINANCIAR CONTABIL; RESURSE. UMANE; SALARI/.; AD-TIV; SECRETARIATCOLECTIV

11

COLECTE.

16

PRODUCȚIE

-

TEHNIC

-

11

16

TEATRUL DRAMATIC “Fani Tardini” GALAȚI

ANEXA B2

la HCL nr. (2?/'/y.Og.^cq


STAT DE FUNCȚII PENTRU ANUL 2001

Nr.

crt.

Funcția de execuție,gradația sau treapta

Funcția       de

conducere

Nivel de studii

Număr posturi

I.Conducere

L.

Actor I

Director

S

1

2.

Inginer LA

Director adjunct administrativ

S

1

3.

Contabil IA

Contabil Șef

M

1

-

Il.Colectiv artistic

4.

Regizor artistic I

S

1

.5.

Regizor artistic I

s

1

6.

Pictor scenograf II

s

1

7.

Actor I

s

7

8.

Actor H

s

J

9.

Actor UI

s

o

3

10.

Actor FV

IS

I 11.

Actor V

s

s

i • n i IX.

Actor debutant

X

1

' 13.

Actor I                                  ■        !

M

i

1 14.

Actor III

iu

2

15.

Secretar literar IV

IS

I

16.

Sufleor I

1 M

1

17.

Sufleor II                                    i

M

I

1 18.

Reaizor culise I

M

2

1

III Colectiv tehnic

1 19.

Mânuitor montator decor I

1 M:G

f

1 20.

Mânuitor-montalor decor 11

M;G

2

! 21.

Mânuitot-montator decor VI

M:G

a

1 22

Recuziter 11

1 M;C-

I

! 23.

Recuziter III

M;G

I

* 2 A

Electrician iluminat scena '

M:G

I

: 25.

Electrician iluminat scena 11

M:G

J

1

r\,

Electrician iluminat scenă HI

: M:G

1

27.

Electroacustician III

M;G

1

28.

Costum icră IV

M:G

2

29

Costumiera VI

!

M;G

1 1

30

Peruchiera V                                     ;

M;G

1 !

i

i

IV Colectiv sala                                     |

31

Plasatoare I                                            |

M;G

1 :

32

Garderobiera l                                     1

M;G

1 i

i

V Colectiv producție

133

Tapiter I                                                !

M;G

1 1

i 34

Croitor I                                               i

M;G

3 1

•35

Croitor IV

M:G

1 i

36

Cizmar I

M;G

1 i

137

Lacatus mecanic II                               i

M;G

LL i

rjs"

Pictor executant III                                 1

M;G

i I

139

Tâmp lari                                     1

M:G

I

140

Tamplar VI                                 . i

M;G

1

1.41

Muncitor necalificat (spalatoreasa)               i

M;G

1 ,

1------------------

i

VI Colectiv organizare spectacole                !

•1

i .-*2

Refemt 11                                        i

M

3 !

1

1

VII Colecdv paza pompieri                     1

i i

|43

Sîf formație paza pompieri I                      :

M;G

I

•44

Paznic I.                                                   !

M;G

i r

‘45

1 Paznic II                                                  !

M;G

i 2 1

VIII Compartiment financiar contabil, rc’urse! umane salarizare, administrativ, secretariat

!

1

1

1

■                             i

:46

| Contabil I                                               '

1 M

1 i

•47

I Referent I                                               1

! M

; i i

’48

I Merceolog III                                      î

I M

1 1

■ 49

1 Magaziner II                                       i

1 C-

1 !

•50

J Secretar dactilograf I                                ■            ! M             : 1

■ 51 i Administrator I.           ! M

52 î Conducător auto (șofer) II

i MiG

! I

| TOTAL POSTURI

1

1

82