Hotărârea nr. 127/2001

Aprobarea organigramei si statului de functii pentru Caminul pentru persoane varstnice "Sf. Spiridon" Galati

ROMAN IA JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL


H O T A R A R E A nr. 127 din 17 05 2001

privind: aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Căminul pentru persoane vârstnice “Sf. Spiridon” Galați

Consiliul local al municipiului Galați;

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 25 138/15.05 .2001;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile art. 20, alin. 3 din Legea nr. 21/1993 a bugetului de

stat;


Având în vedere prevederile HG nr. 749/1998 privind aprobarea Metodologiei


pentru stabilirea normelor de evaluare a performanțelor individuale și de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite;

Având în vedere prevederile Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a


salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică,

Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statului funcționarilor publici, cu modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 20 alin.(2), lit. “r” din Legea nr. 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 a administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru Căminul pentru


persoane vârstnice “Sf. Spiridon”, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2 - Anexele 1 și 2 din HCL 198/10.06.1999 își încetează valabilitatea.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire


a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Președinte de ședință, ioggncea.;Gabriel CameiContrasemnează

Secretarul municipiului Galați


Grigore Matei


CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL GALAȚI CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE “Sf. SPIRIDON”

ANEXA nr. 1

la H.C.L. nr.        / /?.QC 2eot


ORGANIGRAMATESA

= 7

PERSONAL MEDICAL

= 36

MUNCITORI

= 16

PAZNICI

= 4

TOTAL

= 63


CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL GALAȚI

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

“SF. SPIRIDON”

ANEXA NR. 2

LA H.C.L. NR.       1/^.oȘ-^ooi

STAT DE FUNCȚII

NR. CRT.

FUNCTIA/FUNCTIA

PUBLICA

STUDII

TREAPTA CLASA/GRAD

NR. POSTURI

FUNCȚII DE CONDUCERE

1.

Consilier*

S

1/1

1

Director

2.

Inspector de specialitate*

s

II/l

1

Contabil sef

3.

Inspector*(contabil)

M

1/1

1

4.

Casier

M;G

I

1

5.

Magazioner

M;G

I

1

6.

Funcționar economic

M

II

1

7.

Administrator

M

II

1

8.

Bucatar

M;G

II

2

9.

Lenjereasa

M;G

IV

1

10.

Muncitor calificat (întreținere)

M;G

I

5

11.

Șofer

M

IV

1

12.

Portar

M;G

I

4

13.

Muncitori necalificati

G

7

14.

Medic

S

1

15.

Asistent social

PL

2

16.

Asistent medical principal

PL

2

17.

Asistent medical

PL

18.

Maseur

M

___

1

19.

Infirmiera

G

___

12

20.

Spalatoreasa

G

___

4

21.

îngrijitoare

G

___

11

TOTAL

63

2

*- funcții publice