Hotărârea nr. 126/2001

Subventionarea de la bugetul local a Asociatiei Filantropice Crestin-Ortodoxe "Sf. Vasile cel Mare"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL


H O T A R A R E A nr. 126 din 17 05 2001

privincksubvenționarea de la bugetul local a Asociației Filantropice Creștin Ortodoxe

“Sf. Vasile cel Mare”

Consiliul local al municipiului Galați;

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 25 140 /15.05.2001;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile H.G. nr.539/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea criteriilor de acordare a unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 11 și 12 din Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale;

In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 a administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă subvenționarea de la bugetul local a Asociației Filantropice Creștin Ortodoxe “Sf. Vasile cel Mare”.

Subvenționarea se va face în limita prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2001.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință, id^dndăa Gabriel CameiContrasemnează

Secretarul municipiului Galați


Grigore Matei