Hotărârea nr. 122/2001

Aprobarea incheierii conventiei intre Consiliul local si Fundatia "Nursing Comunitar", pentru promovarea serviciilor de asistenta la domiciliu a persoanelor varstnice

ROMANIA JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL


H OT ARARE A nr. 122 din 17 05 2001

privind: aprobarea încheierii convenției între Consiliul local și Fundația “Nursing Comunitar”, pentru promovarea serviciilor de asistență la domiciliu a persoanelor vârstnice.

Consiliul local al municipiului Galați;

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 23 628/8.05.2001;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile art.12 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice;

Având în vedere prevederile art.20, alin.2, lit.’T’ din Legea nr.69/1991 a Administrației Publice Locale, republicată în 1996;

In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 a administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă încheierea convenției între Consiliul local și Fundația “Nursing Comunitar”, pentru promovarea serviciilor de asistență la domiciliu a persoanelor vârstnice.

Convenția între Consiliul local și Fundația "Nursing Comunitar” este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință, Goggnoea\Gabriel Camei


Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați


ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL


ANEXĂ

la HCLnr. 122/ 17.05.2001


CONVENȚIE

Nr.____________/__________2001

Pentru susținerea serviciilor de asistentă la domiciliu a persoanelor vârstnice promovate de Fundația “Nursing Comunitar” Galați

între :

Consiliul Local al Municipiului Galați cu sediul în str. Domnească nr. 38, cod fiscal________________________, cont de virament______________________ deschis

la____________, reprezentat prin Primarul municipiului Galați, Ing. Dumitru Nicolae,

Director Direcția Economică Ec. Stamate Doina, Șef Serviciu Contencios juridic, Cj. Bunulescu Mitică

si:

Fundația “Nursing Comunitar” Galați, cu sediul în str. Regiment 11 Șiret, nr. 34, cod Fiscal ____________________cont de virament deschis la _____________________, reprezentată de Moroșanu Magda președinte al Fundației “Nursing Comunitar” Galați

CAPITOLUL I

Obiectul convenției

Art 1. Consiliul Local al municipiului Galați, alocă suma de_________________lei lunar de la

bugetul local, Fundației “Nursing Comunitar” Galați, pentru susținerea unor servicii comunitare sociale și socio-medicale acordate persoanelor vârstnice din municipiul Galați, prin plata serviciilor asigurate de următorul personal :

-  5 norme îngrijitori la domiciliu;

p2 normă psiholog;

1 normă asistent social.

CAPITOLUL II

Obligațiile Fundației “Nursing Comunitar” Galați

Art. 2. Fundația “Nursing Comunitar” Galați are următoarele obligații :

 • a) să folosească sumele alocate de la bugetul local exclusiv pentru plata persoanelor care vor presta servicii de asistență la domiciliu a persoanelor vârstnice, conform prevederilor Legii 17 / 2000 privind asistența la domiciliu a persoanelor vârstnice și Grilei Naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin I IG 886/2000. Serviciile comunitare sociale și socio-medicale acordate prin intermediul Fundației “Nursing Comunitar”, care vor fi finanțate de la bugetul local, vor fi următoarele:

  Servicii Sociale:

  • -   îngrijirea persoanei

  prevenirea marginalizării sociale și sprijin pentru reintegrare socială

  • -  consiliere juridică și administrativă

  • -  sprijin pentru plata unor servicii și obligații curente

  • -  îngrijirea locuinței și a gospodăriei

  • - ajutor pentru menaj

  • -  prepararea hranei


  Servicii Socio-medicale:

  • -   ajutor pentru realizarea igienei personale

  • -   readaptarea capacităților fizice și psihice

  • - consiliere psihologică

  • - masaj terapeutic

  • -  antrenarea în activități economice, sociale și culturale


 • b) să prezinte trimestrial un raport de activitate către Consiliul Local Galați;

 • c) să accepte controlul și verificările organelor de control ale Consiliului Local Galați, în legătură cu modul de utilizare a fondurilor ce constituie subvenția acordată;

 • d) In cazul nerespectării prevederilor legale în vigoare, să ramburseze în termen de 15 zile de la data comunicării somației de plată din partea organului de control, sumele primite, precum și penalitățile aferente acestora, calculate potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

CAPITOLULUI

Obligațiile Consiliului Local

Art. 3. Consiliul Local al Municipiului Galați are în raport cu obiectul contractului, următoarele obligații:

 • a) să aloce lunar fondurile prevăzute la art. 1

 • b) să acorde asistență de specialitate în desfășurarea și realizarea programelor de servicii sociale și socio-medicale la domiciliu a persoanelor vârstnice;

 • c) să verifice calitatea serviciilor oferite prin anchete sociale trimestriale, la domiciliul persoanelor asistate.

Art. 4. Plata sumei ce urmează a fi alocată lunar se va face prin virament bancar, în contul nr. __________________deschis la ___________________ al Fundației de “Nursing

Comunitar” Galați.

CAPITOLUL IV

Proceduri de încetare a convenției

5

Art. 5. Fiecare dintre părți poate revoca prezenta Convenție, cu condiția notificării deciziei celeilalte părți. Revocarea produce efecte după 30 de zile de la data notificării.

Art. 6. In cazul în care fundația nu respectă condițiile prezentei Convenții, respectiv neutilizarea sumelor în scopul precizat, neprezentarea raportului de activitate sau împiedicarea organului de control să verifice activitatea financiar- contabilă, Consiliul Local își rezervă dreptul de a decide oricând încetarea aplicării prevederilor prezentei Convenții, notificând fundației anularea plăților acordate de la bugetul local. Dacă fundația nu este de acord cu restituirea sumelor, partea vătămată se poate adresa instanței de judecată.

CAPITOLUL V

Clauze speciale

Art. 7. Nerespectarea obligațiilor asumate de către fundație dă dreptul celeilalte părți să dispună suspendarea plății lunare a fondurilor acordate de la bugetul local, până la reglementarea situației.

Art. 8. Modificarea prezentei Convenții se poate face cu acordul părților, prin act adițional.

Art. 9. Prezenta Convenție s-a încheiat în două exemplare, fiecare parte primind câte un exemplar și fiind de acord cu prevederile acesteia.

Art. 10. Convenția este valabilă pe o perioadă de un an, de la data încheierii.

Data încheierii prezentului act:

PRIMAR,

Ing Dumitru Nicolae


Fundația “Nursing Comunitar”Galați Președinte,

Moroșanu Magda

Director Direcția Economică,


Ec. Doina Stamate

Șef Serviciu Contencios Juridic,

Cj. Bunulescu Mitică