Hotărârea nr. 118/2001

Aprobarea documentatiilor tehnico - economice, a obiectivelor noi de investitii, propuse pentru anul 2001

ROMANIA JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A ni. 118 din 17 05 2001

privind: aprobarea documentațiilor tehnico - economice, a obiectivelor noi de investiții, propuse pentru anul 2001

Consiliul local al municipiului Galați;

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați; Având în vedere raportul de specialitate nr. 24 666 /14.05.2001;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile art. 16, alin.5  din Legea nr. 189/1998 privind

finanțele publice locale;

Având în vedere prevederile art.20, alin.2, lit.”m” din Legea nr.69/1991 a Administrației Publice Locale, republicată în 1996;

In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 a administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă documentațiile tehnico - economice a obiectivelor noi de investiții, propuse pentru anul 2001, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează


Secretarul municipiului Galați


HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE SECRETAR Grigore Matei

ANEXA la H.C.L.

Documentațiilor tehnico-economice a obiectivelor noi de investiții propuse pentru anul 2001

Prin programul de investiții pe anul 2001, Primăria Municipiului Galați propune realizarea mai multor obiective, după cum urmeaza:

1.LUCRARI TEHNICO-EDILITARE CĂMINE PICTOR ISSER

Căminele nr.1 si 2 aflate in incinta Complexului Școlar I.C.M.R.S.G., au fost preluate de Primăria Municipiului Galați ca locuințe sociale in anul 2000.Pentru funcționarea corespunzătoare a rețelelor tehnico-edilitare aferente sunt necesare următoarele:

-inlocuirea racordurilor exterioare de apa rece, apa calda si energie termica pentru fiecare din cele doua clădiri;

-contorizarea consumurilor de apa rece, apa calda si energie termica pentru fiecare din cele doua clădiri;

-alimentarea cu energie electrica, prin montarea unui tablou de distribuție si a unui cablu exterior de joasa tensiune;

-prevederea de instalații interioare de gaze naturale cu contorizare pe apartament;

-prevederea unei instalații exterioare de utilizare gaze naturale a unei statii de reglare-masurare;

-prevederea de lucrări de refacere a sistematizării verticale a terenului, desfacere-refacere a trotuarelor de protecție;

-executarea a doua noi alei pietonale cu acces la strada existenta.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • ■  valoarea totala a investiției -3.116.498,2 mii lei

 • ■  din care C+M              -2.617.638,1 mii lei

 • ■  capacitati:-retea apa rece-OL Zn 0 4”,l=40 ml

-OL Zn 0 3”,l=40 ml

-rețea apa rece recirc.-OL Zn 0 3”,l=40ml

-OLZn 0 2 1/2”,l=45ml

-OL Zn 0 1 1/2”,l=40ml

-incalzire tur-retur-0 95X4 mm. 1=130 ml

-rețea canalizare-tub fonta 0 150 mm,l=30 ml

-tub fonta 0 100 mm,l=30 ml

-cablu electric joasa tensiune-ACY,ABY 2(3X150+70 mm) -contor apa rece Dn 40 mm,2 buc.

-contor energie termica pentru apa calda Dn 40 mm,2 buc. -contor energie termica pentru incalzire,2 buc. -contoare de gaze pentru fiecare apartament,78 buc.

Durata de realizare a investiției este de 12 luni.

2.C0NS0LIDARE SI REFUNCTIONALIZARE IMOBIL STR.EROILOR NR.1

Imobilul situat in strada Eroilor nr.1 are o vechime de peste 100 de ani, si regimul de inaltime demisol, parter, etaj.

Se propune consolidarea si refunctionalizarea imobilului (din spațiu de locuit in sediu de birouri), astfel incat prin soluțiile adoptate sa confere siguranța in exploatare.

Consolidarea consta in realizarea unor centuri din beton armat la nivelul planseelor precum si stalpisori din același material, prevazuti la colturi si intersecții de zidărie, reconditionarea zidurilor fisurate , realizarea unui rost de tasare, supralatiri ale tălpilor de fundație.

Ca urmare a refunctionalizarii clădirii, suplimentar se mai impun următoarele lucrari:realizarea unui planseu de beton armat, creearea unei compartimentări noi din zidărie nestructurala de 7,5 cm si 12,5 cm.

Conductele de apa si canalizare se găsesc intr-o stare avansata de uzura si de aceea ele se inlocuiesc in totalitate.Pentru alimentarea cu apa se vor folosi conducte din otel zincat, iar pentru canalizarea menajera se vor folosi conducte din fonta. Datorita gradului avansat de uzura este necesara si schimbarea instalației termice.

Obiectele sanitare se vor inlocui in totalitate.

Se va reface sistematizarea verticala astfel incat apele din precipitații sa fie dirijate la rigola pereata proiectata.Trotuarele de protecție se vor desface si reface cu imbacaminte asfaltica.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICQ-ECONOMICI

 • ■  valoarea totala a investitiei-4.155.455,6 mii lei

 • ■  din care C+M             -3.788.569,8 mii lei

 • ■  capacitati:-canal 30X30,1=65 ml

-canal 60X50,1=70 ml

-canal 40X40,1=15 ml

-rețea apa rece OL Zn 0 1 %”,l=20 ml

OLZn0 1”,l=25ml

-rețea canalizare Fs 0 100,l=30ml

-instalații termice interioare,suprafața radianta-188 mp -rigola pereata,S=32 mp

Durata de realizare a investiției este de 12 luni.

3.INSTALATII DE ÎNCĂLZIRE CENTRALA IMOBIL STR.M.BRAVU NR.6 GALAȚI

Imobilul din str.M.Bravu nr.6 este o construcție parter.ln prezent imobilul este incalzit cu sobe utilizandu-se combustibil solid.Soluția este neeconomica si nu asigura condiții normale de confort.întrucât pe str.M.Bravu exista o conducta de gaze presiune redusa , devine oportuna realizarea unei instalații de incalzire centrala.

Lucrarea va consta din: branșament gaze de la conducta presiune redusa din str.M.Bravu ,post de reglare-masurare, realizat la limita de proprietate.

Sursa termica va fi formata dintr-o centrala termica tip mural, echipata cu pompa de circulație si vas de expansiune inchis.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICQ-ECONOMICI

 • ■  valoarea totala a investitiei-254.724,4 mii lei

 • ■  din care C+M             -156.721,6 mii lei

 • ■  capacitati:-bransament gaze in tub de protecție, 1=10 ml

-post reglare

-instalații de încălzire cu corpuri statice

-centrala termica

-cazan de incalzire centrala cu apa calda tip mural, echipat cu pompa circulatie.vas de expansiune, termostat de reglaj, instalație de automatizare si stabilizator de presiune gaze putere 20 kw,1 buc.

-termostat de camera programabil, 1 buc.

Durata de realizare a investiției este de 6 luni.

4. CENTRALA TERMICA LA IMOBIL STR.BASARABIEI NR.24-ALIMENTARE CU CĂLDURĂ

Actuala soluție de alimentare cu energie termica a imobilului, nu asigura condițiile minime de funcționare a imobilului.încălzirea incaperilor se face in prezent cu combustibil solid la sobe de teracota. Pentru remediere, este necesara realizarea unei centrale termice care va asigura si costuri de exploatare mai reduse.

Centrala termica va fi amplasata intr-un spațiu special amenajat si va fi echipata cu doua cazane tip FERROLI cu puterea termica de 34,7 kw fiecare.

Alimentarea cu gaze naturale cu presiune redusa se va realiza printr-un branșament la conducta de gaze existenta pe str.Basarabiei.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • ■  valoarea totala a investitiei-598.635,7 mii lei

 • ■  din care C+M             -423.645,4 mii lei

 • ■  capacitati:-bransament gaze 0 1 ”,l=15 m

-post de reglare măsură gaze naturale

-instalații termice:-microcentrala termica

-instalații termice int.,suprafața radianta-137 mp -alimentare cu energie electrica, 100 kw

Durata de realizare a investitei este de 6 luni.

5. ALIMENTARE CU APA STR.MALU BRATES

Lucrarea are ca scop imbunatatirea sistemului de alimentare cu apa in zona cartier Traian Nord Galați, prin crearea unui inel intre str.Zimbrului-str.Tunelului-str.Brates care sa asigure cu apa consumatorii din zona precum si debitul necesar stingerii incendiului exterior. Pe str.Malu Brates exista o rețea de apa de 0 1 %” realizata de doi consumatori particulari dar care nu corespunde ca secțiune si debit pentru toti consumatorii.

Rețeaua de apa proiectata 0 100 mm este legata in rețelele existente din str.Zimbrului-str.Tunelului-str.Brates.Lungimea totala a rețelei de distribuție este de 1.000 ml.La rețea se vor branșa toti consumatorii din zona:bransamentele existente si viitoarele branșamente de la consumatori, precum si hidrantii de incendiu exteriori.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • ■  valoarea totala a investitiei-3.500.371,5 mii lei

 • ■  din care C+M             -3.085.381,9 mii lei

 • ■  capacitati:-rețea apa-0 100 mm,1=1000 ml

-cămin vane,3 buc.

-branșamente PDHE 0 %”,l=40 ml -hidranti incendiu, 10 buc.

Durata de realizare a investiției este de 12 luni.

6.M0DERNIZARE STR.DR.PETRU GROZA

Strada Dr.Petru Groza este situata in cartierul Micro 17, zona de S-V a orașului Galați, are o lungime de 460,0 ml (profil transversal de strada de categoria a lll-a) si este delimitată de strada Oltului la sud si de o alee secundara la nord.Strada are ca zestre zgura bruta si granulata raspandita aleatoriu, borduri montate relativ la cote sistematizate.Condițiile actuale (denivelări pronunțate, fagase, dislocări ale fundației, zone cu stagnări de ape) sunt improprii circulației auto.Strada nu are canalizare si nici alimentare cu apa.

Se prevede realizarea unui sistem rutier, corespunzător unei străzi de categoria a lll-a, imbracaminti asfaltice la carosabil si trotuare.Totodată este proiectata realizarea unei rețele de canalizare din tuburi Premo Dn 60 cm si a unei rețele de apa Dn 200 mm.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • ■  valoarea totala a investitiei-13.875.050,0 mii lei

 • ■  din care C+M             -12.842.825,0 mii lei

 • ■  capacitati:-Scarosabil=3.300 mp,1=460,0 ml

-Strotuare=1.300 mp

-rețea canalizare- tub Premo Dn=60cm, 1=470,0 ml

-cămine canalizare, 14 buc.

-tub fonta scurgere Dn 20 cm, 1=120 ml -guri scurgere, 30 buc.

-rețea apa rece-0 200 mm, 1=470,0 ml

Durata de realizare a investiției este de 24 luni.

7.INLOCUIRE CONDUCTA APA STR.DRUMUL VIILOR INTRE MAGISTRALA C.S.G. SI STR.TECUCI

Lucrarea are ca scop imbunatatirea sistemului de alimentare cu apa in zona cartier Siderurgistilor Galați, prin creearea unui inel intre magistrala C.S.G. si str.Tecuci, care sa asigure cu apa toti consumatorii din zona precum si debitul necesar stingerii incendiului exterior.

Rețeaua proiectata va avea diametrul de O 150 mm si inlocuieste rețeaua existenta de O 50 mm.Conducta de apa urmărește pe cat posibil traseul vechi al rețelei de 0 50 mm, la distanta de cca. 60 cm de aceasta, pe o lungime de 500 m.La noua conducta se vor branșa toti consumatorii din zona precum si viitorii hidranti de incendiu exteriori, amplasați din 100 in 100 m.Legaturile conductei proiectate se fac in rețele cu 0 600 mm existente din str.Tecuci si Magistrala C.S.G.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • ■  valoarea totala a investitiei-2.569.199,0 mii lei

 • ■  din care C+M            -2.2.454.792,9 mii lei

 • ■  capacitati:-retea apa rece-0 150mm,l=500 ml

-cămin vane, 5 buc.

-branșamente 0   1=160 ml

-branșamente pentru hidranti de incendiu 0 3”,l=40 ml -hidranti de incendiu, 5 buc.

Durata de realizare a investiției este de 12 luni.

8.AMENAJARE VILA „BUCEGI” -CALIMANESTI-CACIULATA.JUD.VALCEA

Primăria municipiului Galați deține in proprietate imobilul situat in localitatea Calimanesti-Caciulata str.Calea lui Traian nr.535.

In trecut acesta a fost construit si utilizat pentru cazarea turiștilor sau a persoanelor in curs de tratament in stațiunea Caciulata.

Prin abandonarea utilizării acestui imobil, prin apariția unor noi normative sanitare a Ministerului Turismului si urmare a unui grad inevitabil de uzura se impune reamenajarea construcției existente.In acest mod imobilul va intra in concordanta cu actualele cerințe ce se impun bunei funcționari a unei vile intr-o localitate balneoclimaterica si turistica.

Construcția oferă 14 camere de cazare cu 28 paturi, cu grupuri sanitare, sala de club, bar-cafenea.încălzirea se va asigura printr-o centrala termica proprie ceea ce va permite cazarea si in anotimpurile reci.

Structura de rezistenta este constituita din zidărie portanta, fundații din piatra continue sub ziduri, plansee din lemn cu tavane tencuite pe sipca sau stuf, șarpanta de lemn si invelitoare din țigla așezata direct pe sipci.

Pentru aducerea imobilului la performantele de confort strict necesar bunei funcționari ca spatii de cazare sunt necesare lucrări de recompartimentare precum si asigurarea posibilităților de aerisire si iluminare naturala prin realizarea de ferestre in calcanul vestic.

Se propune refacerea acoperișului prin montarea țiglei pe sipci așezate pe strat hidroizolator pe astereala de lemn ignifuzat, repararea si completarea tamplariei din lemn, refacerea pardoselilor, refinisarea pereților si tavanelor, refinisarea exterioara a construcției.

Deasemeni se propune refacerea tuturor instalațiilor sanitare, (apa calda, apa rece, canalizare) instalațiilor electrice interioare si realizarea unei centrale termice care sa asigure si apa calda permanent.

S-a prevăzut sistematizarea incintei (trotuare, alei, carosabil, parcaje) împrejmuire si porti de acces.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICQ-ECONOMICI

 • ■  valoarea totala a investitiei-9.182.661,0 mii lei

 • ■  din care C+M             -7.500.458,7 mii lei

 • ■  capacitati:-A construita-279,65 mp

-A desfasurata-884 mp

-A utila-485.0 mp

-înălțime nivel-3,0 m -înălțime la cornisa-9,0 m -împrejmuire.1=150 ml -centrala termica

Durata de realizare a investiției este de 24 luni.

9.MODERNIZARE PATINOAR ARTIFICIAL GALAȚI

Patinoarul artificial din Galați a fost construit in perioada 1969-1970, ca arena descoperita.In perioada 1970-1972 s-a realizat transformarea sa intr-o sala acoperita de concursuri pe gheata.Trebuie menționat faptul ca in decursul timpului sala a fost utilizata in permanenta fara sa i se aplice lucrări de reparații, reconditionari sau modernizări, iar intemperiile au acționat atat asupra elementelor constructive (structurale si nestructurale) cat si asupra elementelor componente ale rețelelor de instalații, in special a celor purtătoare de apa.La aceste efecte adaugandu-se cele induse de tasarile neuniforme ale terenului de fundație si cele induse de seismele mai importante resimțite in zona.

In prezent racordul sălii la sursa de agent frigorific se realizează de la centrala de frig a fostei Fabrici de produse lactate care este dezafectata fapt ce necesita introducerea unei alte surse.

Reamenajarea patinoarului artificial cuprinde si realizarea unei centrale termice precum si a unui spațiu de cazare cu sala de mese.

Instalații sanitare

Se vor inlocui:conductele uzate din otel zincat pentru alimentarea cu apa rece si calda, conductele uzate din fonta scurgere pentru canalizare menajera precum si obiectele sanitare degradate.Grupurile sanitare din minihotel si bucătărie vor fi echipate cu obiecte sanitare.

Instalațiile termice

Având in vedere ca instalația de incalzire existenta prezintă un grad avansat de uzura este necesara înlocuirea ei in totalitate:coloane, legaturi, distribuție, corpuri de incalzire.

Instalațiile electrice

Datorita lucrărilor de consolidare se refac instalațiile electrice interioare si se realizează instalațiile electrice aferente spatiilor de cazare si spațiului nou creat pentru servirea mesei sportivilor.Puterea solicitata pentru modernizare patinoar este de 760 iwv, din aceasta 38Ckw reprezintă puterea instalata a utilajului pentru producerea frigului.

Sistematizare verticala si drumuri

Deoarece dalajul existent (realizat din dale mozaicate cu coeficient redus de rugozitate) este in mare parte degradat se prevede înlocuirea acestuia cu dale avand o rugozitate sporita in zona adiacenta Patinoarului, iar inspre b-dul G.Cosbuc se prevede refacerea mozaicului.

Deasemeni se vor inlocui bordurile atat cele mari cat si cele mici.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • ■  valoarea totala a investitiei-61.635.536,0 mii lei

 • ■  din care C+M             -47.523.329,1 mii lei

 • ■  capacitati:-Ad=11.440 mp

-Suprafața pista=1.800 mp -instalație frigorifica- pista+centrala frigorifica -lucrări de reamenajare a mantinelei-180 ml -suprafața minispatii de cazare-470,0 mp -suprafața sala de mese+bucatarie-220,0 mp -centrala termica

-alimentare energie electrica-retea medie tensiune

-post trafo

-rețea joasa tensiune in incinta Durata de realizare a investiție este de 36 luni.

10.CENTRALA TERMICA GRĂDINIȚĂ NR.45 GALAȚI

Grădiniță nr.45 amplasata pe str.Domneasca nr.65 este alimentata cu energie termica (incalzire si apa calda menajera) din sistemul de termoficare-punctul termic PTA.

Datorita deselor intreruperi cat si parametrilor scazuti ai agentului termic, a devenit necesara schimabarea sistemului de incalzire prin introducerea unei centrale termice echipata cu 2 cazane.Combustibilul folosit la centrala termica este gaz natural.Alimentarea centralei termice cu gaze naturale se va face din branșamentul existent prin redimensionarea postului de reglare-masurare si a instalației de utilizare exterioara.

Deoarece instalația interioara de incalzire are un grad avansat de uzura este necesara înlocuirea radiatoarelor, a armaturilor si conductelor.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • ■  valoarea totala a investitiei-397.853,0 mii lei

 • ■  din care C+M             -190.660,7 mii lei

 • ■  capacitati:-instalatii gaze naturale:

-conducta din țeava de otel trasa 0 2”,l=25 ml -conducta din țeava de otel O 1 1X”,I=6 ml -conducta din țeava de otel 0 1”,l=4 ml -post reglare-masurare, 1 buc.

-instalația de incalzire:

-corp de incalzire din otel avand puterea Q=3.500 kcal/corp,16 buc. -corp de incalzire din otel avand puterea Q=2.600 kcal./corp,8 buc. -centrala termica:

Durata de realizare a investiției este de 6 luni.

11.MODERNIZARE STR.CAMPULUI

Strada Câmpului are o lungime de 650 ml si face legătură intre str.Tecuci si str.Constructorilor, deservind locuințele din zona si obiective de diverse interese (unitatea militară, turnul de apa) din cartierul Tiglina II.

In prezent carosabilul are imbracaminte din pavaj de pavele abnorme, strada nu are trotuare. Suprafața carosabila prezintă denivelări si parțial dislocări in pavaj care favorizează stagnarea apelor. Elementele geometrice adoptate prin proiectare sunt cele caracteristice unei străzi de categoria a lll-a:7,0 ml carosabil beton asfaltic,2X1,50-2,25 ml trotuar asfaltic, 1X1,5 ml spațiu verde.

Se prevede înlocuirea conductelor de apa existente Fn O 400 mm,Fn 0 350 mm si OL 0 150 mm cu țeava polietilena.Conducta de serviciu va fi 0 200 mm.Toate bansamentele se vor înlocui cu țeava PEXAL 0 %” pana la limita proprietăților.In punctele de racord pe conductele proiectate se prevăd vane de ramificație montate in cămine.

Pe strada nu exista canalizare.Se prevede realizarea unui colector de canalizare Premo Dn 40 cm, cu racordare in colectorul stradal din str. Constructori lor.

La rețeaua de gaze naturale se va interveni prin refacerea rasuflatorilor si ridicarea capacelor la noile cote nivelitice.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • ■  valoarea totala a investitiei-31.361.518,0 mii lei

 • ■  din care C+M             -29.202.417,9 mii lei

 • ■  capacitati:-lungime=650 ml,latime=7,0 ml

-Scarosabil=5.360 ml,S trotuare=2.450 ml -rețea apa rece-teava polietilena 0 400 mm ,l=680 ml -țeava polietilena 0 350 mm,l=680 ml -țeava polietilena 0 200 mm,l=600 ml -hidranti de incendiu, 10 buc.

-branșamente apa rece-teava PEXAL0 %”,l=1200m -rețea canalizare-tub Premo Dn 40 cm,l=680 ml

-cămine canalizare,25 buc.,guri scurgere 50 buc. -tub fonta scurgere 0 200 mm,l=350 ml

Durata de realizare a investiției este de 36 luni.

12. M0DERNIZARE STR.NARUJA

Strada Naruja face parte din rețeaua rutiera secundara a orașului Galați, realizând legătură intre cartierele de locuințe Micro 40 si Aurel Vlaicu si are o lungime de 435

ml. In prezent strada dispune de o imbracaminte mixta (asfalt beton,piața cubica) si trotuare din beton sau asfalt.Aspectul străzii este inestetic, cu denivelări pronunțate ceea ce face improprie desfasurarea in bune condiții a traficului rutier.Soluțiile adoptate prin proiectare au in vedere pastrarea amplasamentului existent cu elementele geometrice si de gabarit cu menținerea nivelelor impuse de construcțiile riverane.

Odata cu modernizarea străzii se vor inlocui conductele de apa, cu țeava otel zincat O 200 mm, iar conductele de canalizare cu tuburi PREMO Dn 40 cm.La conducta de gaze naturala existenta se va interveni prin refacerea rasuflatorilor si ridicarea capacelor la noile cote nivelitice.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • ■  valoarea totala a investitei-13.597.468,0 mii lei

 • ■  din care C+M            -12.563.777,8 mii lei

 • ■  capacitati:-L=435 ml,l=7-9 ml

-Scarosabil=3.600,0 mp,Strotuare=2.400 mp -rețea apa rece-teava polietilena O 200 mm

-hidranti de incendiu,6 buc.

-vana 0 200 mm,5 buc.,vana O 600mm,2 buc. -cămin vane, 4 buc.

-branșamente apa-teava PEXAL 0 %”,l=450 ml -rețea canalizare-tub Premo Dn 40 cm

-cămine canalizare,5 buc.

-tub fonta scurgere 0 200 mm,l=200 ml

Durata de realizare a investiției este de 24 luni.

13. MODERNIZARE STR.SF.SPIRIDON

Strada Sf.Spiridon are o lungime de 495 ml si face legătură intre str.Tecuci si str.Brăilei deservind o zona de locuințe precum si obiective de interes local.Strada are carosabilul si trotuarele degradate datorita reparațiilor succesive si intervențiilor la rețele edilitare subterane.

Prin proiectare se prevede refacerea sistemului rutier existent si anume beton asfaltic in carosabil si mortar asfaltic la trotuare.

Pe strada Sf.Spiridon exista o conducta de apa 0 100 mm si una de 0 200

mm. Conducta de apa 0 100 mm si branșamentele se vor inlocui in cadrul investiției S.C. APATERM S.A..Conducta OL 0 200 mm existenta intre str.M.Eminescu si str.Brăilei se va dezafecta si inlocui cu o conducta din țeava polietilena de inalta densitate 0 200 mm.

Colectorul stradal existent fiind vechi nemaiprezentand siguranța in exploatare va fi dezafectat si inlocuit.Pe tronsonul cuprins intre str.M.Eminescu si str.Democrației se propune a se executa un colector din tuburi PREMO Dn 40 cm iar pe tronsonul cuprins intre str.M.Eminescu si str.Brăilei un colector din tuburi PREMO Dn 80 cm.Pe tronsonul cuprins intre str.Tecuci si str. Democrației nu exista canalizare si se propune executarea unui colector PREMO Dn 40 cm cu deversare in colectorul existent pe str.Democrației.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • ■  valoarea totala a investitiei-11.260.132,0 mii lei

 • ■  din care C+M             -10.376.300,4 mii lei

 • ■  capacitati:-lungime=495 ml,latime=7,0 ml,trotuare=2X2,5 m.

-Scarosabil=3550,0 mp,Strotuare=2000,0 mp

-rețea apa rece-teava polietilena 0 200 mm, 1=160 ml

-cămine vane,2 buc.

-rețea canalizare-tub PREMO Dn 40 cm,l=365 ml -tub PREMO Dn 80 cm,1-150 ml -cămine canalizare, 22 buc.

-fonta scurgere 0 200 mm,1=192 ml -guri scurgere, 24 buc.

-tub polipropilena 0 110mm,l=60 ml

Durata de realizare a investiției este de 24 luni.

14. EXTINDERE CIMITIR ȘTEFAN CEL MARE

Extinderea Cimitirului Ștefan cel Mare rezolva problema sociala rezultata din aglomerarea cimitirelor existente.Suprafața pe care se extinde cimitirul este de 7.100 mp. Prin lucrările de sistematizare verticala propuse, se va corecta panta terenului si dirija apele spre exterior, la rigola nou proiectata.

Pe suprafața terenului se va executa o rețea de alei carosabile de 3,0 m lățime.

Alimentarea cu apa pentru extinderea cimitirului se va face tot din conducta stradala $ 100 mm.Conducta de apa proiectata va fi din țeava otel 0 1”, montata pe aleile pe care se vor monta cișmele.

Circuitul de iluminat alei se va racorda din firida electrica existenta.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • ■  valoarea totala a investitiei-2.584.368,4 mii lei

 • ■  din care C+M             -2.236.370,4 mii lei

 • ■  capacitati:-retea apa rece-teava otel 0 1 ”,l=370 ml

-cișmele de apa,8 buc.

-cămin apometru, 1 buc.

-rețea canalizare-tub fonta scurgere 0 100 mm,l=50ml

-cămine canalizare, 2 buc.

-rețea electrica de joasa tensiune ptr.iluminat,1=0,350 km

-imprejmuire din elemente prefabricate, 1=240 ml -platforma 30,0 mp

Durata de realizare a investiției este de 12 luni.

15. EXTINDERE CIMITIRUL DE VEST

Extinderea Cimitirului de Vest rezolva problema sociala rezultata din aglomerarea cimitirelor existente, cat si imbunatatirea microclimatului prin zona verde propusa in vecinătatea Combinatului Siderurgic Galați.Suprafața pe care se extinde cimitirul este de 70.342,0 mp.Prin lucrările de sistematizare verticala propuse se va corecta panta terenului, dirijând apele meteorice spre sântul existent al drumului de centura.Pe suprafața terenului se va executa o rețea de alei carosabile de 9,0 ml lățime. Deoarece in prezent alimentarea cu energie electrica se face prin intermediul unui racord de joasa tensiune din P.T.Bujor va fi necesar un spor de putere pentru extindere.

Odata cu extinderea cimitirului este necesar a se prelungi rețeaua de apa 0 2” cu o noua rețea pe care se vor monta cișmele de apa.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • ■  valoarea totala a investitiei-8.553.627,2 mii lei

 • ■  din care C+M             -7.840.464,0 mii lei

 • ■  capacitati:-rețea apa rece:-teava otel 0 2”,1=1.100 ml

-cișmele de apa,20 buc.

-alei pietonale din beton,570 mp -carosabil beton asfaltic,6800 mp -extindere rețea iluminat public,1=1 km -împrejmuire din elemente prefabricate,l=540 ml Durata de realizare a investiției este de 24 luni.

16. MODERNIZARE STR.LACULUI

Strada Lacului este situata in partea de nord a orașului Galați, are o lungime de 253 ml, realizând legătură intre str.Domneasca si str.T.VIadimirescu.

In prezent strada are ca îmbrăcăminte bolovani de rau sau piatra sparta mare peste care s-a așternut un strat de asfalt de 5 cm grosime, fiind o strada de categoria a IV-a.

Aspectul suprafeței de rulare a străzii este inestetic, cu dislocări si denivelări pronunțate, ceea ce conduce la condiții dificile de circulație.Se prevede realizarea unui sistem rutier cu îmbrăcăminte asfaltica la carosabil si imbracaminte de beton de ciment la trotuare.

Strada nu are canalizare, dar are rețea de apa.Conducta de apa 50 mm existenta prezintă un grad avansat de uzura, este subdimensionata si va fi înlocuita cu tuburi de fonta 0 150mm (si O 100 mm pe aleea laterala), tuburi ce se vor branșa la rețelele din str. Domneasca si str.T.VIadimirescu.

Colectarea si evacuarea apelor uzate se va realiza printr-un colector dimensionat pentru a prelua apele uzate si de pe străzile adiacente respectiv DN 400 mm (intre str. Domneasca si Aleea laterala) si Dn 600 mm (intre Aleea laterala si str.T.VIadimirescu).

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • ■  valoarea totala a investitiei-5.889.649,0 mii lei

 • ■  din care C+M             -5.354.191,3 mii lei

 • ■  capacitati:-lungime=253 ml,latime=6 ml

-Scarosabil=1640 ml.S trotuare=1250 mp

-rețea apa rece:-Fn O 150 mm,l=270 ml,<t> 3”,l=60 ml

-Fn O 100 mm,l=60 ml,0> 3/4”,l=315 ml

-rețea canalizare:-PREMO Dn 400 mm,1=170 ml

-PREMO Dn 600 mm,1=150 ml -cămine vizitare, 19 buc.

-tuburi Fs T> 200 mm,l=80 ml -guri scurgere, 17 buc.

Durata de realizare a investiției este de 12 luni.

17. MODERNIZARE STR.BANULUI

Strada Banului este situata in partea de Est a municipiului Galați, are o lungime de 252 ml pornind din str.Garii.

In prezent strada este de categoria a lll-a cu o lățime de 10,0-10,5 m si cu trotuare de la 2,0-2,50 m amenajate cu dale de piatra incadrate cu borduri paralelipipedice din granit care prezintă un grad avansat de uzura.Aspectul străzii este inestetic, apele din precipitații datorita denivelărilor stagneaza, îngreunând circulația.Prin proiectare se prevede aducerea străzii la un profil transversal corespunzător unei străzi de categoria a lll-a carosabil beton asfaltic, trotuare mortar asfaltic.

Strada nu are canalizare, iar conducta de apa 0 50 mm va fi înlocuita cu o conducta din fonta ductila cu $ 100 mm.

Statia de pompare ape uzate de pe str.Vulcan a fost dimensionata pentru preluarea apelor meteorice si de pe str.Banului.In aceasta situație se prevede o rețea de canalizare cu diametre cuprinse inte Dn 30-Dn 50 din tuburi HOBAS cu dirijare in rețeaua de canalizare cu Dn 60 cm a statiei de pompare Vulcan.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • ■  valoarea totala a investitiei-7.324.263 mii lei

 • ■  din care C+M             -6.723.903,5 mii lei

 • ■  capacitati:-lungime=252 ml

-Scarosabil=1840 mp,S trotuare=1140 mp

-rețea apa rece:-conducta fonta ductila 0 100 mm,l=250 ml -branșamente consumatori:-tevi din polietilena 0 %”,l=150 ml -cămine vane, 3 buc.

-rețea canalizare tub HOBAS Dn 300 mm,l=25 ml

tub HOBAS Dn 400 mm,1=160 ml tub HOBAS Dn 500 mm,l=90 ml -cămine de vizita,7 buc.

-tub Fs 0 200 mm,l=90 ml -guri scurgere, 16 buc.

Durata de realizare a investiției este de 24 luni.

18.MODERNIZARE STR.ZANELOR

Strada Zânelor are o lungime de 160 ml, este amplasata in zona Pieței Centrale Galați si face legatua intre str.Columb si str.Democrației.Suprafața carosabila este necorespunzatoare, prezentând denivelări pronunțate, iar conducta de alimentare cu apa din FN DN 100 mm si rețeaua de canalizare au grad de uzura 100 %.Se prevede inlocuirea conductei de apa si a canalizării existente cu rețele noi, redimensionate.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • ■  valoarea totala a investitiei-3.417.864,0 mii lei

 • ■  din care C+M             - 3.021.888,5 mii lei

 • ■  capacitati:-lungime 160 ml,lățime carosabil l=4 ml

-S carosabil=350 mp,Strotuare=680 mp -rețea apa rece:-FN 0 100mm,l=180 ml -branșamente 0 3/4”,l=140 ml -rețea canalizare:-ovoid 60/90,1=180 ml

-cămine vizitare, 10 buc.

-tub fonta scurgere 0 200.1=60 ml

Durata de realizare a investiției este de 12 luni.

19.MODERNIZARE STR.MINERALELOR

Strada Mineralelor face parte din rețeaua rutiera secundara a orașului si este o strada de categoria a IV-a.Strada dispune de imbracaminte din bolovani de rau, împiedicând desfasurarea in bune condiții a traficului pe timp nefavorabil.

Conducta de alimentare cu apa este uzata si strada nu este canalizata.

Prin proiectare se prevede pastrarea amplasamentului existent iar sistemul rutier va avea imbracaminte asfaltica.Totodată se prevede canalizarea acestei străzi, cu un colector din tuburi Premo DN 40 cm si inlocuirea conductei de apa uzata cu o alta noua din țeava de otel 0 100 mm.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • ■  valoarea totala a investitiei-3.403.176,5 mii lei

 • ■  din care C+M            -3.000.210,0 mii lei

 • ■  capacitati:-l=150 ml.Scarosabil=1.010 mp,Strotuare=830 mp •

-rețea apa rece:-teava otel 0 100 mm. 1=130 ml

-branșamente PEXAL,l=120 ml

-rețea canalizare-tub PREMO DN 40cm,l=130 ml

-cămine canalizare, 6 buc.

-tub fonta scurgere O 200 mm,l=80 ml

-guri scurgere,8 buc.

Durata de realizare a investiției este de 12 luni.

20. MQDERNIZARE STR.TUSNAD

Strada Tusnad face legătură intre str.Alba lulia si str.Nae Leonard, este o strada de categoria a IV-a si are lungimea de 100 ml.

In prezent strada are ca imbracaminte beton asfaltic si trotuare din beton.Suprafața de rulare este degradata, prezentând multiple fisuri si exfolieri.

Prin proiectare se prevede pastrarea amplasamentului existent cu elementele geometrice si de gabarit.Sistemul rutier proiectat s-a dimensionat pentru un trafic ușor si are imbracaminte asfaltica.Trotuarele se vor executa cu imbracaminte din mortar asfaltic.

Prin proiectare se prevede inlocuirea conductei de apa rece deoarece are un grad avansat de uzura cu o conducta noua din țeava de otel 0 100 mm si executarea unei rețele de canalizare din tuburi PREMO DN 60 cm.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICQ-ECONOMICI

 • ■  valoarea totala a investitiei-2.627.302,5 mii lei

 • ■  din care C+M             -2.319.087,2 mii lei

 • ■  capacitati:-lungime=100 ml,S trotuare=300 mp,S carosabil=750 mp

-rețea apa rece:-teava otel 0 100 mm,l=90 ml

-branșamente țeava PEXAL 0 %”-3/4”,L=70 ml -cămin vane, 2buc.

-rețea canalizare:-tuburi PREMO DN 60 cm,1=130 ml

-tub fonta scurgere 0 200 mm,l=20 ml

-cămin canalizare, 4 buc. -guri scurgere, 6 buc.

Durata de realizare a investiției este de 12 luni.

21. MODERNIZARE STR.LACRAMIOAREI

Strada Lăcrămioarei face parte din rețeaua stradala din zona de nord a orașului Galați facand legătură intre str.Tunelului si str.Cerului.In prezent, strada este neamenajata, amplasamentul urmând traseul unui drum de pamant pe o lungime de 207 ml.Aspectul străzii este inestetic,suprafața de rulare prezintă denivelări pronunțate. Lipsa canalizării duce in perioadele ploioase la stagnarea apelor, fapt care face impracticabil carosabilul.

Se prevede realizarea unui sistem rutier corespunzător unui trafic rutier mediu, cu imbracaminte asfaltica.Elementele geometrice ale profilului transversal adoptat va corespunde unei străzi de categoria a IV-a.Trotuarele vor fi realizate cu imbracaminte asfaltica.Conducta de serviciu 0 50 mm avand un grad mare de uzura se va dezafecta si inlocui cu o conducta OL 0 100 mm.Branșamentele se vor realiza cu țeava tip PEXAL 0 1/2”.

Nu exista canalizare si nu se proiectează.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICQ-ECONOMICI

 • ■  valoarea totala a investitiei-1.484.399,2 mii lei

 • ■  din care C+M             -1.267.414,7 mii lei

 • ■  capacitati:-lungime=207 ml,S carosabil=830 mp,S totuare=420 mp

-rețea apa rece:-teava otel $100 mm, 1=130 ml

-cămin vane,2 buc.

-branșamente țeava PEXAL $ %”,l=90 ml

Durata de realizare a investiției este de 12 luni.

22. MODERNIZARE STR.UNIRII

Strada Unirii este o strada de categoria a IV-a, face legătură intre str.Stelei si str.Ciobanului si are o lungime de 1685 ml.

In prezent strada are ca îmbrăcăminte pavaj din bolovani de rau si trotuare din beton.Aspectul străzii este inestetic, suprafața de rulare prezintă denivelări pronunțate.Strada este canalizata pe sectorul str.Stelei -str.Bucovinei.

Prin proiectare se pastreaza amplasamentul existent al străzii cu elementele geometrice si de gabarit, atat in profil transversal cat si in cel longitudinal.Sistemul rutier proiectat s-a dimensionat pentru un trafic mediu si are îmbrăcăminte asfaltica.Trotuarele se vor executa cu imbracaminte din mortar asfaltic.

Se propune executarea unui colector de canalizare din tuburi PREMO DN 60 cm.

Conductele de apa existente $ 100 mm din OL si $ 200 mm din Azb prezintă un grad avansat de uzura.

Alimentarea cu apa se va realiza din doua rețele din tuburi de fonta avand $ 100 mm, respectiv $ 200mm.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMIC

 • ■  valoarea totala a investitiei-29.145.624,4 mii lei

 • ■  din care C+M             -27.113.486,9 mii lei

 • ■  capacitati:-lungime=1.685 ml,Scarosabil=8700 mp,S trotuare=5.800 mp

-rețea apa rece-Fn $ 100 mm,1=1.550 ml

-Fn $ 200 mm,1=1.650 ml

-rețea canalizare-tuburi PREMO DN 60 mm.1=1540 ml

-fonta scurgere $ 100 mm.l=320 ml -guri scurgere 79 buc.

Durata de realizare a investiției este de 36 luni.

23. MODERNIZARE STR.LABIRINT

Situata in zona centrala a orașului Galați, str.Labirint face legătură intre str.Fraternitatii si str.AL.I.Cuza si este o strada de categoria a IV-a cu o lungime de 198,0 ml.In prezent strada dispune de imbracaminte din pavaj din pavele si trotuare din beton.Strada este canalizata iar rețeaua de apa rece existenta $ 50 mm se afla intr-un stadiu avansat de uzura.Elementele geometrice in profil transversal sunt:5,0-6.0 m lățime carosabil,2X1,0-2,0 m trotuar.

Prin proiectare se prevede păstrarea amplasamentului existent si a elementelor geometrice si de gabarit.Sistemul rutier s-a dimensionat in consecința la un trafic rutier ușor si va avea imbracaminte asfaltica.Trotuarele se vor realiza din mortar asfaltic.

Rețeaua de apa rece proiectata este din țeava de otel zincat $ 100 mm.

Conducta de canalizare proiectata este din tuburi PREMO Dn 60 cm.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMIC

 • ■  valoarea totala a investitiei-5.427.990,9 mii lei

 • ■  din care C+M             -4.918.682,5 mii lei

 • ■  capacitati:-lungime=198 ml,Scarosabil=1100 mp,Strotuare=530 mp

-rețea apa rece-teava OLZn $ 100,1=230 ml

-cămin vane,3 buc.

-branșamente din PDNE 0 3/4”,l=160 ml

-rețea canalizare-tub PREMO DN 60 cm,l=230 ml

-cămine,6 buc.

-tub fonta scurgere 0 200 mm, l=200 ml -guri scurgere, 16 buc.

Durata de realizare a investiției este de 12 luni.

24.MODERNIZARE STR.ZORILOR

Strada Zorilor face parte din rețeaua stradala a orașului Galați facand legătură intre str.AI.Cernat si str.Morilor.ln prezent strada are ca imbracaminte bolovani de rau atat pe carosabil cat si pe trotuare.Aspectul străzii este inestetic, suprafața de rulare prezintă denivelări pronunțate.Datorita faptului ca nu exista colector de canalizare, apele meteorice stagneaza pe suprafața carosabila.Conducta de apa existenta Fn 0 50 mm prezintă un grad avansat de uzura.

Pentru aducerea străzii in condiții de viabilitate si exploatare normala se impune modernizarea acestei artere prin executarea unui sistem rutier dimensionat pentru trafic rutier mediu.Profilul transversal va fi al unei străzii de categoria a IV-a.Carosabilul va fi incadrat cu borduri din beton de 20X25 cm.Trotuarele vor fi deasemeni desfăcute si refăcute cu imbracaminte asfaltica.

Conducta de apa proiectata 0 100 mm va fi montata in canal de protecție 40X40 cm.

Se propune executarea unui colector de canalizare din tuburi PREMO DN 40 cm cu deversare pe str.AI.Cernat.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • ■  valoarea totala a investitiei-2.490.570,5 mii lei

 • ■  din care C+M             -2.203.475,7 mii lei

 • ■  capacitati:-lungime=272 ml,latime=3,5 ml,Scarosabil=490mp,Strotuare=290 mp

-rețea apa rece-teava 0 100 mm, 1=145 ml

-branșamente țeava XLPE 0 %”,l=90 ml

-rețea canalizare-tub PREMO Dn 40 cm,1=130 ml

-tub fonta scurgere 0 200 mm,1=10 ml

-cămin canalizare, 7 buc. -guri scurgere, 2 buc.

Durata de realizare a investiției este de 12 luni.

25.MODERNIZARE STR.TINERETULUI 2,3

Străzile Tineretului nr.2 si 3 fac parte din rețeaua stradala a orașului Galați realizând legătură intre str.Drumul Viilor si Alee.Strada Tineretului 2 are o lungime de 275 ml si strada Tineretului 3 are o lungime de 267,5 ml.Aspectul străzilor este inestetic, suprafața de rulare prezintă denivelări pronunțate, apele meteorice stagneaza pe suprafața carosabila deoarece nu exista sistem de canalizare.Prin proiectare se prevede realizarea unui sistem rutier corespunzător unui trafic rutier mediu.Conductele de apa existente au un grad avansat de uzura , sunt subdimensionate si se vor inlocui cu țeava OL 0 4”.

Cele doua alei nu au canalizare.Se va executa rețea de canalizare pe cele doua alei carosabil cu diametre cuprinse intre DN 40-DN 60 cm.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

valoarea totala a investitiei-12.525.627,2 mii lei din care C+M             -11.602.713,0 mii lei

 • ■  capacitati:-str.Tineretului 2,1=273 ml.str.Tineretului 3,1=267,5 ml

-Scarosabil=2500 mp,Strotuare=1530 mp

-rețea apa:- OL Zn 6 4”,l=600 ml

-branșamente PDHE 4) 3/4”,l=700 ml

-rețea canalizare-tub HOBAS Dn 40 cm,l=300 ml

-tub HOBAS DN 60 cm,l=300 ml -tub fonta scugere 0 200,1=280 ml -guri scurgere,28 buc.

Durata de realizare a investiției este de 24 luni.

26.MODERNIZARE STR.DOROBANTI

Strada Dorobanți face parte din rețeaua stradala din zona de N-V a orașului Galați realizând legătură intre bd.G.Cosbuc si str.Posta Veche, si are o lungime de 272 ml.In prezent strada are ca imbacaminte pavaj de piatra de rau si trotuare din beton de ciment.Aspectul străzii este inestetic, suprafața de rulare are denivelări pronunțate, ceea ce conduce la condiții dificile de circulație.Datorita faptului ca nu exista canalizare apele meteorice stagneaza pe suprafața carosabila. Pavajul din piatra de rau va fi folosit in zestrea noului sistem rutier, ca fundație, iar îmbrăcămintea carosabila va fi asfaltica.Trotuarele vor fi desfăcute si refăcute cu imbracaminte asfaltica pe fundație de beton de ciment.

Conducta de apa existenta prezintă un grad avansat de uzura si va fi inlocuita cu o conducta de otel 0 100 mm.

Se prevede executarea unei rețele de canalizare din tuburi PREMO DN 40 cm pe tronsonul str.Posta Veche-str.Libertății,si PREMO DN 60 cm pe tronsonul str.Libertatii-bd.G.Cosbuc

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONQMICI

 • ■  valoarea totala a investitiei-6.936.988,8 mii lei

 • ■  din care C+M             -6.373.957,9 mii lei

 • ■  capacitati:-lungime=272 ml,latime=7-8 ml,Scarosabil=2200 mp,Strotuare=1630

-rețea apa rece-teava otel 0 100 mm,l=270 ml -branșamente din PDHE 0 %”,l=240 ml

-rețea canalizare-tr. str.Posta Veche-str.Libertății PREMO DN 40cm,l=130 ml -cămine 5 buc.

-tr.str.Libertatii-bd.G.Cosbuc PREMO DN 60cm,l=130 ml

-cămine 5 buc.

-tub Fs 0 200 mm,l=200 ml

-guri scurgere, 16 buc.

Durata de realizare a investiției este de 12 luni.

27.MODERNIZARE STR.TRANSILVANIEI

Strada Transilvaniei face parte din rețeaua stradala a orașului Galați, realizând legătură intre bd.G.Cosbuc si str.Traian si are o lungime de 523 ml.In prezent strada are ca imbacaminte bolovani de rau si lățime variabila 7,5-8,0 ml.Aspectul străzii este inestetic, suprafața de rulare are denivelări pronunțate si datorita lipsei rețelei de canalizare apele meteorice stagneaza pe suprafața carosabila îngreunând circulația.

Se prevede realizarea unui sistem rutier alcătuit din imbracaminte asfaltica la carosabil si trotuare.

In prezent pe strada exista o conducta de apa din FN Dn 80 mm si o conducta de apa FN Dn 200 mm,conducte vechi care nu mai prezintă siguranța in exploatare.Acestea se vor inlocui cu conducte din otel zincat 0 100 mm si 0 200 mm.

întrucât strada nu este canalizata se prevede execuția unui colector din tuburi PREMO DN 60 cm care sa preia apele uzate menajere si pluviale.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECQNOMICI

 • ■  valoarea totala a investitiei-21.810.294,8 mii lei

 • ■  din care C+M             -20.282.693,7 mii lei

 • ■  capacitati:-lungime =523 ml,Scarosabil=3960 ml,Strotuare=2870 ml

-rețea apa rece-teava otel 0 200 mm,1=610 ml,

-țeava otel 0 100mm,l=640 ml

-branșamente țeava otel 0 !4”, 1=1000 ml

-rețea canalizare-tub PREMO DN 60 cm,l=590 ml

-tub fonta scurgere 0 200 mm,l=300 ml

-cămine canalizare,24 buc.

-guri scurgere, 28 buc.

Durata de realizare a investiției este de 24 luni.

28. fi/IODERNIZARE STR.PLUGULUI

Strada Plugului face pate din rețeaua rutiera secundara a orașului, realizând legătură intre str.AI.Cernat si str.Ariei si are o lungime de 321 ml.

Strada dispune de imbracaminte din bolovani de rau si trotuare din beton si/sau bolovani de rau.Soluțiile adoptate prin proiectare au in vedere pastrarea amplasamentului existent cu elementele geometrice si de gabarit, iar sistemul rutier s-a dimensionat pentru un trafic ușor si are imbracaminte asfaltica.

Conducta de apa existenta prezintă un grad avansat de uzura si se inlocuieste cu o conducta 0 100 mm care inchide inelul din str.AI.Cernat si str.Ariei.

Se prevede executarea unui colector de canalizare din tuburi PREMO Dn 40 cm cu racordare in str.Plugului.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • ■  valoarea totala a investitiei-7.313.695,5 mii lei

 • ■  din care C+M             -6.683.551,5 mii lei

 • ■  capacitati:-lungime=321 ml,Scarosabil=1600 mp,Strotuare=660mp

-rețea apa rece-teava otel 0 100mm,l=380 ml -branșamente țeava XLPE %”,l=520 ml -cămin vane,4 buc.

-rețea canalizare-tuburi PREMO DN 40 cm,l=340 ml

-tub fonta scurgere 0 200 mm. 1=120 ml

-cămine canalizare. 15 buc.

-guri scurgere, 16 buc.

Durata de realizare a investiției este de 24 luni.

29. MODERNIZARE STR.ROMANA

Pentru obiectivul ,,Modernizare str. Romana” s-a elaborat si aprobat studiul de fezabilitate pr. nr.7168/1994 cu acordul M.F. nr. 1862/1995.

Pe parcursul execuției la investiția de mai sus conform aviz nr.25083/3.12.1999-S.C. APATERM S.A. a aparut necesitatea includerii in devizul general al lucrării, peste prevederile din studiul de fezabilitate aprobat a următoarelor lucrări:

-execuție rețea canalizare pe tronson str.Smardan-str.Brăilei si alei str.Romana

Valoarea inițiala actualizata, aprobata de M.F. este de:

-valoarea totala a investitiei-24.244.595,4 mii lei (martie 2001)

-din care C+M             -20.669.494.0 mii lei

Aceste lucrări suplimentare majoreaza valoarea investiției după cum umeaza: -valoarea totala a investiției- 27.147.061,9mii lei -din care C+M             -23.345.500,7 mii lei

Valoarea lucrărilor suplimentare este de:

-valoarea totala a investitiei-2.902.466,5 mii lei -din care C+M             -2.676.006,7 mii lei

Durata de realizare a investiției este de 12 luni.

30.MQDERNIZARE ALEI LATERALE STR.ARCASILOR

Pentru obiectivul „Modernizare alei laterale str.Arcașilor” s-a obtinut aprobarea documentației tehnico-economice prin H.C.L. nr.46/2000.

Urmare adresei nr.7738/2001 transmisa de SC. APATERM S.A., Primăriei Municipiului s-a stabilit necesitatea includerii in devizul general al lucrării, suplimentar fata de prevederile din studiul de fezabilitate, a lucrărilor de inlocuire a conductei de apa Dn 100 mm aflata pe str.Dumbrava Roșie, intrucat aceasta prezintă un grad avansat de uzura.

Valoarea inițiala a investiției actualizata, aprobata de Consiliul Local prin H.C.L. nr.46/2000 este de:

-valoarea totala a investitiei-28.569.388,2 mii lei (februarie 2001)

-din care C+M              -26.201.688,8 mii lei

Aceste lucrări suplimentare, majoreaza valoarea investiției după cum urmeaza: -valoarea totala a investitiei-29.774.816,8 mii lei -din care C+M              -27.284.551,2 mii lei

Valoarea lucrărilor suplimentare este :

-valoarea totala a investitiei-1.205.428,6 mii lei -din care C+M             -1.082.862,4 mii lei

Durata de realizare a investiției este de 6 luni.

31.CENTRALA TERMICA TEATRUL DRAMATIC „FANI TARDINI”

Teatrul Dramatic Fani Tardini amplasat pe str.Domneasca nr.59, este racordat la rețeaua de termoficare prin intermediul punctului termic de zona P.T. Policlinica.

întrucât soluția racordării la termoficare s-a dovedit ineficienta si costisitoare , a devenit necesara schimbarea sistemului de încălzire prin montarea unei centrale termice proprii care sa-i asigure condiții minime de confort termic.Central va asigura livrarea energiei termice la parametri normali si va funcționa cu gaze naturale.

Centrala va fi dotata cu utilaje performante si se va amplasa intr-o incapere noua situata la exterior.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONQMICI

 • ■  valoarea totala a investitiei-3.096.973.0 mii lei

 • ■  din care C+M             -2.379.064,7 mii lei

 • ■  capacitati:-branșament gaze natuale,l=90 ml,țeava O 1 %”-3”

-regulator de presiune

-contor volumetric de gaz,1 buc.

-centrala termica:-cazane,2 buc.

-vas de expansiune.2 buc.

-pompe,5 buc.

-instalație de automatizare, S=41,68 mp

Durata de realizare a investiției este de 12 luni.

32. RESISTEMATIZARE VERSANT GRADINA PUBLICA

In zona Falezei lacului Brates.in ultimul timp,datorita creșterii pânzei freatice s-au produs o serie de fenomene de instabilitate a versantului, care in zona Grădinii Publice se manifesta prin crăpături,scufundări la nivelul coronamentului Falezei,alunecări ale taluzului.Aceste fenomene au dus la degradarea amenajărilor de suprafața:alei de promenada,scări pe taluz,rigole.

Pentru inlaturarea acestor degradări si refacerea geometriei taluzului se prevăd următoarele lucrări: reprofilarea taluzului si protejarea acestuia,desfacerea si refacerea zonelor degradate la aleile de promenada si scărilor pe taluz,refacerea rigolei de coronament,rigole de descărcare la canalizare din zona.

Toate aceste lucrări vor fi subordonate unui concept unitar privind resistematizarea versantului pe zona aferenta Grădinii Publice.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECQNOMICI

 • ■  valoarea totala a investitiei-13.342.096,0 mii lei

 • ■  din care C+M             -12.213.162,0 mii lei

 • ■  capacitati:-rețea canalizare:

-tub din otel 0400 mm cu protecție cu banda adeziva din polistirena in exterior,l=80 ml

-cămin de rupere a presiunii, 3buc.

-tub HOBAS.Dn 50cm,l=300 ml.

-cămine 6 buc.

-tub HOBAS,Dn 60cm,1=145 ml.

-alei de parc cu imbracaminte din dale mozaicate,600 mp.

-alei trotuare cu imbracaminte din B300,1890 mp.

-refacere scării pe taluz,508 mp.

-rigole acoperite(coronamente faleza), 120 ml. -rigole deschise,pereate B200,130 ml.

Durata de realizare a investiției este de 24 luni.

33.CENTRALA TERMICA-CANTINA DE AJUTOR SOCIAL STR.DOGARIEI NR.26A,GALAȚI

Actuala soluție de alimentare cu energie termica nu asigura condițiile minime de funcționare a cantinei de ajutor social.încălzirea încăperilor se face in prezent cu combustibil solid la sobe de teracota. Pentru remediere este necesara realizarea unei centrale termice, care va asigura si costuri oe exploatre mai reduse.

Centrala termica va fi amplasata intr-un spațiu special amenajat si va fi echipata cu 2 cazane tip Ferroli cu puterea termica de 30 kw fiecare.

Alimentarea cu gaze naturale se va face din rețeaua de gaze naturale de presiune redusa existenta pe str.Salistei, printr-un branșament cu 0 1”.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • ■  valoarea totala a investitiei-348.148,1 mii lei

 • ■  din care C+M             -246.053,9 mii lei

 • ■  capacitati:-microcentrala termica-2 cazane tip Ferroli

-branșament gaze naturale 0 1 ”,l=30ml

Durata de realizare a investiției este de 6 luni.

34.MQDERNIZARE STR.ARCASILOR

Strada Arcașilor face legătură intre str.Ștefan cel Mare si str.Zimbrului.

Pe strada nu exista canalizare, de aceea prin proiectare s-a prevăzut realizarea unei conducte de canalizare cu racordare in strada Ștefan cel Mare. Deoarece colectorul de pe strada Ștefan cel Mare are in prezent secțiunea Dn 30 cm, acesta se va inlocui cu un colector PREMO Dn 60 cm pana in str.Vanatori.

Valoarea inițiala a investiției actualizata, aprobata de Consiliul Local prin H.C.L. nr.79/1998 este de:

-valoarea totala a investitiei-19.905.266,7 mii lei

-din care C+M             -18.281.292,9 mii lei

Aceste lucrări suplimentare, majoreaza valoarea investiției după cum urmeaza:

-valoarea totala a investitiei-21.305.862,7 mii lei

-din care C+M             -19.461.586,7 mii lei

Valoarea lucrărilor suplimentare este:

-valoarea totala a investitiei-1.400.596,0 mii lei

-din care C+M             -1.243.293,8 mii lei

Durata de realizare a investiției este de 6 luni.

35. MODERNIZARE SI CONSOLIDARE SEDIU PRIMĂRIE

Deoarece construcția are fisuri se propune consolidarea si modernizarea sediului actual al Primăriei (monument de istorie) si introducerea unei centrale termice proprii in clădirea pe parter anexata Primăriei in partea de sud-est.

Se reamenajeaza spațiul pentu Direcția de Fiscalitate, impozite si taxe locale, prin realizarea unui nou ghișeu pentru public, realizarea unei centrale termice proprii si asigurarea circuitelor electrice pentru informatizare.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • •  valoarea totala a investitiei-23.773.149,0 mii lei

 • •  din care C+M             -21.204.640,0 mii lei

 • •  capacitati:-Ad=2.605 mp

-rețea apa :-teava otel <p 3”,l=25 ml,cămin vane=1 buc.

-rețea canalizare:-tub beton Dn 30 cm,l=65 ml

-Fs o 100 mm,l=30 ml,camine=4 buc.

-centrala termica,2 buc.

-instalații electrice interioare

-amenajare ghișeu,s=25 mp

-instalații termice, radiatoare -grupuri sanitare

Durata de realizare a investiției este de 24 luni.

36. PIATA AGROALIMENTARA MAZEPA I, GALAȚI

In prezent zona Mazepa I nu este dotata cu spatii corespunzătoare, si comerțul de acest tip se desfasoara dezorganizat pe trotuare.

Astfel se impune realizarea unei piețe care sa asigure condiții optime atat pentru comercianti cat si pentru populația din zona.Construcția este compusa din:demisol, parter.La demisol se va amplasa hala de branza, administrația, politia pieței, politia sanitar veterinara, inspector,grup sanitar personal.La parter se amplasa hala de carne, hala de peste.grup sanitar public,platforma exterioara cu tarabe.

Construcția pieței va avea deschiderea de 8 m,cu travei de 4,2 m avand aria construita de 240 mp,iar aria desfasurata 500 mp executandu-se din cadre cu stâlpi si grinzi din beton armat.

Inaltimea clădirii va avea demisol 3,2 m si parterul 4,5 m.

Volumul construit total va fi de 1760 mc,suprafața totala a terenului este de 9500 mp.

Clădirea va fi dotata cu utilitățile necesare.Alimentarea cu apa se va face cu tub PEXAL, montat ingropat pe pat de nisip pana la căminul de apometru.Canalizarea apelor uzate se va face cu tub PP (p 110 in interior montat in canal de protecție iar in exterior cu tuburi fonta scurgere sau PP (p 160 montat in canal de protecție.

Alimentarea cu gaze naturale se va face din rețeaua de presiune redusa <p 168 printr-un post reglare-masura.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • •  valoarea totala a investitiei-11.804.765,0 mii lei

 • •  din care C+M             - 8.638.551,0 mii lei

 • •  capacitati:-Ad=500 mp,Ac=240mp,Vc=1760 mc.

-rețea apa:-tub PEXAL (p1 1Z”,L=25 ml -rețea canalizare:-Fs (p 200,L=10ml -rețea termoficare:-conducte 2X Dn 300,1=60 ml -branșament gaze <p 2”,L=26 ml

Durata de realizare a investiției este de 24 luni.

37.CORP SPATII DESERVIRE CĂMIN SPITAL BOLNAVI CRONICI STR.DOMNEASCA NR.160 GALAȚI

Spatiile actuale din incinta existenta a Căminului Spital Bolnavi Cronici situat pe str.Domneasca nr.160 sunt insuficiente pentru buna funcționare unei astfel de unitati cu profil sanitar si de aceea se propune realizarea unei construcții cu regim de inaltime demisol +parter +1 etaj.In cadrul construcției propuse vor functiona:cabinete medicale, farmacie, sala recuperare, birouri asistenți sociali, administrație.Construcția propusa se integrează atat urbanistic, cat si funcțional zonei si incintei Căminului Spital existent prin respectarea normelor specifice in ceea ce privește arhitectura, rezistenta, instalațiile interioare.Structura de rezistenta este realizata din cadre de beton armat cu plansee si fundații din beton armat, acoperiș șarpanta din lemn cu invelitoare din tabla zincata.Odata cu realizarea corpului nou de clădire se va realiza si o centrala termica proprie amplasata la demisol care va funcționa cu gaze naturale si va deservi toata incinta (clădirile existente si corp nou).Intre centrala termica si rețele existente se vor realiza rețele de agent termic apa calda 90/70° si apa calda de consum, ce se vor monta in canale de protecție de beton. Branșamentul de gaze, postul de reglare măsurare si instalația de utilizare gaze existenta se vor redimensiona pentru consumul suplimentar de gaze aferent celor 2 cazane.

Pentru obiectivul nou „Corp Spațiu Deservire” se prevede o rețea de apa de <$» 1 montata in canal de protecție 40X40 cm.

In urma lucrărilor de sistematizare verticala se umareste dirijarea apelor pluviale de la cadre spre exterior, la rigolele proiectate si in continuare spre gura de scurgere proiectata.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICQ-ECONOMICI

 • ■  valoarea totala a investitiei-5.978.190,8 mii lei

 • ■  din care C+M             -5.015.873,7 mii lei

 • ■  capacitati:-Ad=386 mp

-rețea apa-0 1       1 montate in canal de protecție,l=25 mp

-cămin vane-1 buc.

-apometru Zenner-1 buc.

-rețea canalizare-tub din Fs 0 100 mm,l=20 ml -tub din Fs O 200 mm,l=60 ml -cămin vizita, 4 buc.

-rețea electrica-0,05 km

-devieri cablu electric de 0,4 v,firida 1 buc.

-racord telefonic,0,06 km

-centrala termica:-cazan 2 buc.,pompa circulație 1 buc.

-boiler 1 buc.

-rețele exterioare de la C.T. la rețele existente:-retele termice,l=25ml -canal,l=25 ml Durata de realizare a investiției este de 12 luni.

38. NOD HIDRAULIC LA INTERSECȚIA STRĂZII GRMTEI CU STRADA PORTULUI-DEVERSOR DUNARE-S.P. 13 IUNIE

Pe parcursul elaborării proiectului tehnic la investiția de mai sus, a aparut necesitatea includerii in devizul general al lucrării, peste prevederile din studiul de fezabilitate aprobat in Consiliul Local a următoarelor lucrări:

-deviere rețele telefoane, condiție impusa de ROMTELECOM;

-lucrări de aparare a malului Dunării, inclusiv instalația de semnalizare pe perioada execuției, condiție impusa de A.P.D.M. Galați;

-refacerea rețelei de fir contact a liniei de tramvai in zona subtraversarii deoarece RATU nu a acceptat forare orizontala in zona subtraversarii;

-devierea si refacerea canalului de termoficare, condiție impusa de S.C. TERMOELECTRICA S.A. Galați cu adresa nr.3603/2000, adresa ce completează avizul inițial.

Valoarea inițiala aprobata de Consiliul Local cu Hotararea nr.46/6.07.2000 este de:

-Valoarea totala a investitiei-30.628.380,9 mii lei -din care C+M             -29.896.926,3 mii lei

Valoarea lucrărilor suplimentare este de:

-valoarea totala a investitiei-19.183.621,9 mii lei

-din care C+M             -14.486.280,9 mii lei

Aceste lucrări suplimentare, majoreaza valoarea investiției după cum urmeaza: -valoarea totala a investitiei-49.812.002,8 mii lei -din care C+M             -44.383.207,2 mii lei

Durata de realizare a investiției este de 24 luni.

39. COLECTOR DE EVACUARE FARA POMPARE STR.EGALITATII-STR.NAVELOR

Cumularea unor factori negativi cum ar fi: -capacitatea insuficienta a stafiei de pompare 13 iunie;

-colectoare subdimensionate- pentru actualul coeficient de scurgere din bazinul receptor si nu in ultimul rând consumurile energetice ridicate, au condus la necesitatea realizării unui colector de canalizare pe str.Egalitatii si str.Navelor, cu descărcare in Dunăre, prin intermediul unei guri de varsare.

Bazinul receptor aferent colectorului de canalizare propus, este format din trei subbazine:

 • a) subbazinul cuprins intre str.Movilei, bd.G.Cosbuc.str.Basarabiei, str.Carnabel;

 • b) subbazinul cuprins intre str.Universității,str.Traian, str.Tunelului, str.Domneasca

 • c) subbazinul adiacent străzilor Cuza Voda,Egalitatii-Navelor;

Suprafața bazinului este de 215 ha, iar debitul pluvial corespunzător este de 6470 l/s din care:Q pluv.=6.740 l/s iar Qmen=100 l/s.Colectorul proiectat, se va realiza cu tuburi HOBAS Dn 1200 mm cu panta minima de 1,4 %, careia ii corespunde o capacitate de transport de 6.570 l/s la secțiune plina.

Viteza apei la secțiunea plina V-5,8 m/s este mai mica decât Vmax-10m/s garantata de furnizorul tuburilor, acesta fiind unul din motivele pentru care s-a optat pentru tuburile HOBAS, celelalte avantaje fiind productivitatea mare la montaj (tuburi 6 m lungime), dublata de greutatea redusa si perfecta etanșeitate cu garnituri din elastomer, avand in vedere pozarea canalizării in carosabil in teren loessoid.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • ■  valoarea totala a investitiei-51.174.290,8 mii lei

 • ■  din care C+M             -46.066.976,6 mii lei

 • ■  capacitati:-colector ca caii-’-re tuburi HOBAS Dn 1200 L=~po

-debitul nominal-6.570 l/s

Durata de realizare a investiției este de 36 luni.

40.DEVIERE REȚELE TERMICE AFERENTE BL.E2,B1,D1 SI D3 ALIMENTATE DIN SC 12TIGLINA II

In prezent prin subsolurile blocurilor E2,B1,D1 si D3 trec conductele termice de alimentare , rețele ce sunt racordate din SC12 Tiglina II (2XDn 219 mm si 4”).

Deoarece, aceste conducte sunt deteriorate si au un grad mare de uzura, exista pierderi mari de apa ce au dus la tasarea celor doua extremități ale blocului E1 cu cca. 20 cm si degradarea cadrelor din beton ale pârtii de rezistenta a blocului.de aceea se impune de urgenta scoaterea din subsolul blocurilor a rețelelor si devierea lor pe un traseu nou.

Pentru execuția lucrărilor s-au ales conducte preizolate pentru incalzire si țeava Zn preizolata pentru apa calda menajera.

Țeava preizolata se va monta direct in pamant, îngropata in nisip, proiectarea si execuția respectând Normativului NP 029-1998.

In punctele de racord cu vechea instalație, se vor monta elemente preizolate puncte fixe, ce se vor incastra in bloc de beton monolit.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • ■  valoarea totala a investitiei-4.245.284,2 mii lei

 • ■  din care C+M             -4.016.408,0 mii lei

 • ■  capacitati:-conducta incalzire-teava neagra preizolata-0 102,1=60 ml,

O 114,1=220 ml,0133,1=144 ml.0140,1=100 ml 0 159,1=40 ml,0 168,1=40 ml,0 219,1=370 ml -conducta a.c.m.-teava zincata peizolata-02”,l=4Oml,03”,l=1OOml 04”,I=36O ml

Durata de realizare a investiției este de 12 luni.

41.ÎNLOCUIRE CONDUCTA APA DN 500 MM,STR.CAROL DAVILA INTRE STR.M.BRAVU-LINII CF-ATELIER ȘCOALA UNIVERSITAR GALAȚI

Pe parcursul derulării lucrărilor, au aparut ca fiind strict necesare lucrări suplimentare ce constau in realizarea unui traseu provizoriu pentru conducta de apa Dn 200 mm, prin canal C.F., existent,km 259+0,700.

Necesitatea acestei soluții rezulta din imposibilitatea alimentarii cu apa a zonei industriale din valea orașului.

Valoarea inițiala aprobata cu referatul nr.5910/10.03.1998. este de:

-valoarea totala a investitiei-4.988.520,0 mii lei

-din care C+M             -4.480.728.0 mii lei

Valoarea actualizata la 28.02.2001 este de:

-valoarea totala a investitiei-16.773.894,6 mii lei

-din care C+M             -15.579.041.2 mii lei

Aceste lucrări suplimentare majoreaza valoarea investiției după cum urmeaza: -valoarea totala a investitiei-17.685.588,6 mii lei

-din care C+M             -16.407.853.9 mii lei

Valoarea lucrărilor suplimentare este de:

-valoarea totala a investitiei-911.694,0 mii lei

-din care C+M             -828.812,7 mii lei

Capacitati:conducta otel Dn 200 mm-0.350 km

Durata de realizare a investiției este de 12 luni.

42. ÎNLOCUIRE CONDUCTA APA STR.TRAIAN

Prezenta documentație trateaza lucrările de înlocuire conducta aoa rece Dn 125 mm. pe tronsonul cuprins intre str.Basarabiei si str.Stefan cel Mare.

Conducta existenta Dn 125 mm este intr-o stare avansata de uzura . nu mai corespunde din punct de vedere sanitar si nu prezintă siguranța in exploatare.

Conducta proiectata va fi din polietilena de inaita densitate PEID P1C0 cu PN 12.5 imbmata cu mansoane si va avea Dn 250 mm.

Documentația prevede: înlocuirea branșamentelor racordate la aceasta conducta, realizarea legaturilor cu străzile adiacente prin cămine de vane in aceste ouncte.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • ■  valoarea totala a investitiei-28.991.257.9 mii lei

 • ■  din care C+M             -26.758.733.1 mii lei

• capacitati:-conducta din polietilena PEID P100 cu PN 16 -Dn 250. =2700 mi -branșamente polietilena O %”.l=2160 ml

Durata de realizare a investiției este de 12 luni.

 • 43. DEVIEREA RACORDULUI DE CANALIZARE A U.M. 01314 PE

STR.MARASTI

Racordul de canalizare ce desen/este U.M. 01314 a fost executat rtre anii 1949-1951 din tuburi de beton Dn 400 mm in scopul evacuării apelor uzate de ia cazarma.

Traseul canalizării a fost stabilit prin proprietățile cetățenilor din zcna rara acordul acestora.

Având in vedere starea actuala a conductei, dificultățile de exploatare datorate traseului pe proprietăți private, precum si apariția de noi tasan pe traseul conductei cu efecte negative asupa construcțiilor din zonele adiacente a impus ca necesitate devierea acestui racord.

Situația proiectata cuprinde realizarea unui nou racord cu tuburi HOBAS DN 300 mm pe str.Mărești cu deversare in str.N.Leonard in colectoul DN 600 mm existent.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECQNOMICI

 • ■  valoarea totala a investitiei-348.060,5 mii lei

 • ■  capacitati:-racord din tuburi HOBAS DN 300 mm.1=105.0 ml

-debit nominal-200 l/s

Durata de realizare a investiției este de 12 luni.

44.REABILITARE CONDUCTA DN 400 STR.NAE LEONARD

Deoarece conducta de apa existenta Dn 400 mm are un grad avansat de uzura si nu mai prezintă siguranța in exploatare, prin proiectare se prevede iniocuirea cu o conducta PEID Dn 355X21,1 /PE 100 montata prin interiorul conductei existente care devine conducta de protecție.Aceasta soluție are avantajul ca iimiteaza avariile asigurând siguranța in exploatare.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECQNOMICI

 • ■  valoarea.-totala a investitie-3.156.326.1 mii lei

 • ■  din care C+M            -2.784.000.4 mii lei

 • ■  oapacitati:-rețea apa rece-conducta PEID Dn 355X21.1/PE.L=680 ml

-cămine vane.9 buc.

Durata de realizare a investiției este de 12 luni.

Documentațiile investițiilor enumerate mai sus sunt întocmite in faza studiu de fezabilitate.iar valorile sunt stabilite in preturi martie 2001.

In conformitate cu prevederile Legii Finanțelor Publice Locale nr. 189/1998.art. 16 alin.5 supunem analizei si aprobării Consiliului Local al Municipiului Galați.documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de mai sus.