Hotărârea nr. 117/2001

Reducerea capitalului social la S.C.Constructii si Reparatii S.A.

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 117

din 17 05 2001

privind: reducerea capitalului social la S.C.Construcții și Reparații S.A.

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local ;

Având în vedere prevederile HCL nr.8/27. 01.1995 privind înființarea S.C. Construcții și Reparații S.A.

Având în vedere prevederile art.202, alin 1, lit.”a” din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în 1998;

în temeiul art. 28 din Legea nr 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă reducerea capitalului social al S.C.Construcții și Reparații S.A. de la suma de 2 402 924 262 lei la suma de 503 500 000 lei.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează


Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei