Hotărârea nr. 116/2001

Scutirea la plata majorarilor de intarziere datorate de Saseschi Tudorica

ROMANIA JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL


H O T A R A R E A nr. 116 din 17 05 2001

privind: scutirea la plata majorărilor de întârziere datorate de Saseschi Tudorică

Consiliul local al municipiului Galați;

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;;

Având în vedere prevederile art.1 din H.G. nr.714/1999 pentru aprobarea procedurii și competențelor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor și a altor venituri ale bugetelor locale;

Având în vedere prevederile pct.28 din OUG nr. 113/1999, pentru modificarea și completarea unor acte normative în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.61/1998;

In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă scutirea la plata majorărilor de întârziere datorate de Saseschi Tudorică, în sumă de 24 659 989 lei, calculate la data de 7.05.2001, pentru neplata debitelor reprezentând chirie teren, numai după achitarea debitelor restante, în sumă de 18 556 135 lei, în termen de 60 de zile de la data aprobării scutirii..

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,


Camei

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei