Hotărârea nr. 115/2001

Esalonarea la plata a debitelor reprezentand dividende datorate bugetului local de catre S.C. ADMINISTRATIA PIETELOR AGROALIMENTARE S.A.

ROMANIA JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL


H OT ARARE A nr. 115 din 17 05 2001

privind: eșalonarea la plata a debitelor reprezentând dividende datorate bugetului local de către S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR AGROALIMENTARE S A.

Consiliul local al municipiului Galați;

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;;

Având în vedere prevederile art.1 din H.G. nr.714/1999 pentru aprobarea procedurii și competențelor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor și a altor venituri ale bugetelor locale;

Având în vedere prevederile pct.28 din OUG nr. 113/1999, pentru modificarea și completarea unor acte normative în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.61/1998;

In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă eșalonarea la plată a debitelor reprezentând dividende datorate bugetului local de către S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR AGROALIMENTARE S.A., în sumă de 791 041 209 lei.

Plata se va face conform graficului anexat, care face parte Integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.ANEXA


la HCL nr. //,5~


/’ țX-05- XoOd.


Grafic de eșalonare

Nr. crt.

Luna

Suma

1.

Mai 2001

100 000 000 lei

2.

Iunie 2001

100 000 000 lei

3.

Iulie 2001

100 000 000 lei

4.

August 2001

100 000 000 lei

5.

Septembrie 2001

100 000 000 lei

6.

Octombrie 2001

100 000 000 lei

7.

Noiembrie 2001

100 000 000 lei

8.

Decembrie 2001

91 041 209 lei