Hotărârea nr. 113/2001

Completarea anexei II la HCL nr. 354/1999 privind majorarea chiriilor pentru spatiile cu alta destinatie si a chiriilor pentru terenuri precum si modificarea unor prevederi contractualem cu pct. 12 referitor la cuantumul chiriei pentru terenurile ocupate de balcoane

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 113

din 17 05 2001

privind: completarea anexei II la HCL nr.354/1999 privind majorarea chiriilor pentru spațiile cu altă destinație și a chiriilor pentru terenuri precum și modificarea unor prevederi contractuale, cu pct.12 referitor la cuantumul chiriei pentru terenurile ocupate de balcoane.

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile art.20, alin.2, lit.”g” și art.84, alin.1 din Legea nr.69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

în temeiul art. 28 din Legea nr 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă completarea anexei II, la HCL 354/1999 cu pct.12:

Nr. crt.

Natura activității pentru care se închiriază terenul

Tarif lei/mp/lună 2001

12

Balcoane( dependință la locuință)

1 100

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.