Hotărârea nr. 111/2001

Alocarea de la bugetul local a fondurilor necesare cofinantarii proiectului international TRAIN - GIS

ROMANIA JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL


H O T A R A R E A nr. 111 din 17 05 2001

privind alocarea de la bugetul local a fondurilor necesare cofinanțării proiectului internațional TRAIN - GIS

Consiliul local al municipiului Galați;

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați; Având în vedere raportul de specialitate nr. Direcției Economice; Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local; Având în vedere prevederile art. 11 din Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale;

Având în vedere prevederile art.20, alin.2, lit.”e” din Legea nr.69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 6 425 Euro necesară cofinanțării proiectului internațional TRAIN - GIS: program de instruire pentru Administrația Publică Locală în utilizarea informațiilor geografice și a bazelor de date spațile.

Suma va fi prevăzută în bugetul și cheltuieli pe anul 2001 la cap.51.02.20 -“Administrație Publică Locală”.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează