Hotărârea nr. 110/2001

Modificarea HCL nr. 38/23.06.2000 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 110

din 5.04.2001

privind: modificarea HCL nr. 38/23.06.2000 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Axente Marin - consilier local

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local ;

Având în vedere prevederile art. 36 din Legea nr. 69/1991 a Administrației publice locale;

în temeiul art. 28 din Legea nr 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă modificarea art. 1 din HCL nr. 38/23.06.2000, punctele I și II, referitoare la componența comisiilor 1 și 2 ale Consiliului local, astfel:

 • I. COMISIA ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET -FINANȚE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC Șl PRIVAT AL MUNICIPIULUI

 • 1. STAN GELU - președinte

 • 2. BORCATASCIUC CONSTANȚA-secretar

 • 3. AXENTE MARIN

 • 4. FLOREA PAUL

 • 5. PÂRLOG VASILE

 • 6. TĂLĂȘMAN MILUȚĂ

 • 7. CAPRĂ MIHAI

II. COMISIA DE ORGANIZARE, DEZVOLTARE URBANISTICĂ Șl AMENAJAREA TERITORIULUI, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE Șl DE ARHITECTURĂ

 • 1. TEODORESCU ALEXANDRU - președinte

 • 2. POPA FLORIN             - secretar

 • 3. MANOLE IOAN

 • 4. CRISTEA MIRCEA RĂZVAN

 • 5. MUNTEANU TOMA

 • 6. DURBACĂ EUGEN

 • 7. NEDELCU GEORGE

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE SECRETAR Grigore Matei