Hotărârea nr. 11/2001

Scutirea de la plata majorarilor de intarziere pentru neplata chiriei de catre chiriasul spatiilor din Str. Domneasca nr. 52A si Str. Universitatii nr. 26

ROMÂNIA JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA nr. 11 din 25 01 2001

privind: scutirea de la plata majorărilor de întârziere pentru neplata chiriei de către chiriașul spațiilor din str. Domnească nr.52 A. și str. Universității nr.26.

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile art. 1 din H.G. 714/1999 pentru aprobarea procedurii și competențelor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor și a altor venituri ale bugetelor locale;

Având în vedere prevederile pct. 28 din OUG nr. 113/1999, pentru modificarea și completarea unor acte normative în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.61/Ț99$;

în temeiul art. 28 din Legea nr 69/1991 a Administrației publice locale, republicată

în 1996;


HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă scutirea de la plata majorărilor de întârziere pentru neplata chiriei de către chiriașul spațiilor din str. Domnească nr.52 A și str. Universității nr.26 în sumă de 40 007 758 lei, calculate la data de 23.01.2001.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


lință


Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei