Hotărârea nr. 109/2001

Aprobarea modificarii HCL nr. 186/2000 privind continuarea activitatilor de transport rutier de persoane in regim de taxi precum si cel prin servicii regulate pe teritoriul municipiului Galati, pe baza normelor stabilite prin HCL nr. 89/1999 cu modificarile ulterioare si a HCL nr. 223/1999

ROMAN IA JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr. 109 din 5 04 2001

privind: aprobarea modificării HCL nr. 186/2000 privind continuarea activităților de transport rutier de persoane în regim de taxi, precum și cel prin servicii regulate pe teritoriul municipiului Galați, pe baza normelor stabilite prin HCL nr.89/1999 cu modificările ulterioare și a HCL nr.233/1999

Consiliul local al municipiului Galați;

INIȚIATOR: Comisia pentru Servicii Publice, Comerț și Privatizare în Domeniu ;

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorilor;

Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Licitații, Licențe, Reclame;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile Legii nr. 105/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.44/1997 privind transporturile rutiere și respingerea O. G. nr. 73/1998;

Având în vedere prevederile Legii nr. 197/1998 pentru aprobarea O.G. nr.19/1997 privind transporturile;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Transporturilor nr. 527/1997 pentru aprobarea Normelor de organizare și efectuare a transporturilor rutiere și activirtăților conexe acestora;

Având în vedere prevederile art.20, alin.2, lit.T din Legea nr.69/1991 a Administrației Publice Locale, republicată în 1996;

In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 a administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă ca normele care reglementează transportul de persoane în regim de taxi pe raza municipiului Galați să se aplice în continuare până la data de 15 mai 2001, astfel cum au fost stabilite prin H.C.L. nr. 89/18.03.1999, cu modificările ulterioare.

Art. 2 - Se aprobă ca normele care reglementează transportul de persoane prin servicii regulate cu vehicule destinate acestui scop, să se aplice integral până la data de 15 mai 2001, astfel cum au fost stabilite prin H.C.L. nr. 233 / 08.07.1999.

Art. 3 - Se abrogă prevederile art. 3 din H.C.L. nr.186 / 2000.

Art. 4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE SECRETAR Grigore Matei