Hotărârea nr. 108/2001

Aprobarea procesului verbal de negociere a pretului de vanzare a spatiului comercial situat in municipiul Galati, str. Domneasca nr. 20, solicitat de S.C. UNIVERS S.R.L.

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA nr. 108 din 5.04. 2001

privind: aprobarea procesului verbal de negociere a prețului de vânzare a spațiului comercial situat în municipiul Galați, str. Domnească nr. 20, solicitat de S.C UNIVERS S.R.L.

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 13 428/13.03.2001;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local,

Având în vedere prevederile Normelor metodologice privind vânzarea către actualii deținători a unor spații comerciale construite din fondurile statului și aflate în administrarea Consiliilor locale și a Regiilor Autonome de interes local de sub autoritatea acestora, aprobate prin HG nr.505/1998;

Având în vedere prevederile art.20, alin.2, lit. “g” din Legea nr. 69/1991 a Administrației publice, republicată în 1996;

în temeiul art. 28 din Legea nr 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - (1) Se aprobă procesul verbal de negociere nr. 12 780 din 9.03.2001 cu datele privind desfășurarea negocierilor și prețul stabilit pentru vânzarea spațiului comercial situat în municipiul Galați, str. Domnească nr. 20, solicitat de S.C UNIVERS S.R.L., care face parte integranță din prezenta hotărâre.

(2) Prețul de vânzare al spațiului comercial prevăzut la ârt.1, alin. 1 din prezenta , este cel consemnat în procesul verbal de negociere, exclusiv TVA.

Art.2 Contractul de vânzare - cumpărare se va încheia în termen de 15 zile lucrătoare de la validarea prezentei hotărâri.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.