Hotărârea nr. 105/2001

Aprobarea incheierii contractului de asociere dintre Consiliul local Galati si Clubul Sportiv Municipal "Dunarea"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA nr. 105 din 5.04. 2001

privind: aprobarea încheierii contractului de asociere dintre Consiliul local Galați și Clubul Sportiv Municipal "Dunărea”.

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 14 628 /20.03.2001

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile art.20 lit.”n” și “o” din Legea nr 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

Având în vedere prevederile art, 11 din Legea nr.189/1998 privind finanțele publicejocale;

în temeiul art. 28 din Legea nr 69/1991 a Administrației publice locale, republicată

în 1996;


HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă încheierea contractului de asociere dintre Consiliul local Galați și Clubul Sportiv Municipal “Dunărea” prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează ^^Z^^ecretarul municipiului Galați „ __Grigore Matei

ANEXA la HCL nr     J O& ă.0@?

CONTRACT Nr. _____

din _

Intre Consiliul Local Galați, cu sediul în str, Domnească; nr» 38 reprezentat de inginer Dumitru Nioolae * Primarul municipiului Galați și ec, Doina Stamate - Director Direcția Economica pe de o parte și Clubul Sportiv Municipal "DUNAREA" Galați, cu sediul în Galați, atr. George Coșbuc nr, 253» reprezentată prin Mihai Brandabur - președinte și Carmen Rusu?- conducătorul Compartimentului financiar-contabil, s-a încheiat următorul contract:

  • 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului îl constituie asocierea în vederea exploatării în comun a Patinoarului Artificial Galați.

  • 2. DURATA SI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul contract se încheie pa termen de 1 an de la data semnării lui.

Prelungirea contractului se poate efectua pu condiția notificării cu 30 de zile înaintea termenului de^ expirare a acesteia,

încetarea contractului, poate fi făcută și [unilateral cu condiția,notificării prealabile.              .1

  • 3. APORTUL PÂRTILOR

  • a) Primăria municipiului Galați pune la dispoziția Clubului Sportiv Municipal "DUNA REA "pentru antrenamente și competiții cu titlu gratuit obiectivele cuprinse în Anexe I și potrivit programului ce se va stabili între Serviciul Administrarea Domeniului Public și Clubul Sportiv Municial "DUNAREA". Modificarea programului se va face cu acordul aelor ce l-au stabilit.

  • b) Clubul Sportiv Muniaipal "DUNAREA" va asigura forța . de munca potrivit acordului ce se va încheia între Serviciul