Hotărârea nr. 104/2001

Aprobarea cazurilor pentru care se poate aproba efectuarea de ore suplimentare peste plafonul de 120 de ore, dar nu mai mult de 360 de ore anual la nivelul Serviciului Public de Administrare Domeniu Public

ROMANIA JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA nr. 104 din 5.04.2001


privind: aprobarea cazurilor pentru care se poate aproba efectuarea de ore suplimentare peste plafonul de 120 ore, dar nu mai mult de 360 ore anual la nivelul Serviciului Public Administrarea Domeniului Public


Consiliul local al municipiului Galați;

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 16 354/27.03.2001;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile HCL nr. 150/2.11.2000 privind înființarea


Serviciului Public “Administrarea Domeniului Public”;

Având în vedere prevederile art. 15, alin. (2) din Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Președintelui și Guvernului României, precum și a personalului președinției, Guvernului și al celorlalte organe ale puterii executive, republicată în 1993, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 a administrației publice locale, republicată în 1996;


HOTĂRĂȘTE


Art. 1 - Se aprobă cazurile pentru care se poate aproba efectuarea de ore


suplimentare peste plafonul de 120 ore, dar nu mai mult de 360 ore anual la nivelul Serviciului Public Administrarea Domeniului Public, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea prezentei


hotărâri.Contrasemnează


n          -----------------

l i | Secretarul municipiului Galați /.fel            Grigore Matei


ANEXĂ

La HCL nr. 104/5.04.2001

Cazurile deosebite

Pentru care s-a aprobat efectuarea de ore suplimentare peste plafonul de 120 de ore, dar nu mai mult de 360 de ore annual la nivelul Serviciului Public Administrarea Domeniului Public

preîntâmpinarea sau înlăturarea efectelor calamităților sau situațiilor critice produse de inundații, cutremure, deszăpezire,etc;

permanența în zile nelucrătoare a activității Serviciului Administrare Cimitire, Serviciul Zone de Agrement ( Lac Vânători, Plaja Dunărea, Patinoar) și Serviciul Zone Verzi și Protecția Mediului;

participarea la ședințele extraordinare ale autorităților locale desfășurate pe o perioadă de timp mai mare cu 4 ore decăt durata normală de lucru sau în zilele nelucrătoare;

Participarea la ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului local sau ale ordonatorului principal de credite desfășurate pe o durată de timp mai mare cu 4 ore decât durata normală de lucru sau în zilele nelucrătoare;

Activități desfășurate în afara programului de lucru pentru pregătirea “Serbărilor Galațiului” și altor festivități legal aprobate la nivel local, precum și permanența conducătorilor auto desfășurată pe o durată de timp mai mare cu 4 ore decât durata normală de lucru sau în zilele nelucrătoare;