Hotărârea nr. 102/2001

Cuprinderea in bugetul local pentru anul 2001 a sumelor necesare pentru despagubirea proprietarilor de imobile afectati de avarierea unor mijloace fixe apartinand domeniului public

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA nr. 102 din 5.04.2001

privind: cuprinderea în bugetul local pentru anul 2001 a sumelor necesare pentru despăgubirea proprietarilor de imobile afectați de avarierea unor mijloace fixe aparținând domeniului public

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 16 344/27.03.2001 al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 14 232/19.03.2001 al Direcției Tehnice;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile art. 16, alin. (4) din Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale;

Având în vedere prevederile art.20, alin.2, lit. “g” din Legea nr. 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

în temeiul art. 28 din Legea nr 69/1991 a Administrației publice locale, republicată

în 1996;


HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă cuprinderea în bugetul local pentru anul 2001 a sumelor necesare pentru despăgubirea proprietarilor de imobile afectați de avarierea unor mijloace fixe care aparțin domeniului public, în limita sumelor disponibile în buget

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri. ,

ședință jGă'vaM^den