Hotărârea nr. 101/2001

Aprobarea caietului de sarcini necesar achizitionarii unui numar de 17 apartamente, avand destinatia de locuinte de necesitate de la persoane fizice, in municipiul Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA nr. 101

din 5.04. 2001

privind: aprobarea caietului de sarcini necesar achiziționării unui număr de 17 apartamente, având destinația de locuințe de necesitate de ia persoane fizice, în municipiul Galați.

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 13 434/13.03.2001;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile HCL nr.72/2000 privind achiziționarea de locuințe de la persoane fizice sau juridice, prin licitație publică;

Având în vedere prevederile art.8 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

în temeiul ari. 28 din Legea nr 69/1991 a Administrației publice locale, republicată

în 1996;


HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă caietul de sarcini necesar achiziționării unui număr de 17 apartamente, având destinația de locuințe de necesitate de la persoane fizice, în municipiul Galați.

Caietul de sarcini este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE SECRETAR

Grigore Matei

APROB, Primafr

Ing. DUIVIITRLdsllOT®AE

CAIETDESARCINI


\% y ’-î £

în vederea participării la licitația publică


■/Vt/nio^S

pentru achiziționarea de apartamente în municipiul Galați.

Obiectul licitației: achiziționarea de apartamente de la persoane fizice în mun. Galați.

Natura bunurilor

imobiliare: proprietăți imobiliare cu destinația de locuință (garsoniere și apartamente).

Statutul locuințelor

după achiziționare: locuințe de necesitate.

Condiții tehnice:

A. Cerințe orientative:

 • -  accesul liber individual la spațiul locuibil, fără tulburarea posesiei

și a folosinței exclusive a spațiului deținut de către o altă persoană sau familie;

 • -  spațiul pentru odihnă;

 • -  spațiul pentru prepararea hranei;

 • -  grup sanitar;

 • -  acces la energie electrică și apă potabilă, evacuarea controlată a apelor uzate și a rezidurilor menajere.

B. Suprafețele orientative funcție de gradul de confort, pentru locuințele construite din fondurile statului înainte de 1 ianuarie 1977. ’

Grad de confort

SUPRAFAȚA UTILĂ PE APARTAMENT

1 cameră

2 camere

3 camere

4 camere

5 camere

Confort sporit

37

55

78

100

118

Confort I

30

50

65

80

-

Confort II

23

36

48

60

-

Confort III

31

34

45

56

-

Suprafețele orientative funcție de gradul de confort pentru locuințele construite din fondurile statului după 1 ianuarie 1977 și recepționate până la 31 decembrie 1989

Nr. de camere pe apartament

Tip de mărime

Suprafața utilă (m.p.)

1

I IA

24

37              ;

2

I IA IB

52

58

61

3

•I IA IB

66

74

77

4

I

IA

IB

81

90

93

5

I

IA

IB

98

107

110

NOTĂ

 • - Suprafața camerei de zi de la locuința cu o cameră include spațiul pentru dormit;

 • - Locul de luat masa poate fi înglobat în camera de zi sau în bucătărie;

 • - înălțimea liberă a camerelor de locuit va fi de 2,48m, cu excepția mansardelor, șupanteior și nișelor la care se'va asigura un volum minim de 15mc de persoană;

 • - suprafața locuibilă este suprafața desfășurată a încăperilor de j locuit. Ea cuprinde suprafața dormitoarelor și a camerei de zi;

 • - suprafața utiiă este suprafața desfășurată, mai puțin suprafața aferentă pereților.

Suprafața utilă a locuinței este suma tuturor suprafețelor utile ale încăperilor. Ea cuprinde: camera de zi, dormitoare, băi, W.C., duș, bucătărie, spații de depozitare și de circulație în interiorul locuinței. Nu se cuprind: suprafața logiilor și a balcoanelor, pragurile golurilor de uși, ale trecerilor cu deschideri până la 1 m, nișe de radiatoare, precum și a suprafețelor ocupate de sobe și cazane de baie (câte 0,5mp pentru fiecare_sobă și cazan de baie), în cazul în care încălzirea se face cu sobe. în cazul locuințelor duplex, rampa, mai puțin palierele nu se cuprindjn suprafața utilă a locuințelor.

 • - încăperea sanitară se include în locuință, în cazul în care pot fi asigurate alimentarea cu apă și canalizare;

-14-

 • - Lățimea minimă de circulație a coridoarelor și a vestibulului din interiorul locuinței va fi de 120 cm.

 • - Apartamentele de 3 camere cu suprafața locuibilă mai mare de 38,0 mp și la cele cu 4 sau 5 camere, sunt dotate cu două băi.

 • C. încăperi sanitare:

 • - dotarea orientativă a încăperilor sanitare: obiecte sanitare și armături de calitatea I, inclusiv accesoriile necesare, cadă de baie de 1500 mm sau 1700 mm înzidite ( sau cu mască), lavoar de 550-600 mm, W.C., etajeră, oglindă, cârlige de cuier, port prosop și port hârtie la camera de baie, în baie va exista spațiu pentru mașina de spălat rufe;

 • - instalație de W.C. și lavoar de 400-600 mm, etajeră, oglindă, port prosop și port hârtie din camera sanitară suplimentară (apartament cu 3 sau 4 camere);

 • - instalație completă la a doua cameră de baie la apartamentele cu 5 camere cu cadă de baie de 1500 mm;

 • - încăperile sanitare vor fi ventilate direct sau prin coș de ventilație.

 • D. Dotarea bucătăriei:

 • - spălător cu cuvă și picurător;

 • - coș de ventilație, spațiu pentru frigider și pentru masa de lucru.

 • E. Dotarea cu instalații electrice:

 • - vor exista instalații electrice, inclusiv cele aferente spațiilor comune până la firida de branșament;,

 • - fiecare locuință va fi prevăzută cu instalații de sonerie, instalație de puriere la pământ, exclusiv contoarele;

 • - vor exista întrerupătoarele și aplice pentru fiecare spațiu de depozitare și spațiu de circulație;

 • - în clădiri cu mai multe locuințe vor exista instalații și prize pentru antena colectivă și telefon;

 • - vor exista prize și locuri de lampă pe comutator in fiecare cameră din apartament, în bucătărie - prize cu contact de protecție și o aplică, iar în baie - o aplică și o priză cu contact de protecție în afara încăperii.

 • F. Cerințe tehnice

 • - starea tehnică a structurii, fără crăpături, fisuri, încovoieri:

 • - zugrăveli de calitate superioară;

 • - tâmplăria exterioară dublă sau cuplată cu deschidere interioară, din lemn de rășinoase, în stare bună;

 • - tâmplărie interioară, din lemn, în stare bună;

 • - placaje la pereți cu faianță de 1,5 m înălțime în camerele de baie și pe 3 rânduri deasupra frontului de lucru în bucătărie;

 • - pardoseli de parchet, sau covor P.V.C. în camerele de locuit;

 • - pardoseli din mozaic sau covor P.V.C. în restul încăperilor din apartamentelor (baie, bucătărie, logii și balcoane);

-15-

 • - finisaje interioare: din gresie, mozaic sau covor P.V.C.

 • G. Cerințe tehnice

 • - instalații pentru apă rece, apă caldă, canalizare menajeră și pluvială pentru încălzire, până la punctele de racordare la rețelele exterioare, dacă acestea trec prin subsolul clădirii respective sau până la 5 m de clădire în caz contrar;

 • - instalații încălzire - în stare bună;

 • - radiatoare fontă;

 • - instalație încălzire tablă sau registre;

 • - instalații de alimentare cu gaze naturale sau alt tip de combustibil la mașina de gătit;

 • H. Spatii si instalat» de folosință comună pentru clădiri cu mai multe locuințe:

-instalații de ascensoare conform normelor în vigoare;

-spații pentru biciclete, căriucioare și pentru uscarea rufelor;

-spații destinate colectării, depozitării și evacuării deșeurilor menajere;

-spații pentru depozitarea combustibililor solizi și lichizi, în situațiile în care nu se pot asigura încălzirea centrală și / sau gaze la bucătărie;

-cutii de scrisori;

-instalații complete pentru antenă colectoare de RTV;

-subsol general sau parțial (prevăzut cu boxe pentru fiecare apartament)-

-pardoseli de mozaic în casa scării și alte spații de acces la apartamente.

Termen de livrare: odată cu încheierea contractului de achiziție publică.

Modul de recepție: proces verbal de recepție a mijlocului fix.

Modalitate de plată: prin virament bancar în contul dechis la Trezoreria mun. Galați.

Garanția de participare la licitație_________________________lei

depuși în numerar la casieria Primăriei mun. Galați.

Algoritmul de calcul al evaluării raportului dintre prețul din ofertă și prețul tehnic actualizat acordat fiecărui ofertant de apartament - anexa nr.5.

DIRECTOR ECONOMIC


Ec. doinK STAMATE

SERVICIUL CONTENCIOS JURIDIC

5 Cj. MITICĂ BUNULESCU