Hotărârea nr. 100/2001

Suportarea de la bugetul local a cheltuielilor pentru scoaterea din fondul forestier a suprafetei de 0,9975 ha

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 100 din 5.04. 2001

privind: suportarea de la bugetul local a cheltuielilor pentru scoaterea din fondul forestier a suprafeței de 0,9975 ha.

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.14 810/20.03.2001;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile HCL nr. 141/26.10.2000 privind aprobarea unui schimb de teren între Regia Națională a Pădurilor ROMSILVA - Filiala Galați și Consiliul local al municipiului Galați.

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat nr.76/2000;

în temeiul art. 28 din Legea nr 69/1991 a Administrației publice locale, republicată

în 1996;


HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă suportarea de la bugetul local, aprobat în anul 2001, a cheltuielilor pentru scoaterea din fondul forestier a suprafeței de 0,9975 ha.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează


secretarul municipiului Galați