Hotărârea nr. 92/2000

Aprobarea unui schimb de imobil intre CAR - ICMRS Galati si Consiliul local Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

- -

HOTARAREA nr.

din 25 Q//  2000

privind: aprobarea unui schimb de imobil între CAR - ICMRS SA Galați, și Consiliul local al municipiului Galați

Consiliul local al municipiului Galați; INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Având în vedere prevederile art. 20, alin. 2, lit. “g” și art. 84, punctul 3 din Legea 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996,

în temeiul art.28 din Legea 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996,

HOTĂRĂȘTE

Art.1- Se aprobă schimbul imobilului situat în Galați, str. Brăilei nr. 143, bl. A2, ap.74 având o suprafață utilă de 24,57 mp , proprietatea CAR -ICMRS SA Galați, cu imobilul situat în Galați, str. Brăilei nr. 145,bl. A3, ap.46, având o suprafață utilă de 24,22 mp, proprietatea municipiului Galați conform rapoartelor de expertiză, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.