Hotărârea nr. 91/2000

Modificarea HCL nr. 187/10.06.1999 privind organigrama, statul de functii si fisele de evaluare a posturilor pentru personalul de la Teatru de Papusi Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.

din 25 Qlf 2000

privind: modificarea HCL nr. 187/10.06.1999 privind organigrama, statul de funcții și fișele de evaluare a posturilor pentru personalul de la Teatrul de Păpuși din Galați.

Consiliul local al municipiului Galați; INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 10600/23.03.2000;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Având în vedere prevederile Legii nr. 154/1998, anexa VII/4 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică și H.G.nr.749/1998 privind aprobarea metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite;

Având în vedere prevederile art.2 din H.G.nr.442/1994 privind finanțarea instituțiilor publice de cultură și artă ale municipiului București și locale, republicată în 1997;

Având în vedere prevederile HCL nr. 133/1999 privind finanțarea de la bugetul local a Teatrului Dramatic, Teatrului Muzical și Teatrului de Păpuși;

în temeiul art.28 din Legea 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996,

HOTĂRĂȘTE

Art.1- Se aprobă modificarea organigramei și statului de funcții la Teatrul de Păpuși aprobate prin HCL nr. 187/10.06.1999 privind organigrama, statului de funcții și fișele de evaluare a posturilor pentru personalul de la Teatrul de Păpuși din Galați, conform anexelor I A și II A, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Anexele I și II aprobate prin HCL nr. 187/10.06.1999 își încetează valabilitatea.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

TEATRUL PE PĂPUȘI GALAȚI


ORGANIGRAMA anul 2ooo


ANEXA IA

la HCL nr.      / 25.0^2000,Contabil șef


Serv.oontab• Referent


Serv, adm in» (pază,pomp.)


STAT DE FUNCȚIUNI la HCL nr. f /2tV4, ^CC

VALABIL PENTRU ANUL 2ooo


Nr» Funcția de execuție    Funcția de

crt.Gradația sau treapta   conducere

Nivel s tudii

Nr.pos Nr.pos

turi

1999

turi propu3

2ooo

I. Personal conducere

total

2

2

1» Actor I

Director

SS

1

1

2. Contabil I A

Contabil șef

SM

1

1

II» Personal artistic

total

11

11

3. Actor mânt«păpuși

I

SS

1

1

4. Actor elani,,păpuși

I

SM

1

1

5» Actor mânt.păpuși

II

SS

1

1

6o Actor mânt.păpuși

II

SM-

4

4

7• Actor mânt.păpuși

III

SM

3

3

8» Actor mânt.păpuși

D

SS

1

1III. Personal tehnic (le scenă total

9. Regizor culise III

SM

1

1

lo. Sculptor păpuși I

SM

1

1

11. Supraveghetor sală I

SM; G

1

1

12. Muncitor electroacust .1

SM

1

1.

13♦ Muncitor electrician III

SM;P

1

1

14. Muncitor tâmplar II

SM;P

1

1

15. Muncitor croitor IV

SM;P;G

1

1

16» Muncitor mont.dec.II

SM;I;G

1

1

17. Muncitor mont.dec.III

SM;P;G

1

1

18. Muncitor mont.dec.V

SM;P;G

1

1

IV. Personal econ-financ și ;

admiri str tiv total

/*

0

8

19. Audit

SS

•Jî>

1

2o. Referent I

SM

-

1

21. Funcționar (org.spect.)I

SM

1

1

22. Secretar-daotilog.I

SM

1

1

23. Paznic pompier I

SG

3

3

24. Munci tor ■cond.auto)l

SULF

1

1

T o tal

29

31


'•^IRECTOR,

ian S taucu


CONTABIL SEF,

Silvia


Bălan