Hotărârea nr. 90/2000

Modificarea HCL nr. 187/10.06.1999 privind organigrama, statul de functii si fisele de evaluare a posturilor pentru personalul de la Teatru Dramatic din Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.

din 2/50/   2000

privind: modificarea HCL nr.256/26.08.1999 privind organigrama, statul de funcții și fișele de evaluare a posturilor pentru personalul de la Teatrul Dramatic din Galați.

Consiliul local al municipiului Galați; INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 10164 /21.03.2000;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Având în vedere prevederile Legii nr. 154/1998, anexa VII/4 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică și H.G.nr.749/1998 privind aprobarea metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite;

Având în vedere prevederile art.2 din H.G.nr.442/1994 privind finanțarea instituțiilor publice de cultură și artă ale municipiului București și locale, republicată în 1997;

Având în vedere prevederile HCL nr. 133/1999 privind finanțarea de la bugetul local a Teatrului Dramatic, Teatrului Muzical și Teatrului de Păpuși;

în temeiul art.28 din Legea 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996,

HOTĂRĂȘTE

Art.1- Se aprobă modificarea organigramei și statului de funcții la Teatrul Dramatic Galați aprobate prin HCL nr.256/26.08.1999, conform anexelor A1 și B1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Anexele A și B aprobate prin HCL nr. 256/26.08.1999 își încetează valabilitatea.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei


TEATRUL DRAMA TIS GALAȚI


* : •

t

DIRECTOR

CONSILIUL DE ‘ “ADMINISTRAȚIE

---------------------------------- ■                 X


ANFYA A 1

la HCL nr;


. DIRECTOR ADJUNCT AD-TIVI

Ț

v:

‘I

COLECTIV

4

PAZĂ-

-

'POMPIERI

4


COLECTIV

2

SALĂ •

-

2


COLECTIV

35

ARTISTIC

-

32.


1 i

CONTABIL

1!

ȘEF

1

î ,


S.


COMP. FINANCIAR

CONTABIL; RESURSE . UMANE; SALARIZ.;. "L AD-TIV; SECRETARIAT.


.7


■■COLECTIV

a

ORGANIZARE

-

■SPECTACOLE

•>

3TEATRUL DRAMATIC GALAȚI

ANEXA B 1

la HCL Nr.

^0(X>

STAȚ DE FUNCȚII PENTRU ANUL 2000

Nr. crt.

Funcția de execuție,gradația sau treapta

Funcția       de

conducere

Nivel de studii

Număr posturi

I.Conducere

1.

Actor I

Director

s

1

2.

Inginer IA

Director adjunct administrativ

s

1

3.

Contabil IA

Contabil Șef.

M

1

Il.Colectiv artistic

4.

Regizor artistic I

s

1

5.

Regizor artistic V

s

1

6.

Pictor scenograf II •

s

1

7.

Actor I

s

6

8.

Actor II

s

1

9. '

Actor IU

s

6

10.

Actor IV

s

5

11.

Actor V

s

3

12.

Actor debutant

s

3

13.

Actor I

M

1

14.

Actor IU

M

2

15.

Secretar literar V

S

1

16.

Sufleor I

M

1

17.

Sufleor II

M

1

18.

Regizor culise I

M

2

IU Colectiv tehnic

19.

Mânuitor montator decor H

M;G

3

20.

Mânuitor-montator decor VI

M;G

3

21.

Recuziter II

M;G

1

22.

Recuziter HI

M;G

1

23.

Electrician iluminat scenă I

M;G

1

24.

Electrician iluminat scenă H

M;G

1

25.

Electrician iluminat scenă HI

M;G

1

26.

Electroacustician IH

M;G

1

27.

Costumieră IV

M;G

2

28.

Costumieră VI

M;G

1

29.

Peruchieră V

M;G

1