Hotărârea nr. 88/2000

NUmirea comisiei de cenzori ls SC SALUBRITATEA SA

ROMÂNIA JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. W din 2501?, .2000


privind: numirea comisiei de cenzori la S.C.SALUBRITATEA S.A. Consiliul local al municipiului Galați;

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 14340/18.04.2000;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Având în vedere prevederile art. 154, art. 155 din Legea nr. 31/1990, republicată în 1998;

Având în vedere prevederile Legii nr. 186/1999, privind aprobarea OG 89/1998 pentru modificarea și completarea OG 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați;

în temeiul art.28 din Legea 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996,


HOTĂRĂȘTE


Art.1- Se numește comisia de cenzori la S.C.SALUBRITATEA S.A., formată din membrii și tot atâția supleanți, în următoarea componență:


Cenzori:


1.

2.

3.


Zaharia Eugen

Lovin Elena

Marinescu Viorica


Supleanți:


  • 1.  Oprea Dumitru

  • 2.  Bejan Gherghina

  • 3.  Constantinescu Petre

Art. 2-Remunerația lunară a cenzorilor va fi de 12 % din salariul directorului general al S.C.SALUBRITATEA S.A. Galați.

Art.3 - Orice alte prevederi contrare se abrogă.

Art.4- Primarul municipiului Galați și conducerea S.C. SALUBRITATEA S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.5- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâ