Hotărârea nr. 86/2000

Eliberarea din comisia de cenzori la SC APATERM SA a domnului Nedea Constantin

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.

din         2000

privind: eliberarea din comisia de cenzori la SC APATERM SA a domnului Nedea Constantin

Consiliul local al municipiului Galați;

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul nr. 15496/25.04.2000;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile HCL nr. 68/11.06.1998 privind înființarea SC APATERM SA Galați prin reorganizarea RA Gospodărie Comunală Galați.

Având în vedere prevederile art.154, art.155 din Legea nr. 31/1990, republicată în 1999;

în temeiul art.28 din Legea nr. 69/91 a Administrației publice locale, republicată în 96;

HOTĂRĂȘTE

Art.1- Se aprobă eliberarea din comisia de cenzori la SC APATERM SA a domnului Nedea Constantin.

Art.2-Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3-Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.