Hotărârea nr. 85/2000

Aderarea Consiliului local la Asociatia LES RENCONTRES - Asociatia oraselor si regiunilor din Europa pentru cultura

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.

din 0^ 2000

privind: aderarea Consiliului local la Asociația LES RENCONTRES -Asociația orașelor și regiunilor din Europa pentru cultură.

Consiliul local al municipiului Galați;

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul nr. 10 178/1821.03.2000;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Având în vedere prevederile art.20, alin 2, lit. “v” din Legea 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

în temeiul art.28 din Legea 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 -Se aprobă aderarea Consiliului local la Asociația LES RENCONTRES - Asociația orașelor și regiunilor din Europa pentru cultură.

Art.2- Se aprobă taxa de înscriere în Asociația LES RENCONTRES, reprezentând echivalentul în lei a sumei de 730 EURO și contravaloarea Anuarului reprezentând contravaloarea în lei a sumei de 100 EURO, care vor fi plătite după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2000.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4-Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.