Hotărârea nr. 83/2000

Modificarea HCL nr. 130/06.04.1999 privind organigrama, statul de functii si fisele de evaluare a posturilor pentru personalul de la Cantina de Ajutor Social

ROMÂNIA JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. Z3

din £5. Oty 2000

privind: modificarea HCL nr. 130/06.04.1999 privind organigrama, statul de funcții și fișele de evaluare a posturilor pentru personalul de la Cantina de Ajutor Social

Consiliul local al municipiului Galați; INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Cantinei de Ajutor Social;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Având în vedere prevederile Legii nr. 154/1998, anexa VII/4 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică și H.G.nr.775/1998 privind aprobarea metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite și normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administrației publice locale și în serviciile publice din subordinea acestora.

Având in vedere prevederile art.20, lit.d din Legea 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996,

în temeiul art.28 din Legea 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996,

HOTĂRĂȘTE

Art.1- Se aprobă modificarea organigramei, statului de funcții și fișelor de evaluare a posturilor la Cantina de Ajutor Social aprobate prin HCL nr. 130/06.04.1999, conform anexelor I, II, III care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Anexele A și B aprobate prin HCL nr. 130/06.04.1999 își încetează valabilitatea.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL GALAȚIANEXA I

la HCL nr.


VIZAT

Primar,

Ing. Eugen DURBACĂ

ORGANIGRAMA

Cantinei de Ajutor Social pe anul 1999 pentru pregătirea și distribuirea a 1500 porții pe zi


Director,

Ing. Aneta ȘERBAN

’Ă. vS

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL GALAȚI


ANEXA II . la HCL nr. % &

STATUL DE FUNCȚII

9


NR.

CRT.

DENUMIREA FUNCȚIEI

NIVELUL

STUDIILOR

GRADUL PROFESION

GRADAȚIE FUNCȚIEI

FUNCȚIA DE CONDUCERE

A.

CONDUCERE

1.

Inginer

S

IA

DIRECTOR

2.

Economist

S

IA

CONTABIL

SEF

B.

BIROU FINACIAR

CONTABIL

3.

Economist

S

III

4.

Contabil

M

IA

5.

Casier

M

I

C.

SERV. ADMINISTRATIV, APROVOZIONARE, PREPARARE ȘI DISTRIBUIRE HRANA

6.

Administrator

M

I

7.

Magazioner

G

II

8.

Șofer

G

V

9.

îngrijitor

G

II

10.

Bucatar

G

III

11.

Bucatar

G

III

12.

Bucatar

G

IV

13.

Bucatar

G

IV

14.

Bucatar

G

V

15.

Bucatar

G

V

16.

Bucatar

G

V

17.

Bucatar

G

V

18.

Muncitor necalificat

G

19.

Muncitor necalificat

G

20.

Muncitor necalificat

G

1

21.

Muncitor necalificat

G

22.

Muncitor necalificat

G

D.

BIROU ANCHETE SOCIALE

23.

Referent

M

III

24.

Referent

M

III

25.

Referent

M

III

r

26.

Referent

M

III

i

i

27.

Referent

M

III

i

E.

COMP. PERSONAL

SALARIZARE

28.

Referent I

M

1

F.

COMP. SPRECIALISTI

CONVENȚIE

i

29.

Jurist 1/3 norma

—ZvNV - -• c-

..              S

x X IA

l