Hotărârea nr. 82/2000

Numirea directorului de la SC CONSTRUCTII SI REPARATII SA

ROMÂNIA JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.

din         2000

privind: numirea directorului la S.C.CONSTRUCȚII Șl REPARAȚII S.A.

Consiliul local al municipiului Galați;

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului

local;

Având în vedere prevederile art. 20, lit. “ i “ și art. 44 lit. “v” din Legea

69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996, în temeiul art.28 din Legea nr. 69/91 a Administrației publice locale, republicată în 96;

HOTĂRĂȘTE

Art.1- Se aprobă numirea domnului Nițulescu Cornel în funcția de director la S.C.CONSTRUCȚII Șl REPARAȚII S.A., până la organizarea concursului, conform legislației în vigoare.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați