Hotărârea nr. 80/2000

Inchirierea terenului agricol in suprafata de 25.119 ha

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 6 din          - 2000

privind: închirierea terenului agricol în suprafață de 25,119 ha

Consiliul local al municipiului Galați;

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați; Având în vedere raportul de specialitate al Direcției economice; Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local; Având în vedere prevederile art.20, alin. (2), lit. “g” și art. 84, alin. (1) din Legea 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

în temeiul art. 28 din Legea 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă închirierea prin licitație publică, pentru anul 2000, a suprafeței de 25,119 ha teren agricol, situat în T 10 și T. 11.

Prețul de pornire a licitației este de 145 lei / mp pe anul 2000.

Art. 2. Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri;

Art. 3.Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei