Hotărârea nr. 79/2000

Esalonarea la plata a impozitelor datorate bugetului local de catre Pamfile Lucia

ROMÂNIA JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. din £6 W. 2000

privind: eșalonarea la plată a impozitelor datorate bugetului local de către doamna Pamfile Lucia

Consiliul local al municipiului Galați; INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Având în vedere prevederile art. 1 din HG nr. 714/ 1999 pentru aprobarea procedurii și competențelor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor și a altor venituri ale bugetelor locale;

Având în vedere prevederile pct. 28 din OUG nr. 113/1999, pentru modificarea și completarea unor acte normative în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.61/1998;

în temeiul art.28 din Legea 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 -Se aprobă eșalonarea la plată a debitelor reprezentând impozite datorate bugetului local de către doamna Pamfile Lucia , în sumă de

580 867 lei și scutirea la plată a majorărilor de întârziere aferente în sumă de 8713 lei. Plata se va face în 8 rate lunare egale, începând cu luna mai 2000.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3-Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.