Hotărârea nr. 75/2000

Modificarea pct. 11 - anexa II la HCL nr. 354/25.11.1999 privind majorarea chiriilor pentru spatiile cu alta destinatie si a chiriilor pentru terenuri precum si modificarea unor prevederi contractuale

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. _/5 din XOl/. 2000

privind: modificarea pct. 11 - anexa II la HCL 354 din 25.11.1999 privind majorarea chiriilor pentru spațiile cu altă destinație și a chiriilor pentru terenuri precum și modificarea unor prevederi contractuale.

Consiliul local al municipiului Galați; INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Având în vedere prevederile art. 20, lit. “g” și art. 84, alin 1, din Legea nr. 69/1991 a Administrației Publice Locale, republicată în 1996;

în temeiul art.28 din Legea 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 -Se aprobă modificarea pct. 11 - anexa II la HCL 354 din 25.11.1999, privind majorarea chiriilor pentru spațiile cu altă destinație și a chiriilor pentru terenuri precum și modificarea unor prevederi contractuale, care va avea următorul cuprins:

“ Teren din incinta curților aferente spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință:

  • a) curți interioare folosite pentru depozite................4200 lei /mp / lună

  • b) căi de acces și peluze......................................600 lei /mp / lună”

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3-Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte d^ședință Dobritoiu TeodoruContrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei