Hotărârea nr. 74/2000

Aprobarea chiriei pentru spatiile cu alta destinatie din incinta Patinoarului Galati, inchiriate de catre SC DUNAREA Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. din 35 g'Z/ 2000

privind: aprobarea chiriei pentru spațiile cu altă destinație din incinta Patinoarului Artificial Galați, închiriate de către C.S.M. Dunărea Galați.

Consiliul local al municipiului Galați;

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați; Având în vedere raportul de specialitate al Direcției economice; Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local; Având în vedere prevederile art.20, alin. (2), lit. “g” și art. 84, alin. (1) din Legea 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

în temeiul art. 28 din Legea 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă chiria pentru spațiile cu altă destinație din incinta Patinoarului Artificial Galați, folosite ca vestiare pentru echipele de copii, juniori și seniori, atelier de tâmplărie pentru confecționat crose, atelier mecanic pentru ascuțit patine, atelier de cizmărie pentru repararea ghetelor și a echipamentului de hochei, sediul clubului și magazie de echipament și materiale, închiriate de către C.S.M. Dunărea Galați, în sumă de 550 mp / lună.

Art. 2. Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri;

Art. 3.Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei