Hotărârea nr. 73/2000

Aprobarea Regulamentului de lucru in autorizarea si exploatarea suporturilor pentru firme si reclame in municipiul Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALĂTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. ¥3

din          2000

privind: aprobarea Regulamentului pentru construirea, amplasarea și exploatarea suporturilor pentru firme și reclame în municipiul Galați.

Consiliul local al municipiului Galați; INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 33 696/19.09.2000;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 571/1997 privind aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și amplasarea construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte și tuneluri rutiere;

Având în vedere prevederile Ordinului 91/1991 al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului;

Având în vedere prevederile art. 20, alin.2, lit. “m” din Legea nr.69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

în temeiul art. 28 din Legea 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art.1- Se aprobă Regulamentul pentru construirea, amplasarea și exploatarea suporturilor pentru firme și reclame în municipiul Galați, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.10.2000.

Art.3 - Până la data de 01.11.2000 se va întocmi și prezenta situația existentă a panourilor de publicitate amplasate în municipiul Galați, precum și amplasamentele stabilite a fi concesionate pentru activitatea de publicitate.

Art.4 - Pentru amplasamentele necontractate se vor aproba licitații de concesionare după data de 1.11.2000.

Art.5 - Contractele pentru amplasamentele existente expiră pe data de 31.12.2000. începând cu data de 1.01.2001 se vor aproba licitații pentru aceste

amplasamente.

Art.6-Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.7-Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea


prezentei hotărâri.Președin^de ședință


Cgnstanța

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

 • 111.14. Direcția de Urbanism va întocmi contract de concesiune după expirarea perioadei de contestație.

IV. Concesionarea terenurilor în vederea realizării de construcții la inițiativa concedentului

IV. 1. Consiliul Local Galați poate hotărâ concesionarea unui teren în scopul realizării de construcții .

IV.2. în scopul concesionării Direcția Gestiunea Patrimoniu, respectiv Serviciul Cadastru va întocmi o schiță a terenului respectiv.

IV.3. Direcția de Urbanism va întocmi certificatul de urbanism și caietul de sarcini.

IV.4. Instituția Arhitect Șef va întocmi Acordul Unic.

IV.5. Calcularea prețului de pornire al licitației (pentru concesionarea prin licitație publică) sau a prețului / mp. / an a terenului ce se concesionează direct (fără licitație) se face de către Direcția Economică.

 • IV. 6. Desfășurarea licitației se va efectua conform cap. III. din prezentul regulament, valoarea taxei de C.U. și avizelor și Acordului Unic se vor recupera din taxa de participare la licitație și garanțiile depuse.

V.    Concesionarea terenurilor pe care există o construcție definitivă finalizată înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament

V.1. Persoanele fizice sau juridice care au realizat o construcție definitivă pe un teren aflat în proprietatea privată a Consiliului Local, fără să fie încheiat un contract de concesiune, vor solicita concesionarea terenului respectiv printr-o documentație compusă din:

 • 1. Cerere privind punerea în aplicare a H.C.L. nr.

 • 2. Plan de situație elaborat pe suport topografic vizat de Oficiul Județean de Cadastru, Geodezie și Cartografie, la sc. 1 : 500, sau 1 : 200.

 • 3. Autorizație de construire însoțită de documentația vizată spre neschimbare pentru construcția în cauză.

 • 4. Documentația de identificare (carte cadastrală)

 • 5. Documentația de evaluare a stării fizice a construcțiilor în cauză cu stabilirea valorii de piață a construcției la momentul evaluării, incluzând documente din care sa reiasă valoarea investițiilor făcute de beneficiari.

 • 6. Evaluarea terenului aferent construcției în cauză.

 • 7. Documente din care să reiasă titlul în baza căruia solicitantul folosește construcția, atunci când acesta nu este persoană nominalizată în autorizația de construire (contractul

ROMANIA                          ANEXA LA H.C.L.V3 /2jW200(9

JUDEȚUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI

REGULAMENTUL LOCAL

PENTRU CONSTRUIREA, AMPLASAREA SI EXPLOATAREA SUPORTURILOR PENTRU FIRME SI RECLAME

CUPRINS:

CAP.1. DEFINIȚII

CAP.2. CLASIFICĂRI

CAP.3. REGLEMENTARI

 • 3.1. FIRME

 • 3.2. RECLAME

 • 3.2.1. AMPLASATE PE CLĂDIRI

 • 3.2.2. AMPLASAMENTE LA SOL PE SUPORT PROPRIU

 • 3.2.3. AFISAJ

 • 3.2.4. ALTE FORME DE RECLAMA

 • 3.3. DISPOZIȚII GENERALE

CAP.4. METODOLOGIA DE AVIZARE SI AUTORIZARE

CAP.5. MODUL DE OBȚINERE A LOCULUI DE AMPLASARE A RECLAMELOR

CAP.6. CONTRAVENȚII SI SANCȚIUNI

CAP.1. DEFINIȚII

FIRMA

ART. 1.1. Firma reprezintă inscripția pe care se fac cunoscute numele, denumirea comerciala, obiectul de activitate sau alte texte specifice, sub care o persoana fizica sau juridica isi exercita activitatea, inclusiv sigla.

RECLAMA

ART.1.2 Reclama reprezintă inscripția prin care este transmis un mesaj cu rolul de a convinge un anumit public de un serviciu, produs sau idee.

CAP.2. CLASIFICĂRI

Art.2.1. Pentru o urmărire eficienta a fiecărui subiect construcțiile vor fi monitorizate de către Serviciul Urbanism Operațional Control pe baza indicativul primit (conform următoarei clasificări) pentru fiecare obiectiv in parte in momentul avizării

FIRME

RECLAME

PANOURI DIRECȚIONALE (INDICATOR)

ALTE TIPURI

DUPĂ MODUL DE AMPLASARE

PE CLĂDIRI_____________________________________________________C(...).

LOCUINȚE SAU LOCUINȚE +ALTE FUNCȚIUNI

ALTE FUNCȚIUNI DECÂT LOCUINȚE

PE TEREN__T(...)

SPAȚIU VERDE

PIETONAL

PE AUTOVEHICOLE

PE STÂLPI______________________________________________________S(...)

CONEL

TRANSURB SA

PROPRII

AUTOPORTANTE (MOBILE)

DUPĂ REGIMUL JURIDIC AL AMPLASAMENTULUI

DOMENIUL PRIVAT AL_____________________________________P(...)

PERSOANELOR FIZICE__PF.

PERSOANELOR JURIDICE_________________________PJ.

MUNICIPIULUI GALAȚI______________________________PG

DOMENIUL PUBLIC____________________________________DP.

DUPĂ FELUL SUPORTULUI

STATICE_________________________S (...)

RIGIDE

FLEXIBILE

DINAMICE______________D(...)

ELECTRONICE

MECANICE

DUPĂ MODUL DE ILUMINARE

LUMINOASE

IL U MIN AT E

NELUMINOASE SI NEILUMINATE

DUPĂ MODUL DE AFIȘARE

PLANE

 • 1 FATA

 • 2 FETE

VOLUMETRICE (3 FETE SAU MAI MULT)

CAP.3. REGLEMENTARI

CAP.3.1. FIRME

ART.3.1.1. Suportul pentru firma se amplaseaza in condiile legii si ale prezentului regulament, pe imobilele unde se desfasoara activitatea in cauza sau in imediata lor vecinătate (la o distanta de maxim 3 m)

ART.3.1.2. Pe clădirile de locuit avand spatiile comerciale sau alte destinații situate la parter sau parter sau mezanin firmele se vor amplasa numai pe fațadele corespunzătoare acestor spatii si cu respectarea elementelor configurativ-volumetrice (arhitecturale) ale imobilului.

Orice propunere ce se va abate de la acesta regula se va aviza preliminar eliberării certificatului de urbanism de către Comisia de Urbanism a Consiliului Local Galați.

ART.3.1.3. In cazul clădirilor de locuit prezavute cu parapet plin si continuu la balconul etajului I se accepta amplasarea firmelor pe acesta, numai cu acordul prealabil al proprietarilor si a locatarilor.

ART.3.1.4. Firmele pentru activitati ce se desfasoara temporar intr-un apartament de bloc se vor amplasa (numai cu acordul proprietarilor) in zona de acces in scara respectiva sau la nivelul parterului daca activitatea se desfasoara la parter.

ART.3.1.5. Firmele amplasate in consola (perpendicular pe fațada) se vor monta la inaltimea minima de 2.50 m de la nivelul trotuarului.

Fata de limita de proprietate a terenului (planul fațadei) firmele vor putea ieși in consola maxim 1.5 m, dar pastrand o distanta de 1m fata de planul vertical

ce trece prin bordura carosabilului sau fata de aliniamentul arborilor (daca aceștia exista) pentru obiecte situate la mai puțin de 6 m inaltime.

ART.3.1.6. Copertinele pe care se pot amplasa firme vor fi ridicate de la nivelul trotuarului minim 2.5 m si vor ieși din planul fațadei maxim 1.5 m.

Ele vor păstră o distanta de minim 1 m fata de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau fata de aliniamentul arborilor (daca aceștia exista). ART.3.1.7. Firmele luminoase amplasate la mai puțin de 30 m de semnalizările rutiere nu vor folosi culorile specifice acesteia sau lumina intermitenta. ART.3.1.8. In cazul clădirilor prevăzute cu o incinta imprejmuita firmele pot fi amplasate pe aliniamentul stradal, paralel sau perpendicular fata de acesta in condițiile art.3.1.5.

Distanta fata de elementele împrejmuirii va fi de minim 15 cm.

CAP.3.2.RECLAME

CAP.3.2.1. RECLAME AMPLASATE PE CLĂDIRI

ART.3.2.1.1. Pe fațada spatiilor comerciale de la parterul imobilelor se pot amplasa alaturi de firme si reclame care vor respecta prescripțiile din articolele anterioare.

Reclama amplasata pe fațada unui spațiu comercial va fi tratata diferențiat fata de firma prin culoare, forma sau dimensiuni.

ART.3.2.1.2. Se pot amplasa reclame de mari dimensiuni pe calcane sau fațadele si pe terasele sau acoperișurile clădirilor proprietatea persoanelor fizice sau juridice numai cu acordul proprietarilor si a comisiei de urbanism a Consiliului Local Galați.

ART.3.2.1.3. Reclamele vor fi astfel alcătuite si amplasate incat sa nu împiedece corecta funcționare a construcțiilor si a elementelor acestora si fara afectarea structurilor de rezistenta a clădirilor.

ART.3.2.1.4.Proprietarul suportului de reclama este responsabil de siguranța in exploatare a construcției (atat a reclamei cat si a clădirii pe care aceasta se amplaseaza) in cazul in care avaria este din vina lui.

ART.3.2.1.5. In cazul reclamelor iluminate reflectoarele se vor amplasa astfel incat sa asigure o iluminare uniforma si sa nu deranjeze traficul auto sau pietonal sau funcționarea altor clădiri si sa respecte normele PSI si NTS.

ART.3.2.1.6. Reclamele amplasate pe calcan, fațada, terasa sau acoperiș se vor dimensiona in funcție de elementele arhitecturale si de rezistenta ale construcției. Reclamele amplasate pe terase sau acoperișuri nu vor depăși inaltimea de 3 m. La construcțiile care au inaltimea fațadei pana la 15 m, inaltimea reclamelor va fi de maxim 1/5 din inaltimea fațadei, dar nu mai mult de 6 m.

ART.3.2.1.7. Se admite amplasarea reclamelor pe clădirile instituțiilor de invatamant, cultura sau alte asemenea numai daca reclama are legătură cu obiectul de activitate al instituției respective si după obținerea acordului forului tutelar si al Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Galați.

CAP.3.2.2. RECLAME AMPLASATE LA SOL PE SUPORT PROPRIU ART.3.2.2.1. De regula reclamele se vor adresa pietonilor si se vor amplasa in afara spațiului destinat circulației autovehicolelor si semnalizării rutiere. de vânzare - cumpărare, act de donație, certificat de moștenitor, contract de închiriere pentru teren încheiat cu primăria, etc.)

8. Documentația întocmită conform punctelor 1-6 se va depune la Registratura Primăriei Municipiului Galați, str. Fraternității nr. 1.

V.2. După depunerea documentației Direcția Urbanism și Instituția Arhitect Șef va face o analiză riguroasă a modului în care fiecare construcție corespunde din punct de vedere al reglementărilor urbanistice aprobate de Consiliul Local al Mun Galați : P.U.G., P.U.Z.

V.3. Construcțiile care conform expertizei tehnice necesită intervenții pentru consolidare, vor fi refăcute de proprietari în termen de 1 (un) an de la data solicitării concesiunii urmând ca propunerea să fie reanalizată după obținerea autorizației de construire privind consolidarea

V.4. Documentațiile promovate vor fi înaintate spre analiză și decizie Comisiilor de specialitate nr. 1,2,5 ale Consiliului Local. Documentațiile care nu îndeplinesc condițiile de promovare (V. I, V.2, V.3) vor fi înapoiate solicitanților în termen de 30 zile însoțită de dispoziția primarului cu privire la desființarea imobilului și aducerea terenului la starea inițială.

V.5. Terenul aferent construcției, așa cum rezultă din documentația depusă conform pct. V. 1, se va concesiona prin atribuire directă proprietarilor construcțiilor, pe o durată de maxim 49 de ani, cu plata unei redevențe calculate în conformitate cu prevederile Legii 50 / 1991 republicată și modificată, în baza expertizei valorice a terenului. Calcularea prețului / mp. / an a terenului ce se concesionează direct (fără licitație), de către Direcția Economică.

V.6. Compartimentul Comunicare va promova în Consiliu Local proiectul de hotărâre privind concesionarea prin atribuire directă și aprobarea limitei minime a redevenței .

 • V. 7. După validarea H.C.L. se trece la încheierea contractului de concesiune de către Direcția de Urbanism.

VI.    Alte reglementări

VI. 1. După aprobarea prezentului Regulament, nu se vor mai efectua schimburi de teren pentru construcțiile adiacente arterelor principale de circulație (str. Domnească, str. Brăilei, b-dul. G. Coșbuc)

VI.2.Terenul aferent construcțiilor provizorii existente (garaje, module, tonete) nu se va concesiona, se va încheia contract de închiriere.

VI.3.Terenurile aferente spațiilor comerciale ce fac obiectul Legii 550 / 2002 (privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local) se pot vinde odată cu acestea după clarificarea situației juridice a terenului, în cotă parte ce îi revine, numai dacă fac parte din domeniul privat al statului sau unității administrativ teritoriale.

ART.3.2.2.2. Pe penetrațiile drumurile naționale si pe arterele de centura se pot amplasa panouri in următoarele condiții:

 • -  la minim 5 m de bordura carosabilului

 • -  la minim 2.4 m inaltime de sol

 • -  cu dimensiunile de:

 • - maxim 6.00/2.50 m in cadrul zonelor de protecție

 • - maxim 8.00/.4.00 m in afara zonelor de protecție

 • -  cu distanta de minim 50 m intre doua panouri;

 • -  la minim 50 m fata de intersecțiile cu drumurile laterale cu mai mult de 4 benzi de circulație

 • -   in afara curbelor cu vizibilitate redusa

ART.3.2.2.3. Pe străzile de categoria I, II si III se pot amplasa panouri publicitare in următoarele condiții:

-cu distanta de minim 25 m intre doua panouri

-la minim 3 m de la fronturile construite

ART.3.2.2.4. Se interzice amplasare si inscripționarea de reclame:

 • -  pe pasajele rutiere subterane sau supraterane;

 • -   pe stâlpii ce susțin semnalizări rutiere sau de circulație;

 • -  pe carosabil sau in zona de siguanta a drumului;

 • -  in curbele cu vizibilitate redusa si in zonele de conflict cu evenimente rutiere deosebite stabilite de Serviciu Circulație si semnalate in termen de 60 zile de la data aprobării prezentului regulament;

3.2.3. AFISAJ

ART.3.2.3.1. Afisajul in municipiul Galați este permis numai in locurile special amenajate.Contravențiile se sancționează in conformitate cu HCL 107/1997.

In alte locuri decât cele stabilite conform aliniatului 1, afisajul este permis cu acordul proprietarilor si după caz, al deținătorilor.

ART.3.2.3.2.Afisajul electoral va respecta Legea 70/1991, republicata si modificata prin OG 63/2000. (anexa 1.1)

3.2.4. ALTE FORME DE RECLAMA

ART.3.2.4.1. Se pot amplasa eșarfe publicitare (banere) care vor cuprinde anunțuri privind evenimentele culturale, științifice, de interes local, județean, național precum si reclama pentru diverse produse sau servicii. Eșarfele publicitare conținând mesaje electorale vor fi amplasate cu avizul Primăriei, numai pe perioada campaniei electorale prevăzută de lege sau prin hotarare de guvern

ART.3.2.4.2. Se pot amplasa temporar pe perioada derulării unor manifestări culturale, comerciale sau sportive in incinte expozitionale in piețe de circulație pietonala, stadioane, patinoare, complexe sportive, parcuri si alte asemenea baloane gonflabile purtătoare de reclama.

ART.3.2.4.3. Se pot amplasa reclame realizate cu materiale autocolante pe geamul vitrinelor spatiilor cu alta destinație decât cea de locuința, dar numai cu avizul Direcție Urbanism si Amenajarea Teritoriului pentru suprafețele de reclama mai mari de 1 mp.

Taxele de publici

tate in funcție de zona si suprafața sunt:

Suprafața

ZONA l

ZONA II

ZONA III

ZONA IV

1-3 mp

5$/luna

4$/ luna

3$/ luna

2$/ luna

3-5 mp

6$/ luna

5$/ luna

4$/ luna

3$/ luna

Peste 5 mp

4$/ luna

3$/ luna

2$/ luna

1$/ luna

Obligațiile de plai

a ale persoanelor fizice si juridice vor fi stipulate prin contracte.

ART.3.2.4.4. Se pot amplasa ceasuri publicitare purtătoare de reclama la distanta de minim 1 m de la limita carosabilului.

ART.3.2.4.5. Șantierele in lucru pot fi imprejmuite cu panouri care sa fie si suport pentru reclama.

In acest caz dimensiunile reclamelor vor fi dictate de dimensiunile panourilor de imprejmuire. (minim 2 m X 1,80m )

ART.3.2.4.6. Terenurile virane apartinand municipalității se pot imprejmui pe tot conturul lor cu panouri de reclama mobile cu acordul Consiliului Local pe o perioada determinata si cu condiția eliberării amplasamentului când nevoile urbanistice o impun.

In acest caz solicitantii vor plăti numai taxa de publicitate si vor asigura intretinerea reclamei si suportul acesteia.

ART.3.2.4.7. Folosirea vehicolelor echipate pentru a face reclama pe teritoriul municipiului Galați se poate face in următoarele condiții:

- suprafața de publicitate amplasata pe vehicol nu va depasi.de regula, 15 mp. Autovehicolele apartinand persoanelor fizice sau juridice, societăților comerciale cu sediul in Galați sau punctelor de lucru, reprezentantelor, dealerilor, filialelor unor societăți cu sediul in afara municipiului Galați vor plăti o taxa lunara de publicitate, cu excepția autovehicolelor care au incriptionata sigla.

Sunt exceptate mijloacele auto inmatriculate in tara si străinătate care sunt in tranzit sau delegație de serviciu pe teritoriul municipiului Galați

Taxele sunt lunare. Deținătorii de mijloace auto care plătesc anticipat taxele pe 1 an (in primele 30 zile ale anului - de la data incheierii contractului) vor beneficia de o reducere de 10 % din total taxa pe an.

Tabel taxe publicitate pe autovehicole

Tip autovehicol

Taxa/luna

Autovehicole mici si mijlocii cu capacitate pana la 4.5 tone transport marfa

3$

Autovehicole mari cu capacitate peste la 4.5 tone transport marfa

4.5$

Autovehicole transport persoane Capacitate 11 locuri inclusiv

2.5$

Autovehicole transport persoane Capacitate peste 11 locuri (autobuze, troleibuze)

2 $

ART.3.2.4.8. Pe staptii fara semnalizări rutiere si indicatoare de circulație se pot amplasa, directionat spre trotuar, reclame ridicate la minim 4 m de la sol. Distanta dintre panoul de reclama si elementul cel mai avansat al fațadei unei construcții va fi de minimum 1.5 m.

Aceste panouri vor avea dimensiuni maxime de 600 X 800 mm, sistem de prindere tip colier si o greutate maxima de 7,5 kg.

Se vor aviza si monta potrivit regulamentului

Taxa lunara pentru un panou este de:

1 .Pana la 50 buc montate - 1.5 $/panou

 • 2. De la 50 la 100 buc montate - 1 $/panou

 • 3. Peste 100 buc montate - 0.75 $/ panou

ART.3.2.4.9. Se pot amplasa panouri mobile pe trotuar cu dimensiuni de 0.60x1.20 m /fata, numai in cazul trotuarelor cu o lățime mai mare de 5m, astfel incat sa nu impiedece traficul pietonal.

Pentru panouri mobile amplasate pe trotuare taxa de publicitate va fi de 0,15 $ pe zi (perioada minima de 30 zile)

ART.3.2.4.10 Amplasarea panourilor publicitare in piețe urbane, precum si amplasarea de obiecte de reclama volumetrice sau ansambluri de panouri se va face in baza unui proiect urbanistic avizat de D.U.A.T. si aprobat de Comisia de Urbanism a Consiliului Local Galați.

ART.3.2.4.11 Se interzice amplasarea oricăror forme de reclama pe:

-clădiri monument sau cu valoare arhitecturala si ambientala

-clădiri ce adăpostesc sedii ale autoritatilor publice

-obiecte de arta monumentala

-gardurile cimitirelor, lăcașurilor de cult si grădinilor publice

-spatii verzi cu valoare deosebita

 • - copaci

 • - stâlpi care susțin indicatoare rutiere

ART.3.2.4.12. Se interzice, deasemenea, amplasarea reclamelor sonore care pot tulbura liniștea publica.

ART.3.2.4.13. Nu se vor amplasa panouri cu lumina dinamica in apropierea intersecțiilor la mai puțin de 30 m de semnalizările rutiere.

ART.3.2.4.14. In zonele cu semnalizare rutiera si in apropierea intersecțiilor nu se vor folosi in alcătuirea panourilor publicitare forma si dimensiunile indicatoarelor rutiere, precum nici culorile in combinații specifice semnalizărilor rutiere.

ART.3.2.4.15. Amplasarea panourilor la sol se va face cu protejarea:

-spatiilor verzi amenajate

-arborilor de aliniament stradal

-vegetația dendro-floricola existenta

ART.3.2.4.16. In cazul amplasării de noi panouri acestea nu vor impiedeca vizibilitatea panourilor existente.

CAP.3.3. DISPOZIȚII GENERALE

ART.3.3.1 Se interzice folosirea in alcătuirea firmelor si reclamelor, a textelor si imaginilor care contravin normelor legale in vigoare sau care aduc atingere bunelor moravuri.

ART.3.3.2. Este interzisa amplasarea firmelor si reclamelor fara obținerea in prealabil a autorizației de construire eliberata in conformitate cu prevederile Legii 50/1991 si a Ordinului MLPAT 91/1991

ART.3.3.3. Nu se eliberează autorizația de construire pentru firme si reclame ce urmeaza sa se amplaseze pe construcții neautorizate sau construcții la care s-au făcut intervenții neautorizate conform Legii, după anul 1990.

ART.3.3.4. Pentru amplasamentele care sunt solicitate de mai multe persoane juridice, D.U.A.T.va elibera autorizații de construire in ordinea solicitărilor primite, după studierea ofertelor.

ART.3.3.5 Grafica si conținutul firmelor sau reclamelor vor fi avizate de Serviciul Urbanism Operațional Control.

ART.3.3.6 Prevederile regulamentului sunt valabile pentru toate arterele si clădirile din municipiul Galați pe zonele I - II - III - IV

Modificarea unor reguli sau prevederi se poate realiza numai in baza unei documentații ce va fi avizata si aprobata conform Legii.

ART.3.3.7. Schimbarea sau apariția unor acte normative pot duce după caz la modificarea unei parti sau a intregului regulament.

ART.3.3.8. Pentru cazurile ce nu se incadreaza in prezentul regulament se va elabora un proiect de detaliu ce va fi avizat si aprobat conform Legii de către Consiliul Local Galați

ART.3.3.9. Firmele de publicitate si reclamele autorizate pana la intrarea in vigoare a prezentului regulament se vor menține pana la expirarea contractelor de inchiriere si reclama.

După expirarea contractului, pentru amplasamentele de pe domeniul public persoanele juridice vor elibera terenul in starea in care l-au primit fiind considerat ca l-au primit in stare buna.

ART.3.3.10 Proprietarii suporturilor de publicitate sunt obligați sa menționeze in mod permanent pe suprafața de afisaj numele si adresa societății cat si numărul autorizaților de construire.

ART.3.3.11 In perioada in care nu exista contract de reclama, proprietarii suporturilor sunt obligați sa anunțe Primăria si sa decoreze panoul cu reclama proprie (pentru care nu se plătesc taxe de publicitate).

Panourile nefolosite pe o perioada de maxim 60 de zile se vor desființa automat pe cheltuiala proprietarului.

ART.3.3.12. Fac excepție de la prezentul regulament stațiile de transport in comun pentru care se vor crea reglementari separate de către Consiliul Local Galați.

CAP.4. METODOLOGIA DE AVIZARE SI AUTORIZARE

ART.4.1.Certificatul de urbanism se eliberează de către D.U.A.T.pe baza regulamentului local pentru construirea si amplasarea suporturilor pentru firme si reclame si a documentației pentru obținerea certificatului de urbanism.

ARTA2.Avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Galați se eliberează pe baza documentației tehnice cuprinzând grafica si amplasarea obiectului:

 • -  memoriu de prezentare

 • -  plan încadrare in localitate 1:500

 • -  plan de situație 1:200; 1:500

 • -  proiectul de arhitectura a panoului 1:100

 • -  fotografie color a panoului (macheta calculator)

 • -  fotografie cu simularea amplasării in zona;

Avizul Politiei Rutiere a municipiului Galați este obligatoriu pentru amplasarea reclamelor la sol si pe stâlpii CONEL sau TRANSURB SA

Celelalte avize se vor obține pe baza documentației solicitate de fiecare dintre deținătorii de rețele.

ART.4.3. Autorizația de construire se eliberează pe baza regulamentului local pentru construirea si amplasarea suporturilor pentru firme si reclame a certificatului de urbanism, a avizelor solicitate prin acesta si a documentației pentru obținerea autorizației de construire si cu achitarea taxelor conform Legii.

Autorizația de construire va avea un caracter provizoriu cu o durata de valabilitate limitata pentru intervalul de timp in care este valabil contractul de închiriere.

ART.4.4 Pentru amplasarea unui banner solicitantul va completa o cerere tip, va prezenta un plan de situație cu indicarea locului (sau locurilor) de amplasare, macheta ambelor fete, cat si acordul deținătorului de suport (RATU, CONEL etc.) După obținerea avizului favorabil se incheie un contract pe perioada determinata. Taxa perceputa contractual va fi in conformitate cu tabelul 3

Tabelul 3

Suprafața

ZONAI

ZONA II

ZONA III

ZONA IV

SUPRAFAȚA TOTALA

PANA LA 12 MP

INCLUSIV

10$/luna

8$/ luna

6$/ luna

4$/ luna

SUPRAFAȚA TOTALA

INTRE 12-24 MP

INCLUSIV

8$/ luna

6$/ luna

4$/ luna

2$/ luna

SUPRAFAȚA TOTALA MAI MARE DE 24 MP

6$/ luna

4.5$/ luna

3.5$/ luna

2.5$/ luna

CAP.5.MODUL DE OBȚINERE A LOCULUI DE AMPLASARE A RECLAMELOR

ART.5.1. In vederea valorificării potențialului de reclame amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului, D.U.A.T. in colaborare cu celelalte sectoare ale Primăriei va elabora in termen de 15 de zile de la data intrării in vigoare a prezentului regulament studiu cu amplasamentele propuse pentru amplasarea de panouri publicitare.

Studiul va analiza zona centrala si arterele principale de circulație si va cuprinde propuneri de amplasament, restricții, criterii de evaluare/selectionare a ofertelor si forma de organizare a licitațiilor.

De la data aprobării prin hotarare a Consiliului Local a studiului amplasamentele apartinand domeniului public sau privat al municipiului se vor obține prin asociere sau licitație publica in condițiile Legii 69/1991 si potrivit legislației in vigoare.

ASOCIERE

Contractele de asociere intre Primărie si agențiile de publicitate vor fi încheiat plecând de la prețul propus pentru fiecare tip de panou in parte in tabelull.

In contracte se mai pot prevede donații sau alte servicii din partea celor ce se asociaza cu Primăria (mobilier urban, etc.)

Tabel 1

SUPORT PUBLICITAR

TARIF ($ PE LUNA)

ZONA I

ZONA II

ZONA III

ZONA IV

RACHETE

17.5

14

10.5

7

PANOU 4X3-1 FATA

56

49

42

28

PANOU 4X3-2 FETE

56

52.5

47.5

44.1

PANOU 6X3- 1 FATA

28

24.5

21

17.5

PANOU 6X3-2 FETE

66.5

59.5

56

49

PANOU 8X3-1 FATA

84

70

56

42

PANOU 8 X 3-2 FETE

98

87.5

80.5

70

LICITAȚIE

Se vor organiza licitații pe amplasamentele nominalizate de Primărie pe zonele l-IV in cadrul studiului

Licitații se vor organiza potrivit legislației in vigoare, câștigătorii urmând ca prin contract sa plateasca prețul pe mp teren in urma adjudecării licitației. Prețul de la care se pornește licitația este prevăzut in tabelul 2

'abelul 2

U.M.

ZONAI

ZONA II

ZONA III

ZONA IV

1 MP/ZI

0.35$

0.30$

0.26$

0.22$

CAP.6. CONTRAVENȚII SI SANCȚIUNI

ART.6.1. Constituie contravenție următoarele fapte, daca potrivit legilor penale nu considerate infracțiuni:

 • a) nerespectarea dispozițiilor art. 3.1.7 / 3.2.2.4 / 3.2.4.7 / 3.2.4.12 /

3.2.4.13/3.2.4.14/3.3.1

 • b) nerespectarea dispozițiilor art. 3.2.4.11 / 3.2.4.15 / 3.3.9 / 3.3.10 / 3.3.11

ART.6.2.Contravențiile prevăzute la art.6.1. se sancționează:

-cu amenda de la 1 milion la 2 milioane lei pentru art.6.1. alin a)

-cu amenda de la 5 milioane la 10 milioane pentru art.6.2. alin b)

ART.6.3.Constatarea contravențiilor si aplicarea amenzilor se va face de către personalul imputernicit al Primarului stabilit prin dispoziția acestuia si organele de politie.

Prevederile Legii nr.32/1968, republicata, cu modificările si completările ulterioare se aplica corespunzător.

ANEXA 1.1.

PUBLICITATEA ELECTORALA

 • 1. Primarul este obligat ca în termen de 5 zile de la începerea campaniei electorale sa stabilească locuri de afișaj electoral, pornind de la numărul partide-lor politice, alianțelor electorale, candidaților independenți care declară că vor depune liste de candidați pentru alegeri locale, parlamentare și prezidențiale. Aceste locuri vor fi situate în zonele frecventate de cetățeni, fără stânjenirea circulației pe drumurile publice. In alte locuri decât cele stabilite afișajul electoral este permis numai cu acordul proprietarului sau, după caz, al deținătorului. Mărimea afișelor este cea prevăzută de Legea nr.70/1991 modificată de OG nr.63/2000.

 • 2. Afișajul electoral este interzis în alte locuri și pe alte suporturi (stâlpi, fațade, frontoane, pereți, arbori, etc.) decât cele prevăzute prin dispoziția Primarului sau aprobarea Consiliului local Galați, contravenții se vor sancționa cu amenzi între 1 și 5 milioane lei, și obligativitatea suportării costurilor de îndepărtare a materialului de afișaj.

 • 3. Dimensiunile panourilor de afișaj electoral nu vor fi mai mici de 3 x 1,50 m. (două fețe) de panou. Suprafața ambelor fețe va fi împărțită de un caroiaj cu laturile de 500 x 300 mm, fiecare careu fiind numerotat. Atribuirea careurilor de afișaj pentru fiecare partid, alinață, candidat se va face prin tragere la sorți în prezența formațiunilor ce participă la alegeri, în data ți locul anunțate cu 72 de ore înainte, prin mass-media.

 • 4. Panourile vor fi montate de serviciile specializate ale Primăriei pe cheltuiala acesteia.

0.3


0.3


0.30.30.3             0.3