Hotărârea nr. 71/2000

Aprobarea organigramei, statului de functii si a functiilor publice pentru personalul din aparatul propriu al Consiliului Local

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. W

din 2/. c^.   2000

privind: aprobarea organigramei, statului de funcții și a funcțiilor publice

pentru personalul din aparatul propriu al Consiliului local.

Consiliul local al municipiului Galați;

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Organizare, Salarizare, Resurse Umane;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile art. 22, alin.2, din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici;

Având în vedere prevederile art 20, lit. “d”, din Legea nr.69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

în temeiul art. 28 din Legea 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art.1-Se aprobă organigrama, statul de funcții și funcțiile publice pentru personalul din aparatul propriu al Consiliului local, conform anexelor I, II și III care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2-Organigrama aprobată prin prezenta hotărâre intră în vigoare la data înființării serviciului public “ Administrația Domeniului Public”.

Art.3 -Organigrama va fi în vigoare 1 an de la data aprobării.

Art.4-Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5-Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de/sedință Borca TașcidcCfenstanl


stanțaContrasemnează

Secretarul municipiului GalațiORGANIGRAMA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI GALAȚIDIRECȚIA TEHNICA

1

39

39

w

DIRECTOR ADJUNCT i

1

a

-►

rSERVICIUL COORDONAREA URMĂRIREA SI CONTROLUL SERV. PUBLICE LOCALE

COMP.: ILUMINAT PUBLIC, SALUBRITATE, APACANAL-ENERGIE TERMICA, CIRCULAȚIE, ECARISAJ SI PROT. ÎMPOTRIVA PERICOLELOR ANIMALE, COORDONARE

1

7

39

-►

SERVICIUL

1

INVESTIȚII

11

COMP. INVESTIȚII PROPRII

5

<-

COMP. INVESTIȚII FINANȚATE DE LA BUGETUL LOCAL

6

<■

-►

SERVICIUL EXPERTIZE REPARATII:DRUMURI,

1

a

CLĂDIRI, OBIECTE SI DOTĂRI DIN INVENTARUL URBAN.

11

I

BIROUL SIGURANȚA CIRCULAȚIEI, TRANSPORT URBAN

i 3 I

L

SERV. APROVIZIONARE, DEPOZITE, ÎNTREȚINERE

1

R

I

UTILAJERECAPITULAT1E

TOTAL TESA

Muncitori

D.T.

40

39

D.E.

63

19

D.F.

62

D.A.P.L.

59

D.U.

44

10

D.G..P.

30

5

PRIMAR

1

VICEPRIMAR

1

VICEPRIMAR

1

SECRETAR

1


TESA

Muncitori

REGISTRUL AGRICOL

3

AUDIT INTERN

13

RESURSE UMANE.

7

PROTECȚIE CIVILA.

6

4

ASOCIAȚII LOCATARI.

8

CORP CONTROL

9

RELAȚII CU PU8LICUL.

15

LICITAȚII, LICENȚE, RECL

12

CANCELARIE

11

JURIDIC

13

CONSILIERI

5

SECRETARIATE TEHNICE

4
PO


CONSILIUL LOCAL


PRIMAR


CONSILIERI PRIMAR

3

SECRETARIAT TEHNIC

1


VICEPRIMAR

-*■

CONSILIERI

VICEPRIMAR

_

1

SECRETARIAT TEHNIC

1


DIRECȚIA FISCALITATE-►DIRECTOR ADJUNCT 1 FISCALITATE

______▼_______

DIRECȚIA GESTIUNEA PATRIMONIULUI


1

29

5


SERVICIUL

1

AUDIT INTERN

12

BIROUI GESTIUNE INTERNA

1

3

BIROU AUDIT INTERN INVATAMANT

1

3

COMP. AUDIT INTERN CULTURA SI SANATATE

1

COMP. AUDIT INTERN ASISTENTA SOCIALA

1


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA LOCALA


SERVICIUL COMUNICARE, PROGRAME DE DEZV., RELAȚII EXTERNE


58


10DIRECȚIA DE URBANISM


ARHITECT SEF


10


DIRECTOR ADJ. CADASTRU SI INV. PATRIMONIULUI
SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE PERS. FIZICE

1

20

COMP. IMPOZITE SI TAXE

1 I

11 1

. — J

COMP. AMENZI

.....- -

1

6


■>TOTAL TESA= 408

TOTAL MUNCITORI = 77BIR. DEZVOLTARE, PROGRAME SI FINANȚĂRI EXTERNE<■


SERVICIUL MANAGEMENT RESURSE UMANE,

NISJSl.ESI

1

6

INSPECTORATUL PROTECȚIE

CIVILA

1

4

I

SERVICIUL ASOC. LOCATARI

I

4-


BIROU DE INFORMARE, RELAȚII CU MASS-MEDIA, COLABORARE CU O.N.G ETNII SI INSTITUȚII PUBLICE DE ASIST.

_ SOCIALA

BIROU HCL, DISPOZIȚII PRIMAR

RELATII CU CONSILIERII


r


SERVICIUL AJUTOR SOCIAL


SERVICIUL STARE CIVILA

SERVICIUL AUTORITATE TUTELARA


BIROU ÎNSOȚITORI PERSOANE CU HANDICAP


TOTAL POSTURI

Din care

DE CONDUCERE ALESE

DE CONDUCERE NUMITE

FUNCȚIONARI PUBLICI

REST PERS.

Din care MUNCITORI
SERVICIUL STRATEGIE DEZVOLTARE URBANASERVICIU AUTORIZĂRI


»»


SERV. EVIDENTA SI INVENTARIEREA PATRIMONIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL C.L.


10


BIROU PROIECTARE


COMP. CONCESIONARE TERENURI


SERVICIUL TASARI


REGISTRUL AGRICOL


SERVICIUL CANCELARIE


COMP.

REG GENERALA ARHIVA GENERALA


1

 • 9

 • 10


10


COMP. TEHNOREDACTARE MULTIPLICARE


SERVICIUL CONTENCIOS JURIDIC


COMP. PROBLEME JURIDICE SI CONTENCIOS


COMP. PROBLEME DE TEHNICA ADMINISTRATIVA SI ANALIZA ORGANIZATIONALA


12


7

SERV. CHIRII SI VANZARI FOND LOCATIV CONTABILITATE

1

5

BIR. CHIRII SI VANZARI SP. CU ALTA DEȘT. CONTABILITATE

1

3

BIROU. ÎNCHIRIERI DE TERENURI SI BUNURI PATRIMONIALE, ÎNTOCMIRI, URMĂRIRI CONTRACTE


BIR. CADASTRU


BorcaANEXA II la HCL nr.      22    2.600

CONDUCERE

Nr.

cil

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Clasa

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Primar

2

Viceprimar

3

V iceprimar

4

Consilier juridic - Secretar

I

1

Secretar

DIRECȚIA TEHNICA

Nr.

cil

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Clasa

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Consilier

S.S. (A)

I

1

Director

Pregătire tehnica

2

Consilier

S.S. ( A)

I

1

Director adjunct

Pregătire tehnica, construcții

SERVICIUL COORDONAREA, UR

MARIREA SI CONTROLUL SERVICIILOR PUBLICE

Nr.

cil

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Clasa

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Consilier

S.S. (A)

I

1

Sef serviciu

Pregătire tehnica* curs specilaizare administrație publica

COMPARTIMENT ILUMINAT PUBLIC, SALUBR PROTECȚIA ÎMPOTRIVA PERICO

TATE, APA CANAL-ENERG LELOR ANIMALE, COORDI

IE TERMICA, CIRCULAȚIE, ECARISAJ SI DNARE DOMENIUL PUBLIC

2

Consilier

S.S. (A)

I

3

Pregătire electrotehnica, energetica

3

Consilier

S.S. (A)

I

2

Construcții

4

Consilier

S.S. (A)

I

3

5

Consilier

S.S. (A)

I

3

6

Inspector

S.S. (A)

II

1

7

Referent

S.M. ( A)

I

1

MUNCITORI

1

Muncitor calificat

I

2

Muncitor calificat

1

3

Muncitor calificat

1

4

Muncitor calificat

I

5

Muncitor calificat

I

6

Muncitor calificat

IV

7

Muncitor calificat

IV

8

Muncitor calificat

IV

9

Muncitor calificat

IV

10

Muncitor calificat

IV

11

Muncitor calificat

IV

u

Muncitor calificat

IV

13

Muncitor calificat

IV

14

Muncitor calificat

IV

15

Muncitor calificat

IV

16

Muncitor calificat

IV

17

Muncitor calificat

III

18

Muncitor calificat

II

19

Muncitor calificat

II

20

Muncitor calificat

II

21

Muncitor calificat

11

22

Muncitor calificat

II

23

Muncitor calificat

11

24

Muncitor calificat

11

25

Muncitor calificat

II

26

Muncitor calificat

III

27

Muncitor calificat

III

28

Muncitor calificat

III

29

Muncitor calificat

III

30

Muncitor necalificat

31

Muncitor necalificat

32

Muncitor necalificat

33

Muncitor necalificat

34

Muncitor necalificat

35

Muncitor necalificat

36

Muncitor necalificat

37

Muncitor necalificat

38

Muncitor necalificat

39

Muncitor necalificat

SERVICIUL INVESTIȚII

Nr.

cit

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Clasa

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Consilier

S.S. (A)

I

1

Sef serviciu

Construcții, atestat dirigentie

(

COMPARTIMENT I

NVESTITII PROP

RII

2

Consilier, Referent de specialitate

 • 5.5. (A),

  • 5.5. D(B)

I

1

Construcții, civile, industriale, drumuri, electrotehnic, electromecanic, energetic, atestat dirigentie

3

Consilier

 • 5.5. (A)

  • 5.5. D(B)

I

1

Construcții, civile, industriale, drumuri, electrotehnic, electromecanic, energetic, atestat dirigentie

4

Consilier

 • 5.5. ( A)

  • 5.5. D(B)

I

1

Construcții, civile, industriale, drumuri, electrotehnic, electromecanic, energetic, atestat dirigentie

5

Consilier

 • 5.5. (A)

  • 5.5. D(B)

I

1

6

Consilier

 • 5.5. (A)

  • 5.5. D(B)

I

1

COMPARTIME

NT INVESTIȚII FIN

1ANTATE DE LA I

RJGETUL LOCAL

7

Consilier

 • 5.5. (A),

  • 5.5. D(B)

I

1

Construcții, civile, industriale, drumuri, electrotehnic, electromecanic, energetic, atestat dirigentie

8

Consilier

 • 5.5. (A)

  • 5.5. D(B)

I

1

Construcții, civile, industriale, drumuri, electrotehnic, electromecanic, energetic, atestat dirigentie

9

Consilier

 • 5.5. (A)

  • 5.5. D(B)

I

1

Construcții, civile, industriale, drumuri, electrotehnic, electromecanic, energetic, atestat dirigentie

10

Consilier

 • 5.5. (A)

  • 5.5. D(B)

I

2

11

Consilier

 • 5.5. (A)

  • 5.5. D(B)

I

1

12

Consilier

 • 5.5. (A)

  • 5.5. D(B)

I

1

SERVICIUL EXPERTIZE REPARAȚII DRUMURI, CLĂDIRI, OBIECTE SI DOTĂRI DIN INVENTARUL URBAN

Nr.

cil

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Clasa

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Consilier

S.S. (A)

I

1

Sef serviciu

Construcții, drumuri, specilizari

2

Consilier

S.S. (A)

I

1

Construcții, drumuri

3

Consilier

S.S. (A)

I

1

Construcții, drumuri

4

Consilier

S.S. (A)

I

1

5

Referent de specialitate

S.S.D. (B)

I

1

6

Referent de specialitate

S.S.D. (B)

I

1

7

Referent de specialitate

S.S.D. (B)

I

1

8

Inspector

S.M. (C)

I

1

Pregătire tehnica

BIROU SI

GURAN1

rA CIRCULAȚIEI, TRANSPORT URBAN

9

Consilier

S.S. (A)

I

3

Pregătire tehnica

10

Consilier

S.S. (A)

I

2

Pregătire tehnica

11

Inspector

S.S. (A)

II

1

Academia de politie sau echivalent

12

Inspector

S.M. (C)

I

1

SERVICIUL APROVIZIONARE, DEPOZITE, ÎNTREȚINERE

Nr.

cil

Denumire funcție

Nivel studii (categorie)

Clasa

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Consilier

S.S. (A)

1

1

Sef serviciu

Studii tehnice

2

Consilier

S.S. (A),

I

1

Ing. mecanic

3

Referent

S.M. (C)

I

1

Gestionar

4

Referent

S.M. (C)

I

1

Gestionar

5

Referent

S.M. (C)

I

3

Gestionar

6

Referent

S.M. (C)

I

3

F.A.Z.

DIRECȚIA ECONOMICA

Nr.

crt

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Clasa

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Consilier

S.S. (A)

I

1

Director

Pregătire economica

2

Consilier

S.S. ( A)

I

1

Contabil sef

Pregătire economica

SERVICIUL CONTABILITATE GENERALA

Nr.

crt

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Clasa

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Consilier

S.S. (A)

I

1

Sef serviciu

Studii economice

2

Consilier

S.S. (A)

I

3

Studii economice

3

Consilier

S.S. (A)

I

3

Studii economice

4

Consilier

S.S. (A)

I

3

Studii economice

5

Inspector

S.M. (C)

I

1

Operare PC

COMPARTIMENT EVIDENTA CONTABILA A PATRIMONIULUI

6

Consilier

S.S. (A)

I

3

Studii economice

7

Consilier

S.S. (A)

I

3

Studii economice

8

Inspector

S.M. (C)

I

1

Studii economice

SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL SI EVIDENTA ANGAJAMENTELOR BUGETARE

Nr.

crt

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Clasa

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Consilier

S.S. (A)

I

1

Sef serviciu

Studii economice

2

Referent de specialitate

S.S.D. (B)

I

2

Studii economice

3

Inspector

S.M. ( C)

I

1

Studii economice sau cursuri

C<

3MPARTIMENT ELABOF

IARE RECTIFICARE B.V.C. REPART. DESCHIDERI SI VIRAMENTE DE CREDITE BUGETARE

4

Inspector

S.M. (C)

I

1

Studii economice sau cursuri

5

Inspector

S.M. (C)

I

1

6

Inspector

S.M. (C)

I

1

SERVICIUL CONTABILITATEA VENITURILOR

Nr.

cil

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Clasa

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Consilier

S.S. (A)

I

1

Sef serviciu

Studii economice

2

Consilier

S.S. (A)

I

2

Studii economice

3

Consilier

S.S. (A)

I

2

Studii economice

4

Consilier

S.S. (A)

II

1

Studii economice

5

Inspector

S.M. (C)

I

2

Studii economice sau cursuri

6

Inspector

S.M. (C)

I

2

Studii economice sau cursuri

7

Inspector

S.M. (C)

I

2

8

Inspector

S.M. (C)

I

2

BIROU COMPENSĂRI

Nr.

crt

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Clasa

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Inspector

S.S.(A)

I

1

Sef birou

Studii economice sau cursuri

2

Inspector

S.M. (C)

I

1

Studii economice sau cursuri

3

Inspector

S.M. (C)

I

1

Studii economice sau cursuri

4

Inspector

S.M. (C)

I

2

BIROU TARIFE PRETURI

Nr.

crt

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Clasa

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Consilier

S.S. (A)

I

1

Sef birou

Studii economice

2

Referent de specialitate

S.S.D (B)

I

3

-

Studii economice, sau curs specializare

3

Inspector

S.M. (C)

I

1

Studii economice, sau cursuri

4

Inspector

S.M. (C)

I

1

Studii economice, sau cursuri

SERVICIUL INCASARI PLĂTI

Nr.

cit

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Clasa

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Consilier

S.S. (A)

I

1

Sef serviciu

Studii economice

2

Referent

S.M. (C)

I

1

Studii economice, sau curs specializare

3

Casier

S.M. (C)

Studii medii sau generale, cursuri

4

Casier

S.M. (C)

Studii medii sau generale, cursuri

5

Casier

S.M. (C)

Studii medii sau generale, cursuri

6

Casier

S.M. (C)

Studii medii sau generale, cursuri

7

Casier

S.M. (C)

Studii medii sau generale, cursuri

8

Casier

S.M. (C)

Studii medii sau generale, cursuri

9

Casier

S.M. (C)

Studii medii sau generale, cursuri

10

Casier

S.M. ( C)

Studii medii sau generale, cursuri

11

Casier

S.M. (C)

Studii medii sau generale, cursuri

12

Casier

S.M. (C)

Studii medii sau generale, cursuri

13

Casier

S.M. (C)

Studii medii sau generale, cursuri

14

Casier

S.M. (C)

Studii medii sau generale, cursuri

15

Casier

S.M. (C)

Studii medii sau generale, cursuri

16

Casier

S.M. (C)

Studii medii sau generale, cursuri

SERVICIUL INFORMATIZARE

Nr.

cil

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Clasa

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Consilier

S.S. (A)

I

1

Sef serviciu

Specializări

2

Consilier

S.S. (A)

I

1

Specializări

3

Consilier

S.S. (A)

I

1

Specializări

4

Consilier

S.S. (A)

I

1

Specializări

5

Consilier

S.S. (A)

I

1

Specializări

6

Consilier

S.S. (A)

I

3

Specializări

7

Consilier

S.S. (A)

I

3

Specializări

8

Consilier

S.S. (A)

1

2

Specializări

COMPARTJ

MENT G.I.S.

9

Consilier

S.S. (A)

I

1

Specializări

10

Consilier

S.S. (A)

1

1

Specializări

11

Inspector

S.M (C)

I

1

Specializări

12

Inspector

S.M. (C)

I

1

Specializări

SERVICIUL ADMINISTRATIV GOSPODĂRESC, APROVIZIONARE, GESTIUNI

Nr.

crt

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Clasa

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Consilier

S.S. (A)

1

1

Sef serviciu

2

Referent

S.M. ( C)

I

1

3

Magaziner

S.M. ( C)

Studii medii sau generale

MUNCITORI

1

Electrician

I

Calificare in domeniu

2

Lacatus mecanic

II

Calificare in domeniu

3

Tâmpi ar

II

Calificare in domeniu

4

Centralista

I

Vechime in domeniu

5

Centralista

I

Vechime in domeniu

6

îngrijitor

I

7

Îngrijitor

I

8

Îngrijitor

I

9

îngrijitor

I

10

îngrijitor

I

11

îngrijitor

I

12

îngrijitor

I

13

îngrijitor

I

14

îngrijitor

I

15

îngrijitor

I

16

îngrijitor

I

17

îngrijitor

I

18

îngrijitor

I

19

îngrijitor

I

DIRECȚIA FISCALITATE

Nr-cil

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Clasa

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Consilier

S.S. (A)

1

1

Director

Pregătire economica

2

Consilier

S.S. (A)

I

1

Director adjunct

Pregătire economica

SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE

Nr.

cil

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Clasa

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Consilier

S.S. (A)

I

1

Sef serviciu

2

Referent

S.M(C)

I

1

COMPARTIMENT

IMPOZITE SI TAXE

3

Consilier

S.S. (A)

I

1

Sef birou

Studii economice

4

Consilier

S.S. (A)

I

3

Studii economice

5

Consilier

S.S. (A)

I

3

Studii economice

6

Inspector

S.M. (C)

Studii economice

7

Inspector

S.M. (C)

Studii economice

8

Inspector

S.M. (C)

Studii economice

9

Inspector

S.M. (C)

Studii economice

10

Inspector

S.M. (C)

Studii economice

11

Inspector

S.M. (C)

12

Inspector

S.M. (C)

13

Inspector

S.M. (C)

compar™

IENT AMENZI

14

Inspector

S.M. (C)

15

Inspector

S.M. (C)

16

Inspector

S.M. (C)

17

Inspector

S.M. (C)

18

Inspector

S.M. (C)

19

Inspector

S.M. (C)

20

Inspector

S.M. (C)

Nr.

cil

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Clasa

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Consilier

S.S. (A)

I

1

Sef serviciu

Studii economice

COMPA

RTIMENT STABILIRE, IMPUNERE, CONTROL

2

Consilier

S.S. (A)

I

1

Studii economice

3

Consilier

S.S. (A)

I

3

Studii economice

4

Consilier

S.S. (A)

I

3

Studii economice

5

Consilier

S.S. (A)

I

3

Studii economice

6

Consilier

S.S. (A)

I

3

Studii economice

7

Consilier

S.S. (A)

I

3

Studii economice

COMPARTIMENT URMĂRIRE

8

Consilier

S.S. (A)

I

1

Studii economice

9

Consilier

S.S. (A)

I

2

Studii economice

10

Consilier

S.S. (A)

I

1

Studii economice

11

Inspector

S.M. (C)

I

1

Studii economice

12

Inspector

S.M. (C)

I

1

Studii economice

Nr.

cil

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Clasa

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Consilier

S.S. (A)

I

1

Sef serviciu

Studii economice

COM1

PARTIMENT

RELAȚII CU PUBLICUL, REGISTRATURA, CONTESTAT!!

2

Consilier

S.S. (A)

I

1

3

Referent de specialitate

S.S.D. (B)

I

1

4

Inspector

S.M. ( C)

1

1

5

Inspector

S.M. (C)

I

1

COMPARTIMENT EXECUTARE SILITA

6

Inspector de specialitate

S.S. (A)

I

1

Studii economice

7

Consilier juridic

S.S. (A)

I

1

8

Consilier juridic

S.S. (A)

II

1

9

Consilier juridic

S.S. (A)

II

1

10

Consilier juridic

S.S. (A)

II

1

11

Consilier juridic

S.S. (A)

II

2

Nr.

cil

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Clasa

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Consilier

S.S. (A)

I

1

Sef serviciu

Studii economice

2

Consilier

S.S. (A)

I

1

Studii economice

3

Referent

S.M. ( C)

I

3

Studii economice + operare PC

4

Referent

S.M. ( C)

I

3

Studii economice + operare PC

5

Referent

S.M. ( C)

I

1

Studii economice + operare PC

6

Referent

S.M. ( C)

I

2

Studii economice + operare PC

7

Referent

S.M. ( C)

I

1

Studii economice + operare PC

8

Referent

S.M. ( C)

I

2

Studii economice + operare PC

9

Referent

S.M. (C)

I

2

Studii economice + operare PC

10

Referent

S.M. ( C)

I

2

Studii economice + operare PC

11

Referent

S.M. ( C)

I

1

Studii economice + operare PC

12

Referent

S.M. ( C)

I

2

Studii economice + operare PC

13

Referent

S.M. ( C)

I

2

Studii economice + operare PC

14

Referent

S.M. ( C)

I

1

Studii economice + operare PC

15

Referent

S.M. ( C)

I

1

Studii economice + operare PC

16

Referent

S.M. ( C)

I

1

Studii economice + operare PC

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA LOCALA

Nr.

cil

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Clasa

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Consilier

S.S. (A)

I

1

Director

Specializări

SERVICIUL COMUNICARE, PROGRAME DE DEZVOLTARE, RELAȚII EXTERNE

Nr.

cil

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Clasa

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Consilier

S.S. (A)

1

1

Sef serviciu

2

Consilier

S.S. (A)

I

2

3

Consilier

S.S. (A)

I

1

4

Referent

S.M. ( C)

I

3

BIROU DEZVOLTARE PROGRAME SI FINANȚĂRI EXTERNE

5

Consilier

S.S. (A)

I

1

Sef birou

Cunoaștere a min. 2 limbi străine

6

Consilier

S.S. (A)

I

2

Fac. Administrație publica; tehnica

7

Consilier

S.S. (A)

I

2

Fac. Administrație publica; tehnica

8

Consilier

S.S. (A)

I

1

Fac. Administrație publica; tehnica

9

Consilier

S.S. (A)

I

1

Fac. Administrație publica; tehnica

10

Consilier

S.S. (A)

I

3

11

Inspector de specialitate

S.S. (A)

II

1

BIROU DE INFORMARE, RELAȚII CU MASS-MEDIA, COLABORARE CU O.N.G., ETNII SI INSTITUȚII PUBLICE DE ASISTENTA SOCIALA

Nr.

cil

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Clasa

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Consilier

S.S. (A)

I

1

Sef birou

2

Consilier

S.S. (A)

I

2

3

Consilier

S.S. (A)

I

2

4

Consilier

S.S. (A)

I

1

5

Consilier

S.S. (A)

I

3

6

Consilier

S.S. (A)

I

1

7

Consilier

S.S. (A)

I

3

BIROU HCL, DISPOZIȚII PRIMAR, RELAȚII CU CONSILIERII

Nr.

cil

Denumire funcție

Nivel studii (categorie)

Clasa

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Consilier

S.S. (A)

I

1

Sef birou

2

Referent de specialitate

S.S.D. (B)

I

1

3

Referent de specialitate

S.S. (A)

I

3

4

Consilier

S.S. (A)

I

3

5

Referent

S.M. ( C)

I

3

SERVICIUL AJUTOR SOCIAL

Nr.

cil

Denumire funcție

Nivel studii (categorie)

Clasa

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Consilier

S.S. (A)

I

1

Sef serviciu

2

Consilier

S.S. (A)

I

2

3

Consilier

S.S. (A)

I

3

4

Consilier

S.S. (A)

II

1

5

Consilier

S.S. (A)

I

1

6

Consilier

S.S. (A)

I

2

7

Inspector

S.M. ( C)

I

1

8

Referent

S.M. ( C)

I

1

9

Referent

S.M. ( C)

I

2

SERVICIUL STARE CIVILA

Nr.

cit

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Clasa

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Consilier

S.S. (A)

I

1

Sef serviciu

2

Consilier

S.S. (A)

I

3

3

Consilier

S.S. (A)

II

1

4

Consilier

S.S. (A)

I

5

Consilier

S.S. (A)

I

2

6

Consilier

S.S. (A)

I

3

7

Consilier

S.M. ( C)

I

3

8

Referent de specialitate

S.S.D (B)

I

1

9

Referent

S.M. ( C)

I

1

10

Referent

S.M. (C)

I

1

11

Referent

S.M. ( C)

I

1

SERVICIUL AUTORITATE TUTELARA

Nr.

crt

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Clasa

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Consilier

S.S. (A)

I

1

Sef serviciu

2

Inspector de specialitate

S.S sau S.M.

I

1

3

Consilier

S.S. (A)

I

3

4

Inspector de specialitate

S.S. (A)

II

1

5

Inspector de specialitate

S.S. (A)

II

1

6

Referent

S.M. ( C)

I

2

7

Referent

S.M. ( C)

I

3

8

Referent

S.M. ( C)

II

1

9

Referent

S.M. ( C)

II

1

10

Referent

S.M. ( C)

II

1

11

Referent

S.M. ( C)

II

1

BIROU ÎNSOȚITORI PERSOANE CU HANDICAP

Nr.

cil

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Clasa

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Inspector de specialitate

S.S. (A)

II

1

Sef birou

2

Inspector de specialitate

S.S. (A)

II

2

3

Referent

S.M(C)

I

1

DIRECȚIA DE URBANISM

Nr. crt

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Clasa

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Consilier

S.S. (A)

1

1

Director

Arhitectura, construcții

2

Consilier

S.S. ( A)

I

1

Arhitect sef

Arhitectura

SERVICIUL STRATEGIE, DEZVOLTARE URBANA

Nr.

cil

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Clasa

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Consilier

S.S. (A)

I

1

Sef serviciu

Construcții, tehnice, (cunoștințe limbi străine)

2

Consilier

S.S. (A)

I

1

Instalații, fluide

3

Consilier

S.S. (A)

I

2

Studii tehnice

4

Consilier

S.S. (A)

I

3

Arhitectura verde, arheologie, monumente, situri

5

Referent

S.M. (C)

I

1

Studii tehnice

SERVICIUL DISCIPLINA IN CONSTRUCȚII

Nr.

cil

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Clasa

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Consilier

S.S. (A)

I

1

Sef serviciu

Construcții

2

Consilier

S.S. (A)

I

1

Construcții

3

Consilier

S.S. (A)

I

1

Construcții

4

Consilier

S.S. (A)

I

2

Tehnice, arhitectura

5

Consilier

S.S. (A)

I

2

Tehnice

6

Consilier

S.S. (A)

I

3

Tehnice

7

Consilier juridic

S.S. (A)

II

1

8

Consilier

S.S. (A)

I

1

9

Consilier

S.S. (A)

I

1

10

Consilier

S.S. (A)

I

2

11

Consilier

S.S. (A)

I

2

SERVICIUL AUTORIZĂRI

Nici!

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Clasa

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Consilier

S.S. (A)

I

1

Sef serviciu

Construcții cu experiența in construcții civile, industriale, drumuri, imb. funciare

2

Consilier

S.S. (A)

I

2

Construcții, arhitectura

3

Consilier

S.S. (A)

I

3

Construcții

4

Consilier

S.S. (A)

I

1

Construcții, instalații

5

Consilier

S.S. (A)

I

1

Construcții, instalații electrice

6

Consilier

S.S. (A)

I

1

7

Consilier

S.S. (A)

I

2

8

Consilier

S.S. (A)

I

3

9

Inspector de specialitate

S.S. (A)

11

1

10

Inspector de specialitate

S.S. (A)

III

3

Bl

IROU PROIECTARE

Nr.

cil

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Clasa

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Consilier

S.S. (A)

I

1

Sef birou

Construcții, Tehnice

2

Consilier

S.S. (A)

I

1

cunoștințe proiectare pe calculator

3

Consilier

S.S. (A)

I

2

cunoștințe proiectare pe calculator

4

Consilier

S.S. (A)

I

3

cunoștințe proiectare pe calculator

COMPARTIMENT CON

CESIONARI TERENURI

Nr.

cil

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Clasa

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Consilier

S.S. (A)

I

1

Sef birou

Construcții , Tehnice

2

Consilier

S.S. (A)

I

2

cunoștințe proiectare pe calculator

SERVICIUL TASARI

Nr.

crt

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Clasa

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Consilier

S.S. (A)

I

1

Sef serviciu

Construcții, geologie

2

Consilier

S.S. (A)

1

1

Construcții, geologie

3

Inspector

S.M. ( C)

I

3

Topo

4

Inspector

S.M. ( C)

I

1

Topo

5

Consilier

S.S. (A)

I

3

Hidrogeotehnica

6

Referent de specialitate

S.S. D. (B)

1

1

Construcții

7

Inspector

S. M. ( C)

I

1

Construcții

8

Inspector

S.M. ( C)

I

1

9

Inspector

S.M . ( C)

I

1

I222

10

Inspector

S.M.(C)

I

1

Topo

MUNCITORI

1

Muncitor calificat

I

Topo

2

Muncitor calificat

I

Topo

3

Muncitor calificat

II

Topo

4

Muncitor calificat

II

Topo

5

Muncitor calificat

II

T°P°

6

Muncitor calificat

II

Topo

7

Muncitor calificat

III

Topo

8

Muncitor calificat

III

Topo

9

Muncitor calificat

III

Topo

10

Muncitor calificat

III

Topo

DIRECȚIA GESTIUNEA PATRIMONIULUI

Nr.

cil

Denumire funcție

Nivel studii (categorie)

Clasa

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Consilier

S.S. (A)

I

1

Director

Economice, Tehnice,

2

Consilier

S.S. (A)

I

1

Director adjunct

Construcții, arhitectura

SERVICIUL EVIDENTA SI INVENTARIEREA PATRIMONIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL CONSILIULUI LOCAL

Nr.

cil

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Clasa

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Consilier

S.S. (A)

1

1

Sef serviciu

2

Referent

S.M. ( C)

I

1

3

Referent

S.M. ( C)

I

1

4

Referent

S.M. ( C)

I

2

5

Consilier

S.S. (A)

I

1

6

Consilier

S.S. (A)

I

2

7

Referent

S.M. ( C)

I

2

8

Referent

S.M. (C)

I

1

SERVICIUL CHIRII, VANZARI, FOND LOCATIV, CONTABILITATE

Nr.

cil

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Clasa

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Consilier

S.S. (A)

I

1

Sef serviciu

2

Inspector

S.M. ( C)

I

1

3

Referent

S.M. ( C)

I

1

4

Referent

S.M. ( C)

I

1

5

Consilier

S.S. (A)

I

1

6

Consilier

S.S. (A)

I

1

BIROU CHIRII SI VANZARI SPATII CU ALTA DESTINAȚIE, CONTABILITATE

Nr.

cil

Denumire funcție

Nivel studii (categorie)

Clasa

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Consilier

S.S. (A)

I

1

Sef birou

Economice

2

Consilier

S.S. (A)

I

2

Tehnice , economice

3

Consilier

S.S. (A)

I

2

Tehnice , economice

4

Inspector

S.M. ( C)

I

1

BIROU ÎNCHIRIERI DE

TERENURI

SI BUNURI PATRIMONIALE, ÎNTOCMIRI, URMĂRIRI CONTRACTE

Nr.

cil

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Clasa

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Consilier

S.S. (A)

I

1

Sef serviciu

Tehnice, topo, geodezie, agronomie

2

Consilier

S.S. (A)

I

3

3

Consilier

S.S. (A)

I

1

4

Consilier

S.S. (A)

I

1

BIROU CADASTRU

Nr.

crt

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Clasa

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Consilier

S.S. (A)

I

1

Sef birou

Tehnice, topo, geodezie, agronomie

2

Consilier

S.S. (A)

I

1

Geodezie

3

Consilier

S.S. (A)

I

2

Cartografie

4

Inspector

S.M. (C)

I

1

Specializare cadastru

5

Inspector

S.M. (C)

I

1

Specializare cadastru

6

Inspector

S.M. (C)

I

2

Specializare cadastru

MUNCITORI

1

Muncitor calificat

III

2

Muncitor calificat

III

3

Muncitor calificat

III

4

Muncitor necalificat

5

Muncitor necalificat

REGISTRUL AGRICOL

Nr.

cil

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Clasa

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Consilier

S.S. (A)

I

1

Agronomie

2

Inspector

S.M. (C)

I

1

Studii medii agricole

3

Inspector

|S.M.(C)

I

1

Studii medii agricole

SERVICIUL AUDIT INTERN

Nr. crt

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Clasa

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Auditor

S.S. (A)

I

1

Sef serviciu

Economist, vechime 3 ani

2

Auditor

S.S. (A)

I

1

Economist, vechime 3 ani

3

Auditor

S.S. (A)

I

1

Economist, vechime 3 ani

BIROU GESTIUNE INTERNA

4

Auditor

S.S. (A)

I

1

Sef birou

Economist, vechime 3 ani

5

Auditor

S.S. (A)

I

1

Economist, vechime 3 ani

6

Referent, insp. de spec.

S.S. (A)

1

1

7

Referent

S.S.D. (B)

I

1

Subinginer

BIROU AUDIT INTERN INVATAMANT

8

Auditor

S.S. (A)

I

1

Sef birou

Economist, vechime 3 ani

9

Auditor

S.S. (A)

I

1

Economist, vechime 3 ani

10

Auditor

S.S. (A)

I

1

Economist, vechime 3 ani

11

Auditor

S.S. (A)

I

1

Economist, vechime 3 ani

COMPARTIMENT AUDIT INTERN CULTURA SI SANATATE

12

Auditor

S.S. (A)

I

1

Sef birou

Economist, vechime 3 ani

COMPARTIMENT AUDIT IN

[TERN ASISTENTA SOCIALA

13

Auditor

S.S. (A)

I

1

Economist, vechime 3 ani

Nr.

cil*

Denumire funcție

Nivel studii (categorie)

Clasa

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Consilier

S.S.(A)

I

1

Sef serviciu

Specializare in manageriat, informatica

2

Inspector (contabil)

S.M.

(C)

I

1

contabil

3

Consilier

s.s.

(A)

I

1

4

Inspector (personal)

S.M.

(C)

I

1

5

Inspector specialitate

S.S.

(A)

11

3

Administrație Publica Locala

6

Consilier

S.S.

(A)

I

1

7

Inspector, referent

S.M.

(C)

I

1

INSPECTORATUL DE PROTECȚIE CIVILA

Nr.

cil

Denumire funcție

Nivel studii (categorie)

Clasa

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Consilier

s.s.

(A)

I

1

Sef serviciu

pregătire de specialitate (militară)

2

Referent

S.M.

(C)

1

1

pregătire militară

3

Inspector de specialitate

s.s.

(A)

II

3

4

Inspector de specialitate

S.S.

(A)

II

1

specialitate transmisiuni, telecomunicații sau ofetier rezerva specialitate transmisiuni

5

Referent de specialitate

S.S.

(A)

I

2

6

Referent de specialitate

s.s.

(A)

I

2

MUNCITORI

1

Electromecanic intretinere sirene

Muncitor specialitate, vechime min. 5 ani

2

Electromecanic intretinere adăposturi

Muncitor specialitate, vechime min. 5 ani ( si cu atribuții de zugrav)

3

Șofer

Muncitor specialitate (si cu atribuții de vopsitor)

4

Mecanic intretinere

Muncitor specialitate (si cu atribuții de zugrav -vopsitor)

SERVICIUL ASOCIAȚII LOCATARI

Nr.'

cil

Denumire funcție

Nivel studii (categorie)

Clasa

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Consilier

s.s.

(A)

I

1

Sef serviciu

2

Inspector specialitate

S.S.

(A)

II

1

Studii economice, juridice

3

Consilier

S.S.

(A)

I

1

4

Referent

S.M. (C)

I

1

5

Referent

S.M. (C)

1

1

6

Referent

S.M. (C)

I

1

7

Consilier

S.S. (A)

I

3

8

Inspector specialitate, jurist

S.S. (A)

II

1

Administrație Publica sau Drept

CORP CONTROL PRIMAR

Nr.

cil

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Clasa

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Consilier

S.S. (A)

I

1

Sef serviciu

Studii tehnice, economice, juridice

2

Consilier

S.S. (A)

I

1

Studii tehnice, economice, juridice

3

Consilier

S.S. (A)

I

3

Studii tehnice, economice, juridice

4

Consilier

S.S. (A)

I

3

Studii tehnice, economice, juridice

5

Consilier

S.S. (A)

I

2

Studii tehnice, economice, juridice

6

Consilier

S.S. (A)

I

2

Studii tehnice, economice, juridice

7

Consilier

S.S. (A)

I

1

Studii tehnice, economice, juridice

8

Consilier

S.S. (A)

I

1

Studii tehnice, economice, juridice

9

Consilier

S.S. (A)

I

3

Studii tehnice, economice, juridice

SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL

Nr.

cil

Denumire funcție

Nivel studii (categorie)

Clasa

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Consilier

s.s.

(A)

I

1

Sef serviciu

Drept sau Administrație Publica

COMPA1

RTIMEN1

f PENTRU DIALOG CU SOLICITANTI1

2

Consilier

S.S. (A)

I

1

Sef birou

Administrație Publica

3

Inspector de specialitate

S.S. (A)

II

1

Construcții

4

Consilier

S.S. (A)

I

1

5

Inspector de specialitate

S.S. (A)

11

1

Administrație Publica

6

Referent

S.M. ( C)

I

1

COMPART

IMENT DE SESIZA

RI, RECLAMATII SI AUDIENTE

7

Inspector

S.S. (A)

I

1

Sef birou

8

Inspector

S.M. (C)

I

1

9

Inspector

S.M. (C)

I

nr

10

Inspector

S.M. ( C)

I

i

COMPARTIME1

NTT DISPECERAT

11

Consilier

S.S. (A)

I

i

Sef birou

12

Consilier

S.S. (A)

I

i

13

Inspector de specialitate

S.S. (A)

II

i

14

Inspector de specialitate

S.S. (A)

I

i

15

Consilier juridic

S.S. (A)

II

i

Nf.

cil

Denumire funcție

Nivel studii (categorie)

Clasa

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Consilier

S.S. (A)

I

1

Sef serviciu

COMPARTIMJ

ENT LICITAȚII

2

Inspector de specialitate

S.S. (A)

III

1

3

Consilier

S.S. (A)

1

1

4

Referent

S.M. ( C)

I

3

BIROU LICENȚE

5

Consilier

S.S. (A)

I

1

Sef birou

6

Consilier

S.S. (A)

1

2

7

Consilier

S.S. (A)

I

3

8

Referent

S.M. (C)

I

3

9

Referent

S.M. (C)

I

3

10

Referent

S.M. (C)

I

3

COMPARTIMENT RECLAMA

11

Consilier

S.S. (A)

I

1

12

Inspector

S.M. (C)

I

1

SERVICIUL CANCELARIE

Nr.

cil

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Clasa

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Consilier

S.S. (A)

I

1

Sef serviciu

Administrație Publica

COMPARTIMENT REGISTRATURA GENERALA, ARHIVA GENERALA

2

Referent

S.M. ( C)

I

1

3

Referent

S.M. (C)

I

3

4

Referent

S.M. (C)

I

1

5

Referent

S.M. ( C)

I

1

6

Referent

S.M. (C)

1

2

COMPARTIMENT TEHNOR

EDACTARE MULTIPLICARE

7

Secretar-dactilograf, steno

I

2

8

Referent

I

1

9

Referent

I

2

10

Referent

I

3

11

Referent

I

1

SERVICIUL CONTENCIOS JURIDIC

Nr.

cil

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Clasa

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Consilier juridic

S.S. (A)

I

1

Sef serviciu

Drept

COMPARI

riMENT

PROBLEME JURIDICE SI C<

DNTENCIOS

2

Consilier juridic

S.S. (A)

II

2

Drept

3

Consilier juridic

S.S. (A)

II

2

Drept

4

Consilier juridic

S.S. (A)

II

2

Drept

5

Consilier juridic

S.S. (A)

II

1

Drept

6

Consilier juridic

S.S. (A)

II

1

Drept

7

Consilier juridic

S.S. (A)

III

3

Drept

COMPARTIMEN

T PROBLEME DE TEHNICA ADMINISTRATIVA SI ANALIZA ORGANIZATIONALA

8

Consilier juridic

S.S. (A)

III

3

Drept

9

Consilier juridic

S.S. (A)

III

3

Drept

10

Consilier juridic

S.S. (A)

III

3

Drept

11

Consilier juridic

S.S. (A)

II

1

Drept

12

Consilier juridic

S.S. (A)

I

1

Drept

13

Consilier juridic

S.S. (A)

I

1

Drept

CONSILIERI

Nr.

cil

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Clasa

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Consilier

S.S. (A)

I

1

2

Consilier

S.S. (A)

I

1

3

Consilier

S.S. (A)

I

1

4

Consilier

S.S. (A)

I

1

5

Consilier

S.S. (A)

I

1

SECRETARIAT TEHNIC

Nr.

cil

Denumire funcție

Nivel studii

(categorie)

Clasa

Grad

Funcția de conducere

Observații

1

Secretar-dactilograf

S.M. ( C)

I

1

2

S ecretar-dactilograf

S.M. ( C)

I

1

3

Secretar-dactilograf

S.M. ( C)

I

1

4

Secretar-dactilograf

S.M. ( C)

I

1

la

F U .V CȚH  P U ELICE

A) FUNCȚII DE CONDUCERE

1) CONSILIER JURIDIC

2) DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

 • 1. DIRECTOR - s.s.

 • 2. Serviciul comunicare, prognoze de dezvoltare, relații externe, - șef serviciu - s.s. -

 • 3. Biroul implementare, prognoze și finanțări externe șef birou - s.s. -

 • 4. Biroul de informare, relații cu mass-media, colaborare cu O.N.G.,etnii și instituții publice de asistență socială șef birou - s.s.

 • 5. Biroul H.C.L.

 • - șef birou - s.s.

 • 6. Serviciul Ajutor Social

 • - șef serviciu - s.s.

 • 7. Serviciul Stare Civilă

 • - șef serviciu - s.s.

 • 8. Serviciul Autoritate Tutelară

șef serviciu - s.s.

 • 9. Biroul însoțitori persoane cu handicap -șefbirou - s.s.

  ANEXA III

  HCL nr.  / /Ep. (p Lom

  Funcția publică

  Secretar

  Consilier

  Consilier

  Consilier


  Consilier

  Consilier

  Consilier

  Consilier

  Consilier

  Consilier


 • 3. DIRECȚIA TEHNICĂ

 • 1. DIRECTOR - s.s.

 • 2. DIRECTOR ADJ, - s.s.

 • 3. Serviciul Coordonare, urmărire și controlul serviciilor publice locale - șef serviciu - s.s.

  Consilier

  Consilier


  Consilier


 • 5. Serviciul Constestații executare silită

 • - șef serviciu - s.s.

 • 6. Serviciul Culegerea, Prelucrarea datelor

 • - șef serviciu - s.s.

  6. DIRECȚIA URBANISM


 • 1. DIRECTOR -s.s.

 • 2. ARHITECT ȘEF -s.s.

 • 3. Serviciul Strategie Dezvoltare Urbană

 • - șef serviciu - s.s.

 • 4. Serviciul Disciplină în construcții

 • - șef serviciu - s.s.

 • 5. Serviciul Autorizări

 • - șef serviciu - s.s.

 • 6. Biroul Proiectare

 • - șef birou proiectare - s.s.

 • 7. Biroul concesionare terenuri

 • -  șef birou - s.s.

 • 7. Serviciul Tasări

 • - șef serviciu - s.s.

7. DIRECȚIA GESTIUNEA PATRIMONIULUI

 • 1. DIRECTOR - s.s.

 • 2. DIRECTOR ADJ, - s.s.

 • 3. Serviciul Evidența și Inventarierea Patrimoniului Public și Privat al Consiliului Local - șef serviciu - s.s.

 • 4. Serviciul Chirii și Vânzări Fond Locativ, Contabilitate

 • - șef serviciu - s.s.

 • 5. Biroul Chirii și Vânzări Spații cu Altă Destinație -șefbirou - s.s.

 • 6. Biroul închirieri de terenuri și bunuri patrimoniale, întocmiri, urmăriri contracte - șef birou - s.s.

 • 7. Biroul Cadastru

-șefbirou - s.s.

Consilier

Consilier

Consilier

Arhitect șef

Consilier

Consilier

Consilier

Consilier


Consilier

Consilier

Consilier

Consilier

Consilier

Consilier

Consilier


 • 2. Serviciul Investiții

J referent de specialitate    - studii superioare scurtă durată

J consilier                   - studii superioare

 • 3. Serviciul expertize, reparații, drumuri, clădiri, obiecte și dotări din inventarul urban

  J consilier

  J referent de specialitate

  J inspector


 • - studii superioare

 • - studii superioare de scurtă durată

 • - studii medii

  4.


  Serviciul Aprovizionare, depozite, întreținere utilaje


  J consilier referent


  • - studii superioare

  • - studii medii


  5. Biroul Siguranța Circulației, Transport Urban

  J consilier

  J referent


  • - studii superioare

  • - studii medii


  2, DIRECȚIA ECONOMICĂ


  1. Serviciul Contabilitate generală J consilier

  J inspector


  • - studii superioare

  • - studii medii


  2. Compartiment evidența contabilă a patrimoniului

  J consilier                   - studii superioare

  J inspector                  - studii medii


  3.


  Serviciul Financiar contabilitate și evidența angaj. bugetare

  J  consilier                   - studii superioare

  J  referent de specialitate    - studii medii

  J  inspector                 - studii medii


  4.


  Compartiment elaborare, rectificare B.V.C, repoart. deschideri și viramente de credite bugetare

  J inspector                  - studii medii


  • 5. Serviciul Contabilitatea Veniturilor

  J consilier

  J inspector

  • 6. Biroul Compensări

  • V  inspector

  • 7. Biroul Tarife-Prețuri

  • V  consilier

  referent de specialitate J inspector


  • - studii superioare

  • - studii medii


  - studii medii


  • - studii superioare

  • - studii superioare scurtă durată

  • - studii medii


  J referent


  - studii medii


  Serviciul Stare Civilă

  J consilier

  J referent de specialitate

  J referent


  • - studii superioare

  • - studii superioare

  • - studii medii


  Serviciul Autoritate Tutelară

  J consilier

  s inspector de specialitate

  J referent


  • - studii superioare

  • - studii superioare

  • - studii medii


  Biroul însoțitori persoane cu handicap

  J inspector de specialitate - studii superioare

  J referent                   - studii medii


  DIRECȚIA URBANISM


  Serviciul Strategie Dezvoltare Urbană


  J consilier J referent


  • - studii superioare

  • - studii medii


  Serviciul Disciplină în construcții J consilier

  J inspector de specialitate


  • - studii superioare

  • - studii superioare


  Serviciul Autorizări

  J consilier

  J inspector de specialitate


  • - studii superioare

  • - studii superioare


  Biroul Proiectare

  S consilier


  - studii superioare


  Biroul concesionare terenuri

  J consilier


  - studii superioare


  Serviciul Tasări

  J consilier

  J inspector

  J referent de specialitate


  • - studii superioare

  • - studii medii

  • - studii superioare scurtă durată


DIRECȚIA GESTIUNEA PATRIMONIULUI

Serviciul Evidența și Inventarierea Patrimoniului Public și Privat al Consiliului Local

J consilier                  - studii superioare

S referent                   - studii superioare

Serviciul Chirii și Vânzări Fond Locativ, Contabilitate

J  consilier                  - studii superioare

J  inspector                 - studii medii

J  referent                   - studii medii

8. Serviciul Relații cu publicul

z

consilier

- studii superioare

z

referent

- studii medii

9. Serviciul

Licitații, Reclamă, Licențe

Z

consilier

- studii superioare

Z

inspector de specialitate

- studii superioare

Z

referent

- studii medii

Z

inspector

- studii medii

10. Biroul sesizări, reclamații, audiențe

J inspector

- studii medii

11. Biroul dispecerat

J consilier

- studii superioare

J consilier juridic

- studii superioare

8. SERVICII SUBORDONATE SECRETAR

1. Compartimentul Registrul Agricol J consilier z" inspector

 • - studii superioare

 • - studii medii

2. Serviciul Cancelarie

J consilier

J referent

© Compartiment tehnto-redactare

 • - studii superioare

 • - studii medii

J referent

- studii medii

3. Serviciul Contencios

J consilier juridic

- studii superioare

4. Consilieri

J consilier

- studii superioare