Hotărârea nr. 214/2000

Scutirea de la plata majorarilor de intarziere pentru neplata chiriei de catre chiriasul spatiului din Str. Universitatii nr. 6

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA nr. 214 din 21. 12. 2000


privind: scutirea de la plata majorărilor de întârziere pentru neplata chiriei de către chiriașul spațiului din str. Universității nr.6

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile art. 1 din H.G. 714/1999 pentru aprobarea procedurii și competențelor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor și a altor venituri ale bugetelor locale;

Având în vedere prevederile pct. 28 din OUG nr. 113/1999, pentru modificarea și completarea unor acte normative în baza Ordonanței de Urgentă a Guvernului nr.61/1998;

în temeiul art. 28 din Legea nr 69/1991 a Administrației publice locale, republicată


în 1996;


HOTĂRĂȘTE


Art.1 - Se aprobă scutirea de la plata majorărilor de întârziere pentru neplata chiriei de către chiriașul spațiului din str. Universității nr.6, în sumă de 18 883 754 lei, calculate la data de 21.12.2000.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.




Contrasemnează


Secretarul municipiului Galați Grigore Matei