Hotărârea nr. 213/2000

Scutirea de la plata majorarilor de intarziere pentru neplata chiriei de catre chiriasul spatiului din Str. Domneasca nr. 45

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALĂTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA nr. 213 din 21.12. 2000

privind: scutirea de la plata majorărilor de întârziere pentru neplata chiriei de către chiriașul spațiului din str. Domnească nr.45

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local ;

Având în vedere prevederile art. 1 din H.G. 714/1999 pentru aprobarea procedurii și competențelor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor și a altor venituri ale bugetelor locale;

Având în vedere prevederile pct. 28 din OUG nr. 113/1999, pentru modificarea și completarea unor acte normative în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.61/1998;

în temeiul art. 28 din Legea nr 69/1991 a Administrației publice locale, republicată

în 1996;


HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă scutirea de la plata majorărilor de întârziere pentru neplata chiriei de către chiriașul spațiului din str. Domnească nr.45, în sumă de 21 643 299 lei, calculate la data de 21.12.2000.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

------*---dința

ie


ContrasemneazăSecretarul municipiului Galați Grigore Matei