Hotărârea nr. 211/2000

Concesionarea prin licitatie publica a unui teren aflat in Galati,Str. Tecuci nr. 159, in vederea realizarii unei constructii multifunctionale

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALÂȚI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA nr. 211 din 21.12. 2000

privind: concesionarea prin licitație publică a unui teren, situat în Galați,

str. Tecuci nr.159, în vederea realizării unei construcții multifuncționale.

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Biroului Licitații;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local ;

Având în vedere prevederile art.1O din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, cu modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.20, alin.2, lit.”g” și art.84, alin.1 din Legea nr. 69/1991 a Administrației publice, republicată în 1996;

în temeiul art. 28 din Legea nr 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă concesionarea prin licitație publică a unui teren situat în Galați, str. Tecuci nr.159, în suprafață de 400 mp, conform documentației care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea realizării unei construcții multifuncționale, în regim de înălțime P.

Terenul se concesionează pe o durată de 40 de ani.

Art. 2 - Redevența se stabilește conform legislației în vigoare.

Metodologia de calcul este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

/ Rainea Nicolae


Contrasemnează Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

ROMÂNIA

ANEXA

la HCL nr ♦


JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI PRIMĂRIA

NOTĂ

privind: prețul concesiunii unui teren confom Legii 50/1991, EtG 834/1991,HG 500/1999, Legea 219/1998 și HCL 105/1999-

SEDIU FIRMĂ- STR. TECUCI NR.159

rc=—----- x-- xCl x CO

Dr Dn

Pc= prețul concesiunii

Vb= valoarea de bază a terenului

Dr= durata recuperării valorii terenului

Dc= durata concesiunii

Dn= durata normală a construcției

Ci= coeficient de inflație

Cd= coeficient de destinație

1 +N= coeficient de corecție a valorii de bază a terenului

N — 1 + 0,8 + 1+ 0,2 + 2,5 + 1 + 0,5 = 7

Pc= 245(1 + 7) x 40 x 3 T 05 x 206,49 % x 4 = 20.110 lei/mp/an

25      40