Hotărârea nr. 210/2000

Concesionarea prin licitatie publica a unui teren, situat in Galati, la intersectia Str. Brailei cu Prelungirea Brailei, in vederea construirii unei statii de distributie carburanti

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA nr. 210 din 21. 12. 2000

privind: concesionarea prin licitație publică a unui teren, situat în Galați, la intersecția străzii Brăilei cu Prelungirea Brăilei, pentru construirea unei stații de distribuție carburanți

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Biroului Licitații;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local ;

Având în vedere prevederile art.1O din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, cu modificările ulterioare; ...

Având în vedere prevederile art.20, alin.2, lit.”g” și art.84, alin. 1 din Legea nr. 69/1991. a Administrației publice, republicată în 1996";                 Ț

în temeiul art. 28 din Legea nr 6^/1991 a Administrației publică locale, republicată

în 1996;


HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă concesionarea prin licitație publică a unui teren situat în Galați, la intersecția străzii Brăilei cu Prelungirea Brăilei, în suprafață 7 483 mp, conform documentației care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru construirea unei stații de distribuție carburanți, în regim de înălțime P.

Terenul se concesionează pe o durată de 40 de ani.

Art. 2 - Redevența se stabilește conform legislației în vigoare.

Metodologia de calcul este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Galați


ROMÂNIA

ANEXA

la HCL xxc,£/O /


JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI PRIMĂRIA

NOTĂ

privind: prețul de pornire la licitație în vederea concesionării unui teren confom Legii 50/1991, HG 834/1991,HG 500/1999, Legea 219/1998 și HCL 105/1999-

STAȚIE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI-INTERSECȚIA STRĂZILOR BRĂILEI ȘI PRELUNGIREA BRĂILEI, ADIACENT PIEȚEI SIDERURGIȘTILOR


Vb(\ + AQ

Dr


Dc

x---

Dn


xCi x Cd


Pc= prețul concesiunii

Vb= valoarea de bază a terenului

Dr= durata recuperării valorii terenului

Dc= durata concesiunii

Dn= durata normală a construcției

Ci= coeficient de inflație

Cd= coeficient de destinație

1+N= coeficient de corecție a valorii de bază a terenului

N = 1 + 0,8 + 1+ 0,2 + 3 + 1 + 0,5 = 7,5

p 245(1 + 7,5) x 40 x31 05 x206,49 % x = 37.386 lei/mp/an

25       40

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, t RAINEA bfICOLAE


X, * <

Ve