Hotărârea nr. 209/2000

Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru UTR 45, aflata la intersectia str. Brailei si Prelungirea Brailei, in vederea construirii unei statii de distributie carburanti

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 209 din 21. 12. 2000

privind: aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru zona UTR 45, aflată la intersecția străzilor Brăilei și Prelungirea Brăilei, în vederea construirii unei stații de distribuție carburanți.

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Urbanism;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, cu modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.20, alin.2, lit.”c”, “g” și "m” din Legea nr. 69/1991 a Administrației publice, republicată în 1996;

în temeiul art. 28 din Legea nr 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru zona UTR 45, aflată la intersecția străzilor Brăilei și Prelungirea Brăilei, în vederea construirii unei stații de distribuție carburanți, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Planul Urbanistic de Detaliu pentru zona UTR 45, aflată la intersecția străzilor Brăilei și Prelungirea Brăilei, se va încadra în Planul Urbanistic Zonal Micro 17, 18.

Art.2 - Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată și a Hotărârii Guvernului României nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință